Vitale leefomgeving

Transitie landbouw

Toekomstbestendige landbouw in een vitaal buitengebied

Landbouw is van oudsher een belangrijke economische motor voor Noordoost-Brabant. Als primaire sector in de agrifood keten brengt landbouw voedsel, werk en welvaart. Maar de ontwikkelde manier van voedsel produceren legt ook een druk op de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. En dat moet anders. 

Daarom zetten gemeenten en waterschappen samen de schouders onder een duurzame en omgevingsvriendelijke landbouw in de regio. Met nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers. En die bijdraagt aan een vitaal buitengebied waar het goed wonen en werken is. Deze transitie van de landbouw doen we samen met omliggende regio’s, provincie en rijk. Samen ontwikkelen we Noordoost-Brabant tot koploper op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen. Hoe we dat als regio willen faciliteren en realiseren, is vastgelegd in de Koersnotitie 'Transitie landbouw op dreef'.  Deze koersnotitie is opgesteld als leidraad en leidmotief voor het handelen op het gebied van landbouw van de samenwerkende gemeenten en waterschappen in RNOB. 

 

Sluiten van kringlopen
We maken beleidskaders om de landbouw te vernieuwen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk de kringlopen en wordt mest duurzaam verwerkt. Samen met ondernemers en kennisinstellingen faciliteren we in AgriFood Capital innovaties om de voedselproductie te verduurzamen. Bijvoorbeeld om diervriendelijke stalsystemen te ontwikkelen. In AgroProeftuin de Peel geven we ruimte aan agrarische ondernemers om te experimenteren met kringlooplandbouw. Daar versnellen we innovatietrajecten bovendien met financiële ondersteuning, zoals met de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Stoppende boeren bieden we een nieuw toekomstperspectief en we zoeken nieuwe bestemmingen voor hun lege stallen. 

 

De Peel
Vooral in de Peel heeft de verduurzaming van de voedselproductie gevolgen voor de inrichting van de beschikbare ruimte. Want in dit landbouwgebied vragen ook andere uitdagingen zoals gezondheid, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid om duurzame oplossingen. Om alles in goede banen te leiden, is de Peel door het rijk als NOVEX gebied (NOVI uitvoeringsgebied) aangemerkt. Met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg en omliggende regio’s werken we hier gebiedsgericht samen als één overheid. 

 

Bestuurlijke trekker
Mark Janssen-van Gaal, wethouder gemeente Land van Cuijk: voorzitter kopgroep Transitie Landbouw


Verantwoordelijke poho

Poho Duurzame leefomgeving


Contactpersoon
Transitie landbouw
Christa Links
Christa Links