Databehendige mkb’ers, algen in veevoer en smikkelen van eetbaar groen
23 januari 2024

Wat hebben deze onderwerpen met elkaar gemeen? Het zijn nieuwe projecten in onze regio die door Regio Deal Noordoost Brabant worden ondersteund. Met deze extra projecten gaan ondernemers, overheden, kennisinstellingen en inwoners een extra impuls geven aan Goed leven, Fijn wonen en Anders Werken in Noordoost-Brabant.

delen

De uitvoering van de Regio Deal loopt op koers. Van de 17 projecten zijn er inmiddels zeven succesvol afgerond. Eén project loopt nog tot medio dit jaar, alle andere tot en met het einde van de looptijd van de Regio Deal in december. Dit jaar krijgen ook twee Regio Deal projecten die voortijdig gestopt waren een vervolg. 

Databehendig mkb

Databehendig mkb

'Databehendig mkb' bouwt voort op het Regio Deal project 'Datagedreven AgriFoodregio'-project. Hierin waren tools ontwikkeld om ondernemers te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken. Echter, ondernemers bleken onvoldoende te weten welke kansen digitalisering biedt. 

 

Het nieuwe project 'Databehendig mkb' richt zich daarom op het vergroten van het databewustzijn. Ondernemers gaan in gesprek met een bedrijfsadviseur over de uitdagingen van hun bedrijf. Als digitalisering daarvoor een oplossing biedt, volgt een gesprek met een datacoach. Deze gesprekken zijn kosteloos. Het doel is om 100 mkb-ondernemers uit Noordoost-Brabant te ondersteunen bij hun digitaliseringsvraagstukken. 

Penvoerder: AgriFood Capital, projectleider: Jasper van Wordragen. 

Algen als voedingsadditief voor melkvee

Algen als voedingsadditief voor melkvee

'Algen als voedingsadditief voor melkvee' is een verkennend onderzoek dat voortbouwt op het Regio Deal project 'Energie uit mest'. In dit eerdere project werden de toepassingsmogelijkheden en het effect op de leefomgeving van mestverwerking vastgesteld. Een van de boeren uit de gemeente Oss die hieraan meewerkte, doet mee aan het vervolg.

 

Het nieuwe project onderzoekt de mogelijke voordelen voor boer en omgeving van de toepassing van algen in het drinkwater  voor melkvee. Algen zouden een positief effect hebben op diergezondheid, stikstof- en methaanuitstoot en geur van koeienmest. Als het nut en de noodzaak van algen in het drinkwater worden aangetoond, wordt een gedragen onderzoeksopzet ontwikkeld voor breder wetenschappelijk onderzoek.


Penvoeder: gemeente Oss, bestuurlijk trekker: Sidney van de Bergh, projectleider: Harm Wientjes (DLV Advies) .

 

Smikkelen van eetbaar groen

Smikkelen van eetbaar groen

‘Smikkelen van eetbaar groen’ is de opvolger van het project ‘ Keukenkanjers’.  Keukenkanjers  had als doel om via belevingsonderwijs (op bezoek bij de boer en zelf koken) kinderen op basisscholen te leren over gezonde voeding. Het programma zou opgeschaald worden naar een landelijk schoolprogramma. Door de hoge kosten en de complexiteit van de samenwerking tussen betrokken partijen bleek dat helaas niet haalbaar.

 

In het nieuwe project worden kinderen ‘voedselwijs’ door zelf groenten te verbouwen in een moestuin of voedselbosje op school. Ook koken en eten ze in de klas. Aan het eind van het jaar moeten 40 scholen een moestuin en/of educatief voedselbosje hebben gerealiseerd.  Of: een concreet plan hiervoor hebben dat in het voorjaar van 2025 wordt gerealiseerd. Het project wordt uitgevoerd door Jong Leren eten/IVN Natuureducatie en Stichting Spoony. Spoony heeft het voedseleducatieprogramma 'Gezonde Smikkelweken' ontwikkeld. Dankzij ondersteuning van RNOB hebben vorig jaar 10.000 kinderen op 85 basisscholen in onze regio het lesprogramma gevolgd.

Penvoerder: gemeente Meierijstad, bestuurlijke trekker: Jan Goijaarts, projectleiders: Marieke Wingens en Kimberly Drukker.