Ruimtelijk Voorstel RNOB: waar staan we?
12 december 2023

De provincie Noord-Brabant werkt momenteel aan het Ruimtelijk Voorstel Brabant, dat een bouwsteen is voor de nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. Voor dit provinciale voorstel hebben de Noordoost-Brabantse gemeenten en waterschappen gezamenlijk via RNOB een bouwsteen aangeleverd: het Ruimtelijk Voorstel RNOB.

delen

Nederland staat voor belangrijke uitdagingen als het gaat om de verdeling van vele ruimtevragende opgaven over de beperkte ruimte die er is. Te denken valt aan woningbouw, klimaatmaatregelen, transitie van de landbouw en het buitengebied, natuur en energie. Om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te verdelen, bereidt het Rijk de Nota Ruimte voor. De provincies leveren daar bouwstenen voor aan. In Brabant gebeurt dat via het Ruimtelijk Voorstel Brabant. 

 

Kaders inrichting ruimte

De nieuwe Nota Ruimte is niet alleen van belang voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en de provincies, zoals Noord-Brabant. Ook geeft de nota belangrijke kaders voor de lokale omgevingsvisies. Om invloed uit te oefenen op de nieuwe Nota Ruimte hebben de gemeenten en waterschappen in onze regio gezamenlijk een bouwsteen voorbereid voor het Ruimtelijk Voorstel Brabant: het Ruimtelijk Voorstel RNOB.  

 

Het Dagelijks Bestuur van RNOB heeft het voorstel op 17 oktober jl. aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Dit voorstel is gemaakt in nauwe samenwerking met bestuurders en ambtelijke ondersteuners van de 11 gemeenten en 2 waterschappen. De gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen zijn hierover via hun colleges en dagelijks besturen geïnformeerd.

 

Krachtige boodschap

Met het Ruimtelijk Voorstel RNOB geven we een krachtige inhoudelijke boodschap aan zowel provincie als Rijk. Het voorstel geeft namelijk een beeld hoe de verschillende ruimtelijke programma’s in onze regio een plek krijgen en hoe ze met elkaar samenhangen. Daarin is aangegeven waar kansen liggen (‘schitterpunten’) en wat aandacht vraagt (‘schuurpunten’). De vertrekpunten voor het regionale voorstel zijn onder andere de lokale omgevingsvisies en (bestaande) regionale ruimtelijke programma’s waaronder de regionale Woondeal en het Ontwikkelperspectief stedelijk Brabant. 

RNOB, provincie en andere Brabantse regio's trekken samen op als één team in de gesprekken over de ruimtelijke voorstellen met het Rijk

Van contouren naar definitief voorstel

Provincie en RNOB werken goed samen aan het Ruimtelijk Voorstel Brabant dat op 19 december 2023 bij het Rijk ingediend moet zijn als bouwsteen voor een nieuwe Nota Ruimte van het Rijk. De provincie liet zien hoe zij de bestuurlijke reactie van de regio én onze regionale bouwsteen in de vorm van het Ruimtelijk Voorstel RNOB op het eerste concept, heeft verwerkt. 

 

Nu bundelen Provincie en RNOB hun krachten en trekken als één team, samen met de andere Brabantse regio’s, op richting het Rijk. RNOB presenteerde tijdens de Regiodag van 30 november jl. hoe zij dit vervolg ziet, want ook de komende maanden blijft er veel tijdsdruk op dit belangrijke ruimtelijke proces zitten. De bestuurders van RNOB hebben er vertrouwen in dat ze snel van start kunnen gaan met het vervolg op het Ruimtelijk Voorstel RNOB in de vorm van een Ruimtelijke Koers (2050). Deze koers kan dienen als basis voor overleg met het Rijk over de Nota Ruimte en als basis voor het Brabants Programma Landelijk Gebied. Gemeenteraden en algemeen besturen van de waterschappen zullen betrokken worden bij het opstellen van deze Ruimtelijke Koers.

 

Download infographic 'Samenwerken als één overheid aan ruimtelijke ordening'

Samenhang tussen opgaven, ruimtelijke voorstellen en omgevingsvisies.