Regio Deal versterkt gebiedsgerichte aanpak in Aa-dal
26 januari 2022

Het Aa-dal is één van de gebieden in Brabant waar natuur en landbouw onder druk staan. Vraagstukken als verdroging als gevolg van klimaatverandering, uitputting van de bodem en teveel stikstofneerslag stapelen er op. Tegelijkertijd spelen in dit gebied de transitie naar een toekomstbestendige landbouw, de aanpak van vrijkomende agrarische gebouwen en ruimtelijke ontwikkelingen als energietransitie.

delen

Gebiedsafbakening 
Het Aa-dal is het stroomgebied van rivier de Aa vanaf de grens van Limburg tot de Maas. Het omvat het hele gebied waar watergangen afwateren op de Aa, te beginnen bij greppels en slootjes. Aadal-Noord bestaat uit verschillende deelgebieden en eigenlijk is de begrenzing nog niet helemaal duidelijk. Het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’ gaat nu helpen bij gebiedsafbakening en integrale aanpak van de opgaven in Aadal-Noord.

 

Het doel is om met de Gebiedsgerichte aanpak Groen Blauw herstel natuur en landschap én nieuwe perspectieven voor de landbouw te realiseren. In de landbouw gaat het concreet om ondersteuning van agrarische bedrijven die vanwege de stikstofaanpak moeten stoppen of verplaatsen. Of die in een transitieproces komen naar een meer volhoudbare, duurzamere landbouw. 

 

“Op deze manier verbinden we niet alleen slim en efficiënt de deelgebieden maar zetten we ook als één overheid de schouders eronder”, aldus Mario Jacobs, bestuurlijk trekker vanuit Waterschap Aa en Maas voor zowel het GGA gebiedsproces in het Aadal als voor het Regio Deal project ‘Puzzelen met Ruimte’.

Als één overheid zetten we de schouders onder de gebiedsopgaven van Aadal-Noord

Parapluplan Aadal
Er wordt nu eerst een zogenaamd ‘parapluplan’ voor het Aadal-gebied gemaakt met middelen uit ‘Puzzelen met ruimte’. Dat gebeurt in samenwerking met de gemeenten Meierijstad, Bernheze en Laarbeek en waterschap Aa en Maas. Het parapluplan is de basis voor de aanpak van de opgaves in het gebied.

GGA Groen-blauw
Het gebied Aadal-Noord is opgenomen in de lijst van Brabantse gebieden die in aanmerking komen voor mogelijke steun bij natuurherstel in het kader van de provinciale stikstofaanpak, de zogenaamde Gebiedsgerichte aanpak Groen Blauw
(GGA Groenblauw).  Dat betekent dat provincie, waterschappen, terreinbeheerders, (agrarische) bedrijven, gemeenten, inwoners en andere betrokkenen in dit gebied samenwerken aan een gezonde natuur en landbouw.