Half miljoen voor Peel Natuurdorpen
25 maart 2022

Peel Natuurdorpen wordt gezien als een kansrijk project binnen NOVI de Peel. Daarom ondersteunt het programma IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden de Peel Natuurdorpen met een half miljoen euro. “Deze financiële bijdrage helpt enorm om het project tot een goed einde te brengen”, aldus Peelambassadeur en voorzitter Pierre Bos van Peel Natuurdorpen.

delen

Landbouw en wonen samen 
Peel Natuurdorpen draait om landschapslandbouw. Boeren leggen nieuwe natuur aan op landbouwgrond; bossen, heggen, houtwallen, waterpartijen en kruidenrijk grasland ('coulissenlandschap'). In deze nieuwe natuur komen zogenoemde ‘tiny houses’, verscholen tussen bomen. Landschap vormt het nieuwe verdienmodel voor de boeren. 

Ondersteuning door RNOB en AgroProeftuin de Peel 
De pilot van Peel Natuurdorpen vindt plaats in de noordelijke Peel, namelijk in de gemeenten Land van Cuijk, Maashorst en Boekel. Daar willen 26 boeren de handen ineen slaan om samen 250 - 300 hectare grond om te zetten in nieuwe natuur. Als partner van IBP Vitaal Platteland Zuidoostelijke Zandgronden heeft RNOB Peel Natuurdorpen in de aanloop naar de financiering begeleid. AgroProeftuin de Peel helpt met aanvullende financiering om een demo-locatie in de gemeente Maashorst op te zetten. Vandaaruit kan Peel Natuurdorpen verder bouwen.

Samenwerken als één overheid 
Mario Jacobs, voorzitter van NOVI de Peel en dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, ziet in Peel Natuurdorpen de huidige opgaven voor landbouw, natuur en wonen op innovatieve manier bij elkaar komen.

“Onze regio heeft van oudsher veel landbouwgrond. Voor boeren die stoppen kunnen we op deze manier nieuwe toekomstperspectieven bieden", vertelt Mario. "Tegelijkertijd werken we aan de kwaliteit van de leefomgeving en water. Dit past precies bij de ambitie van NOVI de Peel waarin lokale, regionale, provinciale en nationale overheden samen als één overheid de kwaliteit van de natuur, woon-/leefklimaat en vitale kringlooplandbouw verbeteren.“  

Peel Natuurdorpen beleven
Demo-locatie Heihorst in het plaatsje Zeeland (ca. 45-50 hectare) wordt dé locatie om het project concreet, zichtbaar en tastbaar te maken voor alle deelnemende boeren, bestuurders, toekomstige bewoners en iedereen die belangstelling heeft voor Peel Natuurdorpen. AgroProeftuin de Peel maakt deze demo-locatie mede mogelijk.

 

www.peelnatuurdorpen.nl

NOVI-gebied de Peel

Een NOVI-gebied is een (deel)regio waarin de opgaven in de fysieke leefomgeving groot en belangrijk zijn voor een goede toekomst van Nederland. In deze gebieden is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van een integrale, gebiedsgerichte aanpak om woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering, gezondheid en circulaire economie goed te laten landen.

 

De Peel is één van de acht NOVI-gebieden in Nederland. In de Peel heeft de transitie naar een duurzame voedselproductie grote impact op de kwaliteit van de leefomgeving en de inrichting van de beschikbare ruimte. De regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-​ en Midden Limburg werken nu samen met de ​provincies, waterschappen en  ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de transitieopgaven in De Peel.