Beam me up, Scotty!
31 maart 2023

Dit bevel gaf Captain Kirk aan zijn rechterhand Scotty in de Amerikaanse science fiction serie Star Trek in de zestiger jaren. Zal het ooit dé manier worden om van A naar B te reizen? Roy Geers, wethouder van gemeente ’s-Hertogenbosch, zou daar dan graag getuige van willen zijn. Ondertussen werkt hij aan een iets realistischer - maar niet minder uitdagend - mobiliteitspakket voor de stedelijke regio ‘s-Hertogenbosch. 

delen

Met als doel de voorzieningen in de regio en tegelijkertijd de regio zelf duurzaam bereikbaar te houden in relatie tot de opgaven waar we voor staan. Samenwerken is hierbij geen keuze maar een vanzelfsprekendheid. Zowel binnen als buiten de regio. 

 

Inwoners stoppen niet bij de gemeentegrens

Steden hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het leven van mensen: zij trekken naar de steden voor bijvoorbeeld werk, een opleiding, nieuwe kansen of vertier. Roy: “Inwoners fietsen of rijden niet tot aan de gemeentegrens. Je reist gewoon naar je bestemming; school, werk, recreatie, ziekenhuis, vaak in een grote of middelgrote stad. In vergelijking met vroeger reizen we vaker en verder. We hebben immers meer vervoersmiddelen tot onