Zaaigeld voor acht innovatieve landbouwprojecten
24 mei 2021

Sinds de openstelling van de Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant op 1 maart jl. hebben al acht projecten 5.000 euro toegekend gekregen. Deze bijdrage is bedoeld als ‘zaaigeld’ om innovaties een stap verder te helpen. Zoals deze drie inspirerende projecten.

delen

Levende hoppalen
Een hopveld is in de winter een kaal veld van ‘palen’. Giel Bongers, eigenaar van Brabanthop wil een meer biodiverse hopteelt ontwikkelen. “Hiervoor ga ik verschillende boomsoorten aanplanten”, vertelt hij. “In het onderzoek kijken we welke boomsoorten het meest geschikt zijn in relatie tot de hopteelt. We monitoren de effecten van verschillende bomen op de hopteelt. Niet alleen zullen er minder bestrijdingsmiddelen voor hopteelt nodig zijn, ook verbetert deze teeltmethode de bodemkwaliteit en biodiversiteit. Met deze bomen verruilen we het winteraanzicht met palen eigenlijk voor ‘levende hoppalen’. Tegelijkertijd verbeteren we de kwaliteit van de leefomgeving.”


Winnen zonder verliezen – reductie van stikstof uitstoot
Stikstof verdampt uit mest als ammoniak en komt in de lucht. In dit project wordt onderzocht hoe zuiniger omgegaan kan worden met stikstof zodat de ammoniak uitstoot vermindert. “Op ons bedrijf hebben we een kleine stripper staan waarmee we stikstof kunnen vangen die anders zou emitteren uit de stal en bij de mestaanwending”, vertelt melkveehouder Harm Wientjes van VOF Schipperspeel. “We willen onze theorie daarover nu gaan testen in de praktijk. Met ammoniak sensoren volgen we hoe stalemissies en landemissies veranderen wanneer stikstof vooraf gestript wordt. De kennis die dit project oplevert, helpt ons om nog beter te sturen op bemesting en benodigde maatregelen in de stal.”


Verkenning verwerkingstechniek natte teelten
De komende jaren zal het onderzoek naar de mogelijkheden van natte teelten op de zandgronden van Noordoost-Brabant toenemen. Voorbeelden van natte teelten zijn riet en lisdodde. Niet alleen de teelt zelf is een uitdaging, dat geldt ook voor de afzet van de producten. “We zouden de gewassen uit de paludecultuur kunnen inzetten als vervanger voor turf of veen”, vertelt agrarisch projectontwikkelaar Job van de Crommert. “Ook kunnen de vezels dienen als strooisel of als grondstof voor oesterzwammen- en champignonsubstraat.” In dit project wordt een eerste verkenning naar de mogelijkheden uitgevoerd door de gewassen met een speciaal ontwikkelde extruder te bewerken.


Samenwerking met AgriFood Capital 
De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost-Brabant wordt uitgevoerd door RNOB vanuit de rol om te zorgen voor goede randvoorwaarden voor sterke bedrijvigheid en innovatie in onze regio. In samenwerking met AgriFood Capital wordt de regeling ingezet door AgroProeftuin de Peel om voedselveranderaars te ondersteunen bij de omslag naar een duurzamere landbouw. Ga voor meer informatie naar www.agroproeftuindepeel.nl.

 

De Bijdrageregeling Kringlooplandbouw Noordoost Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Noordoost Brabant en IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden.


Meer over: Transitie landbouw