Duurzaam bereikbaar

Slimme en efficiënte mobiliteit

Datagedreven en zonder uitstoot de regio door

Noordoost-Brabant is een bruisende regio met veel bedrijvigheid. De toename van het aantal inwoners en bedrijven, hoeveelheid logistiek en verstedelijking leidt tot meer bewegingen in, van en naar onze regio. Duurzame mobiliteit is dé oplossing om mensen, producten en diensten letterlijk in goede banen te leiden. En cruciaal voor de economische ontwikkeling en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de regio.

Data en innovatieve technologie
Samen met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg, omliggende regio’s, politie en andere belanghebbende organisaties pakken we knelpunten op de weg, het water en het spoor duurzaam aan. We zorgen voor een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk en slimme verbindingen via mobiliteitshubs. Want de huidige dynamiek in mobiliteit is meer dan bijvoorbeeld alleen een stationsoverstap. Denk aan de mogelijkheid om er te laden, een deelauto of -fiets te pakken of goederen af te halen bij een pick-up point. 

 

Optimaal benutten van mobiliteitsnetwerk
Om mobiliteit te sturen en het mobiliteitsnetwerk optimaal te kunnen benutten, spelen data en hightech een prominente rol. Samen met vernieuwende spelers in het netwerk van Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland maken we technologische innovaties mogelijk op basis van data. De innovaties worden onder andere toegepast om weggebruikers bij incidenten, evenementen en wegwerkzaamheden goed te kunnen informeren. Voor het verschonen van de mobiliteit zetten we vooral in op hoogwaardig openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit zoals deelauto’s en -fietsen. Ook werken we aan een uitgebreid (snel)fietsroute netwerk en stimuleren we fietsgebruik. Ook voor bedrijventerreinen ondersteunen we de aanpak om deze te verduurzamen.

 

Samen organiseren we het slimste en schoonste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Hiermee dragen we bij aan de klimaatdoelen en het Schone Lucht Akkoord. En aan de doelstelling voor een nul-emissie zone voor stadslogistiek in Brabant in 2025.

 

Bestuurlijke trekker
Jan van Burgsteden, gemeente Meierijstad

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg
Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

We bouwden met onze kennis en data mee aan de ‘Staat van Brabant’, als mobiliteitsdashboard voor provincie, regio en gemeenten. We maken als eerste in Brabant een datagedreven gebiedsanalyse om scherper te krijgen waar de opgaven en uitdagingen nu en in de toekomst liggen.  

Projecten

De fiets speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van mobiliteit. Met de opkomst van de fiets en de vitale toplocaties in beeld kijken we naar manco’s in het netwerk en fietsvoorzieningen om deze aan te kunnen pakken.

 

De (elektrische) fiets is een duurzaam vervoermiddel voor de korte en middellange afstanden. Om de fiets aantrekkelijk en veilig te houden is een sterk (snel)fietsroutenetwerk essentieel. Om dit netwerk effectief en efficiënt door te ontwikkelen maken we een analyse van de (snel)fietsroutes in de regio, die nodig zijn voor de multimodale bereikbaarheid van de toplocaties, om voorzieningen in wijken en dorpen duurzaam bereikbaar te houden en om de verwachte toename van fietsgebruik veilig te kunnen borgen.

 

Gegevens projectleider
Naam: Rian Snijder
E-mail: rian.snijder@rnob.nl

Een fijnmazig vervoerssysteem – met ov, deelsystemen & doelgroepenvervoer – om voorzieningen bereikbaar te houden vanuit de Dorpen

 

We zien een verandering van klassiek openbaar vervoer richting mobiliteit als dienst. In de toekomst heeft de reiziger de keuze uit een mix van vervoersmiddelen, afgestemd op de eigen wensen en motieven. De vraag is hoe we in de toekomst met het OV omgaan als onderdeel van de totale mobiliteit. Daarom werken we samen met de regiotaxi-organisaties in de regio, provincie en regio Hart van Brabant aan een visie op gedeelde mobiliteit gekoppeld aan de nieuwe openbaar vervoerconcessie die op 1-1-2025 van start moet gaan. 

 

Bekijk hier de video: https://youtu.be/7boTkA2WB24 


Projectleider
Naam: José Ie
E-mail: JIe@regiotaxinoordoostbrabant.nl

Noordoost-Brabant is een vitale regio en wil dat ook blijven. Door maatschappelijke en economische ontwikkelingen staat ook deze regio voor de nodige uitdagingen. Dit vraagt om een gezamenlijk handelingsperspectief, waarbij verschillende overheden op wisselende schaalniveaus met partners samenwerken aan een regio waar het goed wonen, werken en leven is.

