De Peel wordt NOVI gebied
24 juni 2020

Samen met zeven andere gebieden is De Peel door het Rijk tot ‘voorlopig NOVI gebied’ benoemd. Een NOVI-gebied is een (deel)regio waarin de opgaven in de fysieke leefomgeving groot en belangrijk zijn voor een goede toekomst van Nederland.

delen

In deze gebieden is extra aandacht nodig voor de ontwikkeling van een integrale, gebiedsgerichte aanpak om woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering, gezondheid en circulaire economie goed te laten landen.

De Peel is een echt landbouw gebied. De transitie naar een duurzame voedselproductie heeft grote impact op de kwaliteit van de leefomgeving en de inrichting van de beschikbare ruimte. De regio’s Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Noord-​ en Midden Limburg werken nu samen met de ​provincies, waterschappen en  ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan een plan van aanpak voor de opgaven in De Peel.


Marnix Bakermans, bestuurlijk trekker van het regionaal programma Transitie Landbouw: “In De Peel gaan we de komende jaren aan de slag als één overheid om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Gemeenten, regio​'s, provincie​s, waterschappen en rijk, elk vanuit hun eigen taken en bevoegdheden. De transitie van de landbouw is verweven met andere urgente opgaven zoals de omslag naar groene energie, ​klimaatadaptatie, leefbaarheid in de dorpen en natuurontwikkeling. De status van NOVI gebied helpt ons om deze ingewikkelde puzzel zo goed mogelijk​ en versneld te leggen, samen ook met omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties.”

 

De status van ‘NOVI-gebied’ wordt definitief in het najaar wanneer het Kabinet de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vaststelt. Eerder kreeg de grensoverschrijdende Peelsamenwerking al een impuls door een toekenning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6,9 miljoen euro in kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland. Ook zullen de Regio Deals in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg extra kansen bieden om de opgaven in De Peel te realiseren.


De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Met als doel: prettig, veilig en gezond wonen, werken en leven in Nederland. www.nationaleomgevingsvisie.nl