Buurtschap Bovenstehuis stuurt op vitaliteit van de leefomgeving
30 mei 2024

Het Regio Deal project ‘Aanpak stallen en weerbaarheid buitengebied’ werken boeren, gemeenten en inwoners samen aan manieren om het platteland vitaal te houden. In dat verband heeft Boekel onlangs voor buurtschap ‘Bovenstehuis’ nieuwe kaders vastgesteld voor geur, luchtkwaliteit, geluid en huisvesting van arbeidsmigranten.

delen

Door de steeds strenger wordende regelgeving is de verwachting dat veel agrarische ondernemers de komende jaren gaan stoppen. Hierdoor komen veel stallen leeg te staan. Als deze niet gesloopt worden of een nieuwe bestemming krijgen, komen de vitaliteit en veiligheid van het buitengebied in ‘t geding. Zo ook in Boekel, een gemeente die gekenmerkt wordt door veel agrarische bedrijvigheid.

 

Woon-werkbuurtschap

“Het Boekelse buurtschap Bovenstehuis is een van de twee pilotgebieden in het Regio Deal project stallenaanpak”, vertelt Bram Donkers, beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening bij de gemeente Boekel. “We onderzoeken hoe we het buitengebied vitaal kunnen houden. Daarbij kijken we ook naar goede huisvesting van arbeidsmigranten die in de glastuinbouw werken. Om de juiste aanpak te kiezen, heeft een extern bureau in opdracht van de gemeente eerst het karakter van het buurtschap in kaart gebracht. Bovenstehuis is een echt woon-werkgebied waar agrarische bedrijvigheid en wonen dicht op elkaar plaatsvinden. Dat betekent dat het risico op hinder door geuroverlast, fijnstofuitstoot en geluid groot is.” 

Nieuw bestemmingsplan

De inwoners en boeren wonen en werken graag in het buurtschap. Naar de toekomst toe moet er wel ruimte blijven voor veehouderijen om eventueel uit te breiden. Ook om woningen bij te bouwen, zoals afgesproken in de Regionale Woondeal. Een belangrijke voorwaarde is dat het in het gebied fijn leven, wonen en werken blijft. Tegen het buurtschap aan komt bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk. Meer inwoners betekent ook meer verkeer.

 

Bram: “Maatregelen om de luchtkwaliteit, geluidsoverlast, geurhinder, verkeersoverlast en spreiding van arbeidsmigranten in het Bovenstehuis zo goed mogelijk te ‘regelen’, staan nu in een nieuw bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft hier onlangs mee ingestemd. Bram: “Het bestemmingsplan bevat nieuwe toetsingsnormen waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Zo wordt de fysieke leefomgeving van dit buurtschap niet verslechterd.” 

Nieuw bestemmingsplan bevat maatregelen om de leefbaarheid in Bovenstehuis te verbeteren 

Pijnpunten 

Bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn ondernemers en inwoners actief betrokken geweest. Tijdens speciale informatieavonden konden zij hun voorkeuren en wensen aangeven. “Voor bewoners bleek vooral het verkeer een pijnpunt”, vervolgt Bram. “Doordat er geen apart fietspad is, ontstaan er gevaarlijke situaties voor fietsers. De oplossingen hiervoor worden meegenomen in de Mobiliteitsvisie.” 

 

Om overlast te beperken, is het ook belangrijk om voldoende afstand te bewaren tussen boerderijen en woningen. Het buitengebied is van oorsprong niet bedoeld om woningen te plaatsen. Maar buurtschappen worden binnen gemeente Boekel aangewezen als aanvaardbare woonlocaties. “Het is zaak dat agrarische ondernemers hier niet door gehinderd worden."

 

Toegevoegde waarde Regio Deal 

Bram: “Onderzoek naar het karakter van het buurtschap en het opstellen van een bestemmingsplan zijn dure trajecten voor een gemeente. Vanwege de pilot status zijn beide trajecten medegefinancierd vanuit Regio Deal Noordoost-Brabant in de vorm van cofinanciering.”

 

Voor Boekel is het nu duidelijk wat voor een gebied Bovenstehuis is, wat de gemeente daar wil en hoe zij er kan sturen op vitaliteit. “Dat laatste doen we dus via het nieuwe bestemmingsplan. Dat stelt ons in staat om controle te houden op ontwikkelingen en het leefklimaat te verbeteren. We delen de opgedane kennis en ervaringen met de andere gemeenten. Op deze manier draagt Boekel bij aan de brede welvaart in Noordoost-Brabant.”