Gemeente Meierijstad trad op als opdrachtgever voor een regionaal onderzoek naar vitale locaties in de regio en hoe deze duurzaam bereikbaar te maken. Het zijn locaties die economisch en maatschappelijk waardevol zijn voor gemeenten en regio. Dit leverde een analyse van de locaties op, concrete maatregelen om aan de slag te kunnen op korte en lange termijn en een inspiratiebundel voor vergelijkbare locaties.

 

Inzicht en concrete maatregelen

Het rapport biedt inzicht in wat voor de regio de vitale toplocaties zijn en of deze locaties voldoende duurzaam bereikbaar zijn. Naast identificatie (van de duurzame bereikbaarheid) van 18 locaties zijn kansrijke maatregelpakketten per locatie(type) uitgewerkt. Het onderzoek werd uitgevoerd door de bureaus Sweco en Stec Groep. Een ambtelijke begeleidingsgroep met een brede samenstelling vanuit mobiliteit, economie, ruimte en duurzaamheid begeleidde dit traject.

 

“Het resultaat biedt volop kansen om met de partners op locaties aan de slag te kunnen gaan vanuit belangrijke opgaven als het klimaatakkoord, schone luchtakkoord, mobiliteit, vestigingsklimaat en behoud van talent”, aldus Harry van Rooijen (Meierijstad) in zijn rol als regionale trekker voor klimaat en als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg ruimte, mobiliteit en wonen. ‘Een handige inspiratiebundel geeft daarnaast ook inzicht voor allerlei vergelijkbare locaties in onze gemeenten. Het is mooi dat het handelingsperspectief vanuit meerdere invalshoeken is benaderd. Dat helpt ons bij opgavegericht werken.’

 

Duurzame bereikbaarheid

Duurzame bereikbaarheid gaat letterlijk om het op duurzame en aantrekkelijke wijze kunnen bereiken van een locatie. Dus op tijd en met zo min mogelijk nadelige effecten voor het milieu en de leefomgeving. Dit kan worden behaald door verplaatsingen minder vaak en minder lang te maken, door verplaatsingen zoveel mogelijk lopend, met de fiets en het openbaar vervoer te maken, of wanneer het niet anders kan met een elektrische of schone auto. Het stimuleren van ketenmobiliteit en het gebruiken van deelmobiliteit kan ook bijdragen aan duurzame bereikbaarheid.

 

De locaties

Uit de analyse kwamen 18 locaties onderverdeeld in 3 hoofdcategorieën naar voren. Gemengd (binnen)stedelijk, clusters van hogere milieucategorieën of logistieke bedrijvigheid en bijzondere (kennis)clusters. Zoals het centrum van Uden, het ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch of Boxmeer, De Dubbelen in Meierijstad, Ladonk in Boxtel en het Pivot Park. Alle 18 locaties zijn te vinden in de rapportage. Voor vergelijkbare locaties, zoals andere centra of bedrijventerreinen biedt de inspiratiebundel kansrijke maatregelen.

 

Conclusies en aanbevelingen

Het rapport, de inspiratiebundel en conclusies en aanbevelingen bieden een goed perspectief om met partners op de locaties aan de slag te gaan. Soms zijn het makkelijk uitvoerbare maatregelen en passen ze binnen de begroting. Soms moet er eerst gespaard worden. Soms moeten nog plannen gemaakt worden of kan het ingepast worden in andere programma’s die al lopen. De conclusies en aanbevelingen geven duidelijkheid:

  • Verbetering van duurzame bereikbaarheid kan overal
  • Pak de verbeteringen locatiespecifiek aan
  • Stel prioriteiten op basis van verbeterpotentieel en kosteneffectiviteit
  • Zet nieuwe maatregelen in of benut lopende projecten
  • Betrek naast de aanbodzijde ook de vraagzijde
  • Betrek partijen op de locatie in de aanpak
  • Blijf ontwikkelingen monitoren, elke stap vooruit is er één
     

“Het is volop verkiezingstijd in de regio. Ik reken erop dat dit voer voor gesprek geeft bij de coalitievorming”, sluit Harry af.

 

Ga naar de eindrapportage Vitale locaties

 

Ga naar de inspiratiebundel Vitale locaties

 

 

 


Contactpersoon
Slimme en efficiënte mobiliteit
Rian Snijder
Rian Snijder