Kansen Coalitieakkoord provincie Brabant
14 december 2023

Eerder dit jaar presenteerde de provincie haar nieuwe Bestuursakkoord 2023-2027 ‘Samen maken we Brabant’. RNOB heeft de kansen en mogelijkheden hiervan voor onze regionale samenwerking op een rij gezet. Deze zijn tijdens de Regiodag van 12 oktober jl aan bod gekomen tijdens de kennismaking met de nieuwe gedeputeerden. Hieronder volgt een beknopt overzicht

delen

Uitdagingen

Het Brabantse bestuur wil de brede welvaart voor alle Brabanders versterken en komen tot een ‘verbonden en duurzaam veranderend Brabant’. Een welvarend, gezond en gelukkig Brabant met een gezonde, natuur- en waterrijke leefomgeving. Het coalitieakkoord vertrekt vanuit grote uitdagingen: het schaarser worden van ruimte, de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak om de natuur te beschermen. RNOB onderschrijft deze ambities en zoekt de samenwerking met de provincie op deze grote uitdagingen.

 

Samenwerking met regio’s

De provincie ziet en erkent de kracht van regio’s en GS willen de samenwerking versterken. Maatschappelijke en economische opgaven moeten (meer) integraal worden opgepakt. Dat is in lijn met de ontwikkelingen binnen RNOB. Ook AgriFood Capital wordt in het bestuursakkoord genoemd.

 

RNOB is verheugd dat het aanbod dat is gedaan voorafgaand aan de provinciale statenverkiezingen op deze manier wordt opgepakt. RNOB zet in op samenwerken in de vorm van co-creatie in plaats van steeds reageren op elkaars voornemens. In de praktijk zien we deze samenwerking al gebeuren in het Ruimtelijk Voorstel Brabant. Daar trekken we samen op richting een nieuwe nationale Nota Ruimte.

 

Ruimte

De provincie Noord-Brabant zet de Gebiedsgerichte aanpak voor de transitie van het landelijk gebied voort. Daarnaast worden onder andere kringlooplandbouw en korte ketens gestimuleerd, stoppers ondersteund, stikstofproblematiek aangepakt in en rond Natura 2000 gebieden en gepuzzeld met ruimte in het landelijk gebied. De ambitie van klimaatneutraal in 2050 blijft overeind. Ook hier gaan we samenwerking intensiveren zoals met pilots op het gebied van kringlooplandbouw. Belangrijke inzet voor RNOB is het instandhouden van het transitiefonds voor het landelijk gebied en een bredere inzet dan alleen in de Natura2000 gebieden en overgangszones. Ook daarbuiten is namelijk veel stikstofwinst te behalen.

 

Wonen

Hier liggen de uitdagingen vooral in de uitvoering van de Woondeal en de bouwopgave in (de centra en spoorzones) van de grotere steden in de regio. In het Ruimtelijk Voorstel van de provincie worden deze opgaves ook bevestigd. Ook is prettig om te lezen dat we voor het verbeteren van de leefbaarheid in het landelijk gebied samen aan de slag gaan met een ‘Dorpenplan


Mobiliteit

De provincie werkt aan mobiliteit voor iedereen en verkeersveiligheid voor alle inwoners. Dit is in lijn met het regionaal multimodaal mobiliteitspakket verstedelijking van RNOB dat op het

schaalniveau van het rijk en provincie/regio/gemeenten is uitgewerkt. Openbaar vervoer en de fiets zijn en blijven belangrijke beleidsinstrumenten. De grootste uitdaging ligt hier in de financierbaarheid van projecten. Geconstateerd is dat de provincie hier een belangrijke partner was en is in de co-financiering van projecten en het samen optrekken naar het Rijk. Het in de ijskast zetten van de plannen voor de A2 door het Rijk is een tegenvaller. Daarentegen gaan de plannen voor de A59 wel door.

 

Economie

De provincie wil aan de hand van bedrijfsmatige innovaties duurzame (circulaire) oplossingen vinden voor maatschappelijke opgaven. RNOB omarmt de ambities die de provincie heeft op het gebied van circulariteit, met name het stimuleren ervan in de Brabantse economie. In het verduurzamen van bedrijventerreinen (‘Grote Oogst’) werken we daar al aan mee. Vanwege prioriteitstelling (PrioriteitenNota) kunnen we voorlopig niet meer inzet bieden. Samen met de regio’s wordt gewerkt aan de ontwikkeling van werklocaties, campussen, innovatiedistricten en fieldlabs. 

 

Talent

Door arbeidskrapte staat de economie onder druk. De provincie wil voldoende talent voor Brabant door de arbeidsparticipatie te verhogen en slimmer werken te stimuleren door toepassen van digitalisering en kunstmatige intelligentie. Verder gaat provincie door met onder andere Brabant Leert, PACT (waarin Noordoost Brabant Werkt is vertegenwoordigd) en het Brabants Migratie Informatiepunt (BMIP) dat voor Noordoost-Brabant wordt opgezet in de gemeente Meierijstad. Noordoost Brabant Werkt (NOBW) blijft hierin een belangrijke partner en werkt volop mee. In de huidige regeerperiode van de provinciale coalitie gaan we samen verkennen hoe we een verbeterslag kunnen aanbrengen door veel meer te kijken naar de samenhang tussen de vraag wat voor een economie kunnen of willen we hebben in 2050, welke arbeidskrachten en opleidingen horen daarbij en hoe en waar huisvesten we deze.

 

Veel kansen en mogelijkheden

Kortom, het Brabantse coalitieakkoord vraagt hier en daar nog wel om een uitwerking en meer duidelijkheid maar wat overheerst zijn de kansen en mogelijkheden om samen met de provincie verder te werken aan de ambities en programma’s in onze regio Noordoost-Brabant.

 

Download hier het Bestuursakkoord Brabant 2023-2027: ‘Samen maken we Brabant!’