In dialoog over de toekomst van De Peel
29 maart 2024

In de Peel komen veel herinrichtingsvraagstukken samen op gebied van natuur, water, landbouw, energie en verstedelijking. Het kabinet wil hierin met de regio optrekken. Daarom is de Peel een van de 16 nationale aandachtsgebieden voor herinrichting in het kader van het Programma NOVEX.

 

De komende maanden gaan de samenwerkende overheden in NOVEX De Peel in gesprek met belanghebbenden in de streek over het ontwikkelperspectief voor het gebied.

delen

De gesprekken worden gevoerd met ondernemers, organisaties en initiatiefnemers. Het doel is om ideeën op te halen voor een gezamenlijke investeringsagenda en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het oplossen van de opgaven in de Peel. Denk aan landbouw- en energietransitie, aanpak van droogte, verbeteren van natuur en waterkwaliteit, leefbaarheid, verstedelijking, economische vitaliteit, beschikbaarheid van voorzieningen en een mogelijke reactivering van vliegbasis de Peel. 

 

Samenwerken als één overheid

Mario Jacobs, voorzitter van de stuurgroep NOVEX De Peel, licht toe: “De natuur, landbouw, water, energie, verstedelijking; alles vraagt om een oplossing. Dat is in het belang van de Peelbewoners én nodig om een toekomstbestendige, economisch gezonde en leefbare Peel door te kunnen geven aan volgende generaties. De vraagstukken in De Peel overstijgen en doorsnijden gemeente- en provinciegrenzen en zijn niet ‘ieder voor zich’ op te lossen. Samenwerking in de Peel, als één overheid, is daarom absoluut nodig.” 

Uitvoeringskracht 

Mario benadrukt dat NOVEX niet in het leven is geroepen om (nog meer) beleid te maken, maar juist om de uitvoering een forse impuls te geven. “Daarom gaan we de komende tijd samen met de streek in gesprek om tot een eerste investeringsagenda te komen, als begin van een langjarig uitvoeringsprogramma. We investeren enerzijds vanuit (bescheiden) impulsgeld in een kweekvijver van kansrijke ideeën en initiatieven. En anderzijds sturen we aan op (grote) investeringen in sleutelprojecten en gebiedsprogramma’s.”

Ontwikkelperspectief 

Als vertrekpunt voor de gesprekken over de investeringsagenda hebben de samenwerkende overheden in de Peel (drie waterschappen, twee provincies, 18 gemeenten en drie ministeries) een ontwikkelperspectief voor het gebied opgesteld. Dat gebeurde in opdracht van het kabinet. 

 

Het ontwikkelperspectief schetst een toekomst van de Peel die meerkleurig is; met ruimte voor geel (economie en energie), groen (natuur, bodem en water), en rood (wonen en leefbaarheid). Een perspectief waarin vooruit wordt gekeken naar 2050 en wat daarvoor richting 2030 nodig is. “De overheden zien het ontwikkelperspectief als een startpunt voor het gesprek over de toekomst van de streek De Peel", vervolgt Mario. "Dit perspectief wordt verder ontwikkeld met de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in de Peel.”

Online informatiebijeenkomst

Op 4 april a.s. wordt een (tweede) online informatiebijeenkomst voor raadsleden en bestuurders georganiseerd over het Ontwikkelperspectief voor de Peel. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Partners NOVEX de Peel 

In NOVEX De Peel werken de gemeenten van regio’s Noordoost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en de Metropoolregio Eindhoven, de waterschappen Aa en Maas, de Dommel en Limburg, de provincies Noord-Brabant en Limburg en de ministeries LNV, BZK, I&W, EZK en Defensie samen. De intentie is om met maatschappelijke partners een duurzame, leefbare en gezonde toekomst voor de Peel te realiseren. Lees meer over NOVEX de Peel op www.novexdepeel.nl.

 

Afbeelding Peelgebied

 

Rol RNOB
RNOB is de afgelopen jaren de aanjager en organisator geweest van deze samenwerking namens de vijf noordelijke Peelgemeenten in de regio Noordoost-Brabant: Maashorst, Land van Cuijk, Boekel, Bernheze en Meierijstad. Naast ambtelijke en bestuurlijke inzet heeft RNOB ook financieel bijgedragen aan de totstandkoming van de samenwerking.

 

Over NOVEX

NOVEX staat voor de uitvoeringskracht (executie) van de Nationale Omgevingsvisie. In het programma NOVEX werken alle verschillende overheden samen aan een plan voor de inrichting van Nederland. Het Rijk heeft zestien NOVEX-gebieden aangewezen. Dat zijn gebieden met grote ruimtelijke vraagstukken die een apart ontwikkelperspectief vragen. De aanwijzing als NOVEX-gebied geeft erkenning voor de complexe vragen in het gebied. Daarnaast is het een steun in de rug voor initiatieven in de regio.