Meer afstemming dankzij nieuwe regionale detailhandelsvisie
20 december 2022

Tijdens de RNOB-regiodag van 1 december 2022 is in het Portefeuillehoudersoverleg Economie de nieuwe detailhandelsvisie voor Noordoost-Brabant vastgesteld. De visie vormt de basis voor de toekomst van de detailhandelsstructuur van de hele regio en is een aanvulling op het gemeentelijke detailhandelsbeleid. 

delen

Belangrijk onderdeel van de regionale detailhandelsvisie is de manier waarop gemeenten met elkaar omgaan bij nieuwe winkelplannen. Kopgroepvoorzitter Maarten Jilisen: “Fijn dat we met alle gemeenten van onze regio en de provincie overeenstemming hebben bereikt. Er ligt nu een stevig fundament waarop alle gemeenten hun nieuwe detailhandelsvisie kunnen baseren.”

 

Samen met de provincie Noord-Brabant

Wethouders Maarten Jilisen (Land van Cuijk) en Gijs van Heeswijk (Maashorst) hebben de totstandkoming van de visie bestuurlijk getrokken. In het proces is ook de provincie nadrukkelijk meegenomen. Gedeputeerde Eric Ronnes is blij dat er in de regio afspraken zijn gemaakt om goed af te stemmen. Dat gaat verder dan elkaar alleen informeren over plannen. Hij verwacht dat het advies van de provinciale retail advies commissie daarbij goed kan helpen. Gijs van Heeswijk: “Regionale samenwerking en afstemming worden steeds belangrijker. Met deze regionale detailhandelsvisie werken wij hard aan toekomstbestendige centra in onze gemeenten.”

Naar een sterke regionale winkelstructuur

In de regionale detailhandelsvisie wordt het fysieke winkelaanbod van de hele regio bekeken vanuit de trends en ontwikkelingen die verwacht worden. Door tal van oorzaken, waaronder de concurrentie van webshops, verdwijnen steeds meer winkels uit onze dorpen en steden. Mede hierdoor verandert de functie van de centra. 

In de visie is vastgelegd hoe gemeentes er samen voor zorgen dat er voldoende toekomstperspectief voor de regionale detailhandelsstructuur blijft. Die regionale detailhandelsstructuur beslaat het totaal van het winkelaanbod in de binnensteden, winkelcentra in de dorpen, perifere detailhandel (grote winkels op bedrijventerreinen) en ook buurtwinkels en winkels die in kleine kernen voor leefbaarheid zorgen.

 

In de visie is er vooral aandacht voor de afstemming tussen de gemeenten om ervoor te zorgen dat een nieuwe winkelontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de totale winkelstructuur van de regio, met name wanneer een nieuwe winkel effecten heeft op winkels in een buurgemeente.

 

Verplicht afstemmen

Voor detailhandelsontwikkelingen die impact hebben op andere gemeenten zijn daarom stevige afspraken gemaakt over afstemming met de buurgemeenten. Bij zo’n grensoverschrijdend effect geldt ook de verplichting om advies in te winnen bij de provinciale retail advies commissie. Het blijft aan de individuele gemeentes om tot een eigen afweging te komen, waarbij ook wordt uitgegaan van het onderlinge vertrouwen tussen de gemeentebesturen.

 

De provincie Noord-Brabant gebruikt de regionale afspraken om bestemmingswijzigingen voor winkelontwikkelingen aan te toetsen. Alle gemeenten gaan afzonderlijk aan de slag om de regionale detailhandelsvisie lokaal een plek te geven; als leidraad bij de toetsing van plannen en waar nodig om eigen lokale detailhandelsvisies aan te scherpen.

 

Dankzij Regio Deal Noordoost Brabant

De nieuwe detailhandelsvisie is mede tot stand gekomen met de middelen uit Regio Deal Noordoost Brabant, als eerste fase van het project ‘Transformatie centra middelgrote steden’.

 

V.l.n.r. Maarten Jilisen, Eric Ronnes en Gijs van Heeswijk