Regieondersteuningsteam NPLG ministerie LNV bezoekt de regio
17 februari 2023

Op woensdag 8 februari bracht het regieondersteuningsteam NPLG*-Zuid Nederland een werkbezoek aan onze regio. Vanuit het ministerie van LNV is dit team betrokken bij het leggen van de complexe ruimtelijke puzzel in het landelijk gebied waar urgente opgaven gelijktijdig en in samenhang moeten worden opgepakt.

delen

Het gaat om opgaven onder andere op gebied van stikstof, water, natuur, landbouw, wonen, energie en klimaat. Dit zijn belangrijke thema’s voor de regio Noordoost-Brabant. De organisatie van het werkbezoek was in handen van AgriFood Capital en RNOB.

 

Perspectief voor boeren

In de ochtend stond het werkbezoek in het teken van de uitdagingen voor de ruimtelijke inrichting van het buitengebied in onze regio. En hoe de boeren daarbij perspectief te bieden. Veel agrarische ondernemers in onze regio staan namelijk te trappelen om die transitie van het landelijk gebied handen en voeten te geven. Door hun agrarische onderneming te stoppen of kleiner te maken en er andere functies aan toe te voegen, zoals een kinderdagverblijf. Of door juist in te zetten op innovatie.

 

Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om die stappen daadwerkelijk te zetten. Er blijkt veel onduidelijkheid bij de boeren. Of er komen nieuwe aanvullende maatregelen waardoor geplande investeringen op de tocht komen te staan. Patrick van der Pas uit Heeswijk-Dinther probeert zijn boerenbedrijf al vijf jaar om te vormen tot een bedrijf met zorgwoningen en een B&B. “Ik loop in de procedure steeds vast, omdat niet duidelijk wat er wel en wat niet mag in buitengebied.”

 

Transitiefonds

De oproep aan LNV is om (meer) ondersteuning te bieden in capaciteit aan regio’s en gemeentes. Daarnaast om het Transitiefonds – om de aanpak van de uitdagingen in landbouw en natuur te stimuleren – voor een bredere groep agrarische ondernemers in te zetten. Nu kunnen daar alleen boeren gebruik van maken met een bedrijf in de directe nabijheid van Natura2000-gebieden. Maar ook buiten deze gebieden is flinke stikstof en natuurwinst te halen. Door het Transitiefonds ook voor boeren buiten de Natura2000-gebieden beschikbaar te maken, ontstaat er letterlijk meer ruimte en grond om mee te puzzelen. Bovendien wordt de drempel verlaagd voor boeren om te innoveren. 

AgroProeftuin de Peel

De middag stond in het teken van landbouwinnovatie. De LNV delegatie ging op bezoek bij AgroProeftuin de Peel, een van de experimenteergebieden van LNV op gebied van kringlooplandbouw. Centraal stond de vraag: hoe kunnen de agrarische innovaties in het gebied de gebiedsontwikkelingsplannen ondersteunen? Een van de pilots waar AgroProeftuin de Peel bij betrokken is, is die van melkveehouders Teun en Harm Wientjes en akkerbouwer Bart Peters. 

Sinds 2021 werken zij met Wageningen UR aan een optimale mestbenutting en uitgekiende gewasrotaties. Brigitte Kroonen van Wageningen UR Vredepeel: “Een belangrijke ambitie in dit gebied is een gezonde bodem, schoon water en schone lucht. Dat doen we hier door kringlopen op regionaal niveau te sluiten, vergaande mestverbetering en reductie van nitraatuitspoeling en ammoniakuitstoot.” 

 

Sturen op doelen 

“We zijn nog maar kort bezig, maar deze pilot levert mij nu al nieuwe inzichten op waarmee ik mijn bedrijf toekomstbestendig kan maken”, vertelt Bart. Harm gaf tijdens de rondleiding langs de koeien en stikstofstripper zijn inzicht aan de LNV-delegatie mee: “Voor ons bedrijf werkt sturen op doelen (nitraat en ammoniak). Dan kunnen we ons ondernemerschap maximaal inzetten en behalen we sneller onze doelen. In ieder geval sneller dan wanneer we moeten voldoen aan allerlei maatregelen.” Harm denkt graag mee over een goede borging van een degelijke werkwijze. 

Voortrekkersrol

Jeroen van den Heuvel, wethouder bij de gemeente Maashorst en voorzitter van de stuurgroep van AgroProeftuin de Peel, kijkt tevreden terug op een geslaagde dag. “De LNV-delegatie was vooral onder de indruk van de gesprekken met de ondernemers. We hebben inzichtelijk kunnen maken hoe experimenteergebieden de gebiedsprocessen kunnen versterken."

"Maar ook hoe belangrijk het is om verder te kijken dan alleen Natura2000-gebieden als het om ondersteuning van de transitie van het landelijk gebied gaat. Onze regio kan hierin een voortrekkersrol vervullen.”

 

*NPLG = Nationaal Programma Landelijk Gebied