Samenwerken aan het Ruimtelijk Voorstel RNOB
11 juli 2023

Nederland staat voor belangrijke uitdagingen als het gaat om de verdeling van vele ruimtevragende opgaven over de beperkte ruimte die er is. Te denken valt aan woningbouw, klimaatmaatregelen, transitie van de landbouw en het buitengebied, natuur en energie. 

delen

Om de schaarse ruimte zo goed mogelijk te verdelen, bereidt het Rijk de Nota Ruimte voor. De provincies leveren daar bouwstenen voor aan. In Brabant gebeurt dat via het Ruimtelijk Voorstel Brabant. 

 

Boodschap Noordoost-Brabant

Als regio met 650.000 inwoners, meer dan 300.000 arbeidsplaatsen en belangrijke landbouw- en waterstroomgebieden willen de gemeenten en waterschappen gezamenlijk een krachtige boodschap afgeven aan de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Hoe krachtiger die boodschap, hoe beter de gemeenten en waterschappen in de regio Noordoost-Brabant een positie kunnen verwerven in de Nota Ruimte.  

 

Deze boodschap zal in september aan de provincie worden afgeven in de vorm van het ‘Ruimtelijk Voorstel RNOB’. Het voorstel omvat een aantal afspraken waar de partners in onze regio het met elkaar over eens zijn (o.a. Woondeal). Die afspraken zijn nog eens een keer op een rij gezet. 

Proactieve houding

Met het opstellen van het Ruimtelijk Voorstel RNOB nemen we als regio een proactieve houding aan. Wij wachten dus niet af op wat er op onze regio afkomt maar organiseren commitment van alle gemeenten en waterschappen aan de voorkant. Met een gezamenlijke lobby-boodschap in het Ruimtelijk Voorstel RNOB zetten we als regio daarmee ‘een stap naar voren’.

Informatie aan raden en ABs waterschappen

De informatievoorziening naar de raden en algemeen besturen verloopt, zoals gewoonlijk, via de colleges en DBs waterschappen. Daarnaast worden in het najaar de gemeenteraden en algemeen besturen in een extra regionale informatiebijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over het

 

Ruimtelijk Voorstel RNOB

In onderstaande afbeelding is de samenhang tussen de ruimtelijke opgaven, ruimtelijke voorstellen en omgevingsvisies op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau schematisch weergegeven.

Samenhang tussen ruimtelijke opgaven, ruimtelijke voorstellen en omgevingsvisies.