Aantrekkelijk vestigen

Innovaties en bedrijvigheid

Een sterk ondernemers- en innovatieklimaat

Noordoost-Brabant is een echte maakregio. Een regio die gekenmerkt wordt door veel mkb-bedrijven en familiebedrijven in uiteenlopende sectoren. Belangrijke economische pijlers van onze regio zijn agrifood, hightech & data, biowetenschappen en logistiek.  

Bedrijven brengen werk en economische groei. Om de economie in onze regio te stimuleren, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een uitstekend vestigings- en ondernemersklimaat. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen leggen we de basis voor duurzame ontwikkeling, verantwoorde groei en een groot innovatievermogen van het bedrijfsleven. Dat doen we door te zorgen voor passende vestigingslocaties en door toegang te bieden tot kennis, kapitaal en personeel.


Ondersteuning van ondernemers
Als samenwerkende overheden in de regio zorgen we voor de (ruimtelijke) randvoorwaarden die een sterke bedrijvigheid en innovatie mogelijk maken. Bijvoorbeeld door te faciliteren in ‘broedplaatsen’ voor kennisuitwisseling en innovatie. Om ondernemers daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaan we met hen in gesprek aan ‘innovatietafels’. Daarnaast helpen we de lijntjes kort te houden met afzonderlijke gemeenten en regionale instanties waar bedrijven terecht kunnen. Dat kan op gebied van innovatie zijn maar ook bijvoorbeeld bij personeelsvraagstukken. 

 

Innovaties in agrifood
In samenwerking met AgriFood Capital werken we aan de randvoorwaarden voor innovaties om de voedselketen in onze regio te verduurzamen. Innovaties die bijdragen aan nieuwe verdienmodellen én aan een schone en fijne leefomgeving. Dat doen we onder andere door innovatietrajecten financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Daarnaast trekken we samen op met Greenport Regio Venlo en Regio Food Valley om nieuwe kennis te ontwikkelen en middelen uit Europa te kunnen benutten die noodzakelijk zijn om de transitie naar een duurzame voedselysteem daadwerkelijk te realiseren. Met elkaar vormen we FoodNL. 

Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant

Boeren en andere (agrarische) ondernemers die de omslag willen maken naar kringlooplandbouw, kunnen daarbij een financieel steuntje in de rug krijgen. Om een innovatief idee verder te brengen, kan maximaal 5.000 euro subsidie worden verkregen. De projecten moeten bijdragen aan de doelstelling van AgroProeftuin de Peel: het in praktijk brengen van kringlooplandbouw door middel van innovatieve projecten.

 

Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant - volledige tekst

Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant - aanvraagformulier (word)

 

Meer informatie: Monica van Alphen, Regisseur Innovatieregelingen: monica.vanalphen@regionoordoostbrabant.nl, 06 46 28 34 64. 

 

Deze regeling wordt mogelijk gemaakt door AgroProeftuin de Peel, Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland en uitgevoerd door Regio Noordoost Brabant.

Bestuurlijke trekker
Maarten Jilisen, gemeente Cuik: voorzitter Kopgroep Innovatie & Agrifood

Verantwoordelijke poho
Poho Economie


Contactpersoon
Innovaties en bedrijvigheid
Nursabah Zivali
Nursabah Zivali