Duurzaam bereikbaar

Slimme en efficiënte mobiliteit

Datagedreven en zonder uitstoot de regio door

Noordoost-Brabant is een bruisende regio met veel bedrijvigheid. De toename van het aantal inwoners en bedrijven, hoeveelheid logistiek en verstedelijking leidt tot meer bewegingen in, van en naar onze regio. Duurzame mobiliteit is dé oplossing om mensen, producten en diensten letterlijk in goede banen te leiden. En cruciaal voor de economische ontwikkeling en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat in de regio.

Data en innovatieve technologie
Samen met het rijk, de provincies Noord-Brabant en Limburg, omliggende regio’s, politie en andere belanghebbende organisaties pakken we knelpunten op de weg, het water en het spoor duurzaam aan. We zorgen voor een hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk en slimme verbindingen via mobiliteitshubs. Want de huidige dynamiek in mobiliteit is meer dan bijvoorbeeld alleen een stationsoverstap. Denk aan de mogelijkheid om er te laden, een deelauto of -fiets te pakken of goederen af te halen bij een pick-up point. 

 

Optimaal benutten van mobiliteitsnetwerk
Om mobiliteit te sturen en het mobiliteitsnetwerk optimaal te kunnen benutten, spelen data en hightech een prominente rol. Samen met vernieuwende spelers in het netwerk van Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland maken we technologische innovaties mogelijk op basis van data. De innovaties worden onder andere toegepast om weggebruikers bij incidenten, evenementen en wegwerkzaamheden goed te kunnen informeren. Voor het verschonen van de mobiliteit zetten we vooral in op hoogwaardig openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit zoals deelauto’s en -fietsen. Ook werken we aan een uitgebreid (snel)fietsroute netwerk en stimuleren we fietsgebruik. Ook voor bedrijventerreinen ondersteunen we de aanpak om deze te verduurzamen.

 

Samen organiseren we het slimste en schoonste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Hiermee dragen we bij aan de klimaatdoelen en het Schone Lucht Akkoord. En aan de doelstelling voor een nul-emissie zone voor stadslogistiek in Brabant in 2025.

 

Bestuurlijk trekker
Harry van Rooijen, gemeente Meierijstad

Verantwoordelijke poho
Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

We bouwden met onze kennis en data mee aan de ‘Staat van Brabant’, als mobiliteitsdashboard voor provincie, regio en gemeenten. We maken als eerste in Brabant een datagedreven gebiedsanalyse om scherper te krijgen waar de opgaven en uitdagingen nu en in de toekomst liggen.  

Projecten

De fiets speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van mobiliteit. Met de opkomst van de fiets en de vitale toplocaties in beeld kijken we naar manco’s in het netwerk en fietsvoorzieningen om deze aan te kunnen pakken.

 

De (elektrische) fiets is een duurzaam vervoermiddel voor de korte en middellange afstanden. Om de fiets aantrekkelijk en veilig te houden is een sterk (snel)fietsroutenetwerk essentieel. Om dit netwerk effectief en efficiënt door te ontwikkelen maken we een analyse van de (snel)fietsroutes in de regio, die nodig zijn voor de multimodale bereikbaarheid van de toplocaties, om voorzieningen in wijken en dorpen duurzaam bereikbaar te houden en om de verwachte toename van fietsgebruik veilig te kunnen borgen.

 

Gegevens projectleider
Naam: Rian Snijder
E-mail: snijder.communicatie@kpnmail.nl

Een fijnmazig vervoerssysteem – met ov, deelsystemen & doelgroepenvervoer – om voorzieningen bereikbaar te houden vanuit de Dorpen

 

We zien een verandering van klassiek openbaar vervoer richting mobiliteit als dienst. In de toekomst heeft de reiziger de keuze uit een mix van vervoersmiddelen, afgestemd op de eigen wensen en motieven. De vraag is hoe we in de toekomst met het OV omgaan als onderdeel van de totale mobiliteit. Daarom werken we samen met de regiotaxi-organisaties in de regio, provincie en regio Hart van Brabant aan een visie op gedeelde mobiliteit gekoppeld aan de nieuwe openbaar vervoerconcessie die op 1-1-2025 van start moet gaan. 

 

Bekijk hier de video: https://youtu.be/7boTkA2WB24 


Projectleider
Naam: José Ie
E-mail: JIe@regiotaxinoordoostbrabant.nl

Een goede analyse van type hubs die de agglomeratiekracht van de regio kan versterken als bouwsteen voor verschillende (MIRT)verkenningen en opgaven, inzicht in type hubs en hublocaties.

Op dit moment worden mobiliteitshubs als kans-oplossing genoemd in verschillende (MIRT)-verkenningen, in het OV-programma OV2040 en gedeelde mobiliteit. Het ontbreekt aan een (regionale) basis met heldere uitgangspunten. Volgend op de analyse van de vitale toplocaties in de regio, maken we een analyse van de beleidsdoelen die vanuit Hubs gerealiseerd kunnen worden, een categorisering naar type hubs van OV-overstap  en naar kansrijke locaties voor hubs. De Brabantbrede categorisering nemen we daarbij als leidraad. We kijken hierbij breder dan mobiliteit, maar opgavengericht vanuit de Samenwerkingsagenda van de regio en in aansluiting op de verstedelijkingsstrategie die ontwikkeld wordt.


Het betreft een analyse voor de hele regio, met de scope op vitale locaties voor oa werk, stedelijke ontwikkeling, onderwijs en andere belangrijke voorzieningen, openbaar vervoer en verbinding stad-land.

Projectleider
Naam: Rian Snijder
E-mail: snijder.communicatie@kpnmail.nl


Contactpersoon
Slimme en efficiënte mobiliteit
Rian Snijder
Rian Snijder