Versterking startup ecosysteem uit de startblokken
27 mei 2024

Met de aanstelling van startup expert en ervaringsdeskundige Jonie Oostveen als kwartiermaker is de Ontwerpfase van  ’Versterking Startup ecosysteem’ in onze regio van start gegaan. Met dit nieuwe project verkent RNOB de kansen om een uitstekende meerjarige dienstverlening voor innovatieve startende bedrijven in Noordoost-Brabant te realiseren. In de uitvoering van het project werkt RNOB nauw samen met AgriFood Capital. 

delen

Nieuwe banen en bedrijvigheid  

In de economische ontwikkeling van regio’s spelen innovatieve startups een belangrijke rol. Want ze brengen nieuwe bedrijvigheid en banen. Startups jagen innovatie en bedrijvigheid aan door bijvoorbeeld nieuwe ideeën en technologieën in de markt te brengen. Door nieuwe banen te creëren, trekken startups bovendien (jong) talent aan. Daarnaast kunnen startups bestaande bedrijven stimuleren om efficiënter en innovatiever te worden doordat ze de concurrentie vergroten of kosten weten te besparen. Ook brengen startups kapitaal naar de regio omdat ze investeerders aantrekken. Tot slot helpen startups de economie te diversifiëren door nieuwe sectoren en industrieën te ontwikkelen en verbindingen tussen de verschillende economische sectoren te leggen. 

 

“Kortom, startups versterken de economische veerkracht van regio’s en voegen nieuwe dynamiek toe ”, aldus Maarten Jilisen en Jan Goijaarts, bestuurlijke trekkers ‘Versterking Startup ecosysteem’. “Daarom is het belangrijk dat onze regio een goed vestigingsklimaat voor startups biedt. Met de juiste faciliteiten en toegang tot kennis, kennissen en kapitaal kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen in hun ontwikkeltraject.”

Versterking in vier fasen

De uitvoering van het project ‘Versterking Startup ecosysteem is onderverdeeld in vier fasen: Verkenning, Ontwerp, Bouw en Gebruik & doorontwikkeling. In de verkenningsfase deed adviesbureau Strategy Unit in opdracht van RNOB en AgriFood Capital onderzoek naar de haalbaarheid van een gedegen ondersteuning voor startups in Noordoost-Brabant. Het eindrapport (juli 2023) omvat adviezen over de te realiseren ondersteuningsinfrastructuur, de dienstverlening en de samenwerking tussen gemeenten en andere partners. 

 

In opdracht van RNOB gaat AgriFood Capital de adviezen uit dit rapport verder brengen. Kwartiermaker Jonie Oostveen is nu aan de slag met de Ontwerpfase. Hij wordt bijgestaan door Henri van Mil, eveneens expert en adviseur op gebied van startups en scaleups. Het streven is om het concept-Ontwerp in begin oktober ter besluitvorming voor te leggen aan het portefeuillehoudersoverleg (poho) Economie. Hierin zal ook aandacht zijn voor de financiering van de beoogde regionale dienstverlening aan startups en de rolverdeling tussen alle betrokken partijen, waaronder ook kennisinstellingen en bedrijven. 

 

Na instemming door het poho Economie, kan de bouwfase van start om de nieuwe voorziening voor startups daadwerkelijk te realiseren. Dat gebeurt onder de vlag van AgriFood Capital. De gebruiks- en doorontwikkelingsfasen volgen daarna. 

Ontsluiten en verbeteren

“Dat wil niet zeggen dat we al die tijd startups in onze regio niet kunnen helpen”, vervolgt Maarten. “Integendeel! Onze regio beschikt over diverse programma’s en faciliteiten voor startups. Alleen weten startende ondernemers deze niet altijd even goed te vinden. Dit project is er vooral op gericht om wat er in onze regio is, beter te ontsluiten en waar nodig, de dienstverlening aan startups verder te verbeteren. Daarom spreken we ook bewust van versterking van het startup ecosysteem.” 

De andere Brabantse regio’s beschikken al over goed werkende startup ecosystemen waaronder The Gate in Zuidoost-Brabant. De provincie Noord-Brabant vervult een verbindende rol tussen de regio’s met het programma Braventure.


Centrale rol voor startups 

In de Ontwerpfase van het project is een centrale rol voor de startups zelf weggelegd. De kwartiermaker gaat namelijk in gesprek met startende ondernemers over hun activiteiten, wat er speelt en over hun ondersteuningsbehoeften. 

 

Hoe de ondersteuning van startups in de regio en versterking van het ecosysteem voor startende ondernemers in onze regio precies vorm krijgt, is onderdeel van het onderzoek in deze fase. De focus in het Ontwerp zal liggen op het verbinden van bestaande faciliteiten, netwerken en ondersteuningsstructuren, ook in omliggende regio’s. Hierin zullen ook de ervaringen van Ondernemerslift+, het voormalige startup programma in Noordoost-Brabant, worden meegenomen.

Pragmatisch 

“We hebben er alle vertrouwen in dat we samen met de betrokken partijen een excellent ecosysteem kunnen opzetten voor startende ondernemers hier in Noordoost-Brabant”, sluit Jan Goijaarts af. “We kijken daarbij onder meer naar de eigenheid en de economische activiteiten in de subregio’s. Pragmatisch werken staat voorop, wij zijn immers een regio van doeners.”