Aantrekkelijk vestigen

Innovaties en bedrijvigheid

Een sterk ondernemers- en innovatieklimaat

Noordoost-Brabant is een echte maakregio. Een regio die gekenmerkt wordt door veel mkb-bedrijven en familiebedrijven in uiteenlopende sectoren. Belangrijke economische pijlers van onze regio zijn agrifood, hightech & data, biowetenschappen en logistiek.  

Bedrijven brengen werk en economische groei. Om de economie in onze regio te stimuleren, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een uitstekend vestigings- en ondernemersklimaat. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen leggen we de basis voor duurzame ontwikkeling, verantwoorde groei en een groot innovatievermogen van het bedrijfsleven. Dat doen we door te zorgen voor passende vestigingslocaties en door toegang te bieden tot kennis, kapitaal en personeel.


Ondersteuning van ondernemers
Als samenwerkende overheden in de regio zorgen we voor de (ruimtelijke) randvoorwaarden die een sterke bedrijvigheid en innovatie mogelijk maken. Bijvoorbeeld door te faciliteren in ‘broedplaatsen’ voor kennisuitwisseling en innovatie. Om ondernemers daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaan we met hen in gesprek aan de Ondernemerstafels ('s-Hertogenbosch eo, Meierijstad eo en Land van Cuijk eo). Daarnaast helpen we de lijntjes kort te houden met afzonderlijke gemeenten en regionale instanties waar bedrijven terecht kunnen. Dat kan op gebied van innovatie zijn maar ook bijvoorbeeld bij personeelsvraagstukken. 

 

Innovaties in agrifood
In samenwerking met AgriFood Capital werken we aan de randvoorwaarden voor innovaties om de voedselketen in onze regio te verduurzamen. Innovaties die bijdragen aan nieuwe verdienmodellen én aan een schone en fijne leefomgeving. Dat doen we onder andere door innovatietrajecten financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. In het verleden ondersteunden we samen met de provincie Noord-Brabant innovatieprojecten met de Regeling Economie en Innovatie (E&I).

 

Daarnaast trekken we samen op met Greenport Regio Venlo en Regio Food Valley om nieuwe kennis te ontwikkelen en middelen uit Europa te kunnen benutten die noodzakelijk zijn om de transitie naar een duurzame voedselysteem daadwerkelijk te realiseren. Met elkaar vormen we FoodNL. 

Innovatieregelingen

Ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, kunnen voor de (door)ontwikkeling en/of uitvoering daarvan financiële ondersteuning krijgen. 

 

Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR-regeling)

Deze innovatieregeling is bedoeld voor gevestigde mbk-ondernemingen en innovatieve startups die producten, diensten en (productie)processen ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovaties in de vroegste fase van de ontwikkeling.

 

Voorwaarden en aanvraagformulier SIR-regeling


De SIR-regeling wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant. Ondernemers worden per regio ondersteund bij het indienen van de subsidieaanvraag. Aanvragers uit Noordoost-Brabant kunnen hiervoor terecht bij Stéphanie Woldringh, Regisseur Innovatieregelingen, via subsidies@rnob.nl. 

 

SIR-cofinancieringsregeling Noordoost-Brabant

Deze innovatieregeling is bedoeld voor gevestigde mbk-ondernemingen en innovatieve startups uit Noordoost-Brabant als aanvulling op de verkregen provinciale SIR-subsidie. De hoogte van deze subsidie varieert van 5.000 tot 10.000 euro en biedt de ondernemers extra ondersteuning bij het realiseren van hun innovaties.

Tekst SIR Cofinancieringsregeling Noordoost-Brabant

Aanvraagformulier

 

Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant

Deze regeling is bedoeld voor projecten waarin tenminste twee partijen, bijvoorbeeld agrarische ondernemingen en kennisinstellingen, samenwerken aan de verduurzaming van de landbouw. De subsidie bedraagt maximaal 50.000 euro en kan worden ingezet voor bijv. het doen van onderzoek of het ontwikkelen van een innovatief concept. Het project moet bijdragen aan de doelstelling van AgroProeftuin de Peel: het in praktijk brengen van kringlooplandbouw. 

 

 

Data voor indienen (2023): 1 februari, 22 maart, 6 juni, 16 augustus,  18 oktober en 30 november.

 

Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant

Deze regeling is bedoeld voor individuele agrarische vernieuwers die de omslag willen maken naar kringlooplandbouw en daarvoor een innovatief idee verder willen brengen. De financiële bijdrage, ofwel 'zaaigeld', bedraagt maximaal 5.000 euro en kan worden ingezet om bijv. technische innovaties te testen of als bijdrage voor een haalbaarheidsonderzoek. Het project moet bijdragen aan de doelstelling van AgroProeftuin de Peel: het in praktijk brengen van kringlooplandbouw. 

 

Tekst Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant
Aanvraagformulier
 

Bovenstaande kringlooplandbouwregelingen worden uitgevoerd door RNOB en mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant, AgroProeftuin de Peel, Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland. Meer informatie: Stéphanie Woldringh, Regisseur Innovatieregelingen: subsidies@rnob.nl.

Bestuurlijke trekker
Maarten Jilisen, gemeente Land van Cuijk: voorzitter Kopgroep Innovatie & Agrifood

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg
Poho Economie


Contactpersoon
Innovaties en bedrijvigheid
Mariëlle Renee
Mariëlle Renee