Regionale samenwerking is een verrijking voor jezelf!
25 april 2024

Raadsleden en bestuurders in onze regio voelen zich soms nog op afstand tot AgriFood Capital. Sander Groenen, directeur van AgriFood Capital sinds 1 april 2024, is zich hier als geen ander van bewust. De sleutel ligt volgens hem in ‘elkaar nóg beter betrekken. Hij verwijst hierbij naar de wijze woorden van de Chinese filosoof Xun Kuang: “Iets dat je vertelt, wordt vergeten. Iets dat je leert of laat zien, kan men zich misschien herinneren. Pas als je iemand echt betrekt, zal hij het begrijpen en ervan leren”. En dat is ook precies de manier waarop Sander richting wil geven aan AgriFood Capital.

delen

Bekend gezicht 

Sander is geen onbekende voor RNOB. Als voormalig Regisseur Transitie landbouw en Regisseur Vitaal landelijk gebied heeft hij zijn stempel gedrukt op belangrijke gebiedsontwikkelingen in Noordoost-Brabant. Zo droeg hij onder andere bij aan de koersnotitie ‘transitie landbouw op dreef’. Vanuit AgriFood Capital wil hij nu een betekenisvolle bijdrage gaan leveren aan een economisch duurzame toekomst van de regio. Hij gelooft sterk in de verbinding tussen maatschappelijke en economische uitdagingen, met het agrifood cluster als basis en het bredere ecosysteem daar omheen. Zijn benoeming als directeur van AgriFood Capital markeert een nieuwe mijlpaal in de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Noordoost-Brabant. Het belooft een spannende reis te worden naar een toekomstbestendige economie voor de regio.

 

Hoog rendement

Sander vindt de regionale samenwerking in onze regio super efficiënt. “Gemeenten en waterschappen spelen een cruciale rol in het proces van besluitvorming, financiering én uitvoering. Zij verstrekken bijvoorbeeld het mandaat aan AgriFood Capital voor de economische agenda, innovatieprojecten en de bijbehorende middelen. Met een relatief klein budget en bezetting wordt er maximaal resultaat behaald. We weten als AgriFood Capital al vele jaren van één euro bijna drie te maken. We creëren impact. Maar de inflatie is erg sterk geweest. Die €1,44 per inwoner per jaar heeft nu 40% minder waarde als tien jaar geleden.”

Het is tijd voor de regio om een volgende stap voorwaarts te zetten

Vertrouwen vergroot impact

AgriFood Capital heeft sinds de start tien jaar geleden al veel vooruitgang geboekt op weg naar een slimme, circulaire, waardevolle en verbonden economie. Sanders eerste opdracht is het ontwikkelen van een nieuwe strategische agenda en het verstevigen van de fundamenten onder AgriFood Capital als organisatie. Hij pleit voor meer continuïteit en langdurige afspraken met de gemeenten en waterschappen om zo duurzame impact te kunnen realiseren. “Het is tijd voor de regio om een volgende stap voorwaarts te zetten. Dit vereist dat we elkaar uitdagen om meer risico's te durven nemen.” Sander benadrukt de noodzaak om een goede balans te vinden tussen veilige keuzes en meer risicovolle keuzes. Daar horen ook duidelijke doelen en de noodzakelijke investeringen bij.

 

Hoe gemeenten en waterschappen samen met bedrijven en kennisinstellingen in AgriFood Capital samenwerken, is beschreven in het samenwerkingsconvenant van RNOB. Momenteel is een nieuw convenant in de maak. “Vertrouwen en betrokkenheid spelen hierin een grote rol. Als we goed met elkaar samenwerken kunnen we van nog grotere betekenis zijn voor onze inwoners en onze regio maar ook voor provincie, Rijk en Brussel.”

 

Actieve houding 

Dit vraagt wel om een actieve houding van mensen in de regionale samenwerking, merkt Sander op. De vragen die hij zichzelf regelmatig stelt en waarvan hij vindt dat iedere bestuurder of ambtelijke ondersteuner en ook raadslid zich zou mogen stellen, zijn: ‘Wat is mijn eigen inbreng in de regionale samenwerking? Wat wil ik investeren qua tijd en inzet? En wat wil ik er uithalen?“ Want samenwerken is halen én brengen.

“Het heeft alles te maken met intrinsieke motivatie”, licht Sander toe. “Iemand zet zich pas actief in voor een project als duidelijk is wát het ‘zoet’ is dat het hem oplevert. Dat ‘zoet’ zit niet alleen op de bijdrage die je levert aan het versterken van je omgeving of regio, maar ook in de verrijking voor jezelf als mens. Je verrijkt je kennis, je competentieniveau, je krijgt nieuwe inzichten en je vergroot je netwerk.” Maar bij samenwerken gaat het niet alleen over zoet. “Als we behalve het zoet ook het zuur kunnen verdelen, kunnen we er gezamenlijk de vruchten van plukken.”

Samenwerking RNOB en AgriFood Capital

Sander beschouwt de samenwerking tussen RNOB en AgriFood Capital als essentieel voor het aanpakken van gedeelde opgaven en het realiseren van regionale doelstellingen. Hij wijst op initiatieven als AgroProeftuin de Peel – ook in relatie tot NOVEX de Peel - en versterking van het startup ecosysteem. En wat te denken van Regio Deal Noordoost Brabant? “De snelle overgang van visie naar doel naar uitvoering is daarbij een kenmerkende kracht van onze samenwerking. Dat doen we elk vanuit onze eigen rol.” Daarbij moet het voor iedereen wel duidelijk zijn wie waarover gaat en hoe de taken en rollen zijn verdeeld tussen beide organisaties. De eerste gesprekken met raadsleden hierover heeft hij al kunnen voeren tijdens de radentour ‘AgriFood Capital in Bedrijf’.

 

Stevig fundament

Sander constateert dat RNOB het in vergelijking met andere regionale samenwerkingsverbanden goed doet, met sterke regionale programma's voor natuur en landschap, transitie landbouw, klimaatadaptatie en leefbaarheid in dorpen. “We hebben in de regio belangrijke keuzes gemaakt, zoals voor verduurzaming van de voedselproductie en de impact op de kwaliteit van de leefomgeving. Er is bijvoorbeeld een duidelijk streven naar duurzame landbouw, waarbij water en bodemkwaliteit leidende principes zijn voor (herstel van) biodiversiteit, gezondheid en luchtkwaliteit. Hiermee leggen we een stevig fundament voor de vitaliteit van het landelijke gebied, waarin regionale samenwerking essentieel is.” 

 

Delen = vermenigvuldigen 

Als ontwikkelpunten voor de economie van onze regio noemt Sander sterkere oost-west verbindingen op het gebied van mobiliteit en samenwerking. Daarnaast gaat hij zich vanuit AgriFood Capital persoonlijk bezighouden met de versterking van het startup ecosysteem in Noordoost-Brabant. “Om innovatieve en impactvolle oplossingen te creëren voor al die uitdagingen waar we voor staan, is de verbinding tussen mensen de sleutel”, concludeert Sander. “De grootste uitdaging is dus om je buren beter te leren kennen, te betrekken en het zoet én zuur samen te delen. Want delen is het nieuwe vermenigvuldigen én een verrijking voor jezelf.”

Tell me and I may forget,
Show me and I may remember,
Involve me and I will understand.

Xun Kuang

Over Sander Groenen

Sander Groenen (50) is ‘een jongen uit de Peel’, geboren en getogen in Venray, volwassen geworden in Den Bosch. Zijn carrière begon in de verstandelijk gehandicaptenzorg, waar hij gefascineerd raakte door ‘wat motiveert mensen, wat is de invloed van gedrag en hoe kun je het gedrag van een individu of groep beïnvloeden?’. Dit bracht hem op het pad van bedrijfskunde en bedrijfseconomie. Zijn pad leidde hem vervolgens naar de wereld van bedrijfsovernames en consultancy, waar hij zijn eigen bedrijf startte met een focus op customer intimacy - hoe je klanten aan je merk kunt binden. In 2014 vond hij zijn 'purpose' en werd hij betrokken bij transitievraagstukken in de landbouw en leefomgeving. Sinds 2020 speelt hij een centrale rol in de regionale samenwerking, met betrokkenheid bij initiatieven zoals NOVEX de Peel én als regisseur Transitie landbouw en regisseur Vitaal landelijk gebied. Vanaf 1 april 2024 is hij de nieuwe directeur van AgriFood Capital, waar hij zijn missie voortzet om een stevige economische innovatieagenda voor de regio te realiseren. Sander wordt gekenmerkt door zijn enthousiasme voor samenwerking, streven naar duurzame innovaties en vastberadenheid om positieve impact te creëren.