Vitale leefomgeving

Transitie landbouw

Toekomstbestendige landbouw in een vitaal buitengebied

Landbouw is van oudsher een belangrijke economische motor voor Noordoost-Brabant. Als primaire sector in de agrifood keten brengt landbouw voedsel, werk en welvaart. Maar de ontwikkelde manier van voedsel produceren legt ook een druk op de leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. En dat moet anders. 

Daarom zetten gemeenten en waterschappen samen de schouders onder een duurzame en omgevingsvriendelijke landbouw in de regio. Met nieuwe verdienmodellen voor agrarische ondernemers. En die bijdraagt aan een vitaal buitengebied waar het goed wonen en werken is. Deze transitie van de landbouw doen we samen met omliggende regio’s, provincie en rijk. Samen ontwikkelen we Noordoost-Brabant tot koploper op het gebied van vernieuwende en moderne landbouwsystemen.

 

Sluiten van kringlopen
We maken beleidskaders om de landbouw te vernieuwen. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk de kringlopen en wordt mest duurzaam verwerkt. Samen met ondernemers en kennisinstellingen faciliteren we in AgriFood Capital innovaties om de voedselproductie te verduurzamen. Bijvoorbeeld om diervriendelijke stalsystemen te ontwikkelen. In AgroProeftuin de Peel geven we ruimte aan agrarische ondernemers om te experimenteren met kringlooplandbouw. Daar versnellen we innovatietrajecten bovendien met financiële ondersteuning, zoals met de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant. Stoppende boeren bieden we een nieuw toekomstperspectief en we zoeken nieuwe bestemmingen voor hun lege stallen. 

 

De Peel
Vooral in de Peel heeft de verduurzaming van de voedselproductie gevolgen voor de inrichting van de beschikbare ruimte. Want in dit landbouwgebied vragen ook andere uitdagingen zoals gezondheid, woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid om duurzame oplossingen. Om alles in goede banen te leiden, is de Peel door het rijk als NOVI gebied aangemerkt. Met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg en omliggende regio’s werken we hier samen als één overheid in een gebiedsgerichte aanpak. 

 

Bestuurlijke trekker
a.i. Martijn Buijsse, gemeente Boekel 


Leden van het strategische kernteam

Mario Jacobs, waterschap Aa en Maas
a.i. Mark Janssen- Van Gaal, gemeente Land van Cuijk
a.i. Franko van Lankveld, gemeente MaashorstVerantwoordelijke poho

Poho Duurzame leefomgeving


Contactpersoon
Transitie landbouw
Sander Groenen
Sander Groenen