Aantrekkelijk vestigen

Innovaties en bedrijvigheid

Een sterk ondernemers- en innovatieklimaat

Noordoost-Brabant is een echte maakregio. Een regio die gekenmerkt wordt door veel mkb-bedrijven en familiebedrijven in uiteenlopende sectoren. Belangrijke economische pijlers van onze regio zijn agrifood, hightech & data, biowetenschappen en logistiek.  

Bedrijven brengen werk en economische groei. Om de economie in onze regio te stimuleren, is het noodzakelijk om te blijven investeren in een uitstekend vestigings- en ondernemersklimaat. Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen leggen we de basis voor duurzame ontwikkeling, verantwoorde groei en een groot innovatievermogen van het bedrijfsleven. Dat doen we door te zorgen voor passende vestigingslocaties en door toegang te bieden tot kennis, kapitaal en personeel.


Ondersteuning van ondernemers
Als samenwerkende overheden in de regio zorgen we voor de (ruimtelijke) randvoorwaarden die een sterke bedrijvigheid en innovatie mogelijk maken. Bijvoorbeeld door te faciliteren in ‘broedplaatsen’ voor kennisuitwisseling en innovatie. Om ondernemers daarbij zo goed mogelijk van dienst te zijn, gaan we met hen in gesprek aan de Ondernemerstafels ('s-Hertogenbosch eo, Meierijstad eo en Land van Cuijk eo). Daarnaast helpen we de lijntjes kort te houden met afzonderlijke gemeenten en regionale instanties waar bedrijven terecht kunnen. Dat kan op gebied van innovatie zijn maar ook bijvoorbeeld bij personeelsvraagstukken. 

 

Innovaties in agrifood
In samenwerking met AgriFood Capital werken we aan de randvoorwaarden voor innovaties om de voedselketen in onze regio te verduurzamen. Innovaties die bijdragen aan nieuwe verdienmodellen én aan een schone en fijne leefomgeving. Dat doen we onder andere door innovatietrajecten financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld met de Subsidieregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. In het verleden ondersteunden we samen met de provincie Noord-Brabant innovatieprojecten met de Regeling Economie en Innovatie (E&I).

 

Daarnaast trekken we samen op met Greenport Regio Venlo en Regio Food Valley om nieuwe kennis te ontwikkelen en middelen uit Europa te kunnen benutten die noodzakelijk zijn om de transitie naar een duurzame voedselysteem daadwerkelijk te realiseren. Met elkaar vormen we FoodNL. 

Innovatieregelingen

Ondernemers en andere vernieuwers in Noordoost-Brabant met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, kunnen voor de (door)ontwikkeling en/of uitvoering daarvan financiële ondersteuning krijgen. 

 

Stimulering van Innovatie in de Regio (SIR-regeling)

Deze innovatieregeling is bedoeld voor gevestigde mbk-ondernemingen en innovatieve startups die producten, diensten en (productie)processen ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, mobiliteit en verduurzaming van de voedselketen. Het gaat om innovaties in de vroegste fase van de ontwikkeling.

 

Voorwaarden en aanvraagformulier SIR-regeling mbk

Voorwaarden en aanvraagformulier SIR regeling startup


De SIR-regeling wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Brabant (2022-2024). Ondernemers worden per regio ondersteund bij het indienen van de subsidieaanvraag.
Mkb-ers uit Noordoost-Brabant kunnen hiervoor terecht bij Stéphanie Woldringh, Regisseur Innovatieregelingen bij RNOB, via subsidies@rnob.nl. Of bel met 073 720 08 48.
Innovatieve startups uit Noordoost-Brabant kunnen contact opnemen met Rob Stuart van AgriFood Capital via r.stuart@has.nl.  Of bel met 073 613 29 96.

 

SIR-cofinancieringsregeling Noordoost-Brabant

Deze innovatieregeling is bedoeld voor gevestigde mbk-ondernemingen uit Noordoost-Brabant als aanvulling op de verkregen provinciale SIR-subsidie. De hoogte van deze subsidie varieert van 5.000 tot 10.000 euro en biedt de ondernemers extra ondersteuning bij het realiseren van hun innovaties.

Tekst SIR Cofinancieringsregeling Noordoost-Brabant

Aanvraagformulier

Bestuurlijke trekker
Maarten Jilisen, gemeente Land van Cuijk: voorzitter Kopgroep Innovatie & Agrifood

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg
Poho Economie


Contactpersoon
Innovaties en bedrijvigheid
Mariëlle Renee
Mariëlle Renee