Aanpak A50 inspiratiebron voor transitie-aanpak
24 februari 2021

Vanuit de brede welvaartsambitie voor Noordoost-Brabant hebben de samenwerkende gemeenten en waterschappen in RNOB in een vroegtijdig stadium samen met provincie en bedrijfsleven gelobbyd voor een brede aanpak van het gebied rond de A50. En met succes!

delen

Noordoost-Brabant werkt nu volledig mee in de uitwerking van deze aanpak, met name voor het regionale deel. Met wethouder Franko van Lankvelt uit Uden als bestuurlijk trekker, Jos van Asten van Platform Ondernemend Meierijstad namens het bedrijfsleven, en Rian Snijder, Regisseur Mobiliteit van Regio Noordoost Brabant als lid van het brede coördinatieteam dat hierbij betrokken is.

 

Onder de leiding van Franko van Lankvelt wordt nu een pakket van ruim 25 miljoen euro aan korte, middellange en lange termijn maatregelen uitgewerkt. Denk hierbij aan snelfietsroutes en -aanpak, nog beter hoogwaardig openbaar vervoer zoals de lijnen 305 en 306. Maar ook aan thuiswerken, meer digitaal overleggen, flexibele werk- of onderwijstijden en schoner vervoer.


Voorbeeld voor andere regio’s

Deze ‘Corridor-aanpak A50 Nijmegen-Eindhoven’- aanpak is niet onopgemerkt gebleven bij experts op gebied van duurzaamheidstransities en mobiliteitsvraagstukken. De aanpak is opgenomen in de uitgave ‘Sporen van verandering’ samen met andere inspirerende voorbeelden van transitie-opgaven in Nederland. Deze zijn breder dan mobiliteit alleen.


Als lessen voor andere regio’s worden genoemd:

  • Organiseer draagvlak tot diep in de gemeentelijke organisaties en gebruik de kennis die daar zit.
  • Een flexibele, lichte organisatie op regionaal niveau draagt bij aan wendbaarheid en flexibiliteit.
  • Blijf dicht bij huis en bouw bestaande samenwerkingsverbanden uit, met ruimte voor maatwerk.


“We hebben niet in alle coalitieakkoorden gekeken of ambities tot in den treure zijn uitgewisseld maar gewoon met elkaar gezegd: ‘we moeten vooruit binnen duurzaamheid, ook in mobiliteit.’ We moeten meters gaan maken.”
Harry van Rooijen, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimte, mobiliteit en wonen van Regio Noordoost Brabant.

 

Het belang van de aanpak voor de regio
Met een omzet van zo’n 90 miljard euro per jaar (12,5% van het BBP) is het gebied rond de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Hier is een duurzame bereikbaarheid voor inwoners en bedrijven belangrijk langs de as en de rest van het land.

 

Behalve de file-aanpak willen we ook bijdragen aan andere maatschappelijke opgaven, zoals klimaat en schone lucht. Hiervoor hebben het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten langs de A50 en het bedrijfsleven samen een mobiliteitsaanpak ontwikkeld. Provincie Gelderland leidt het proces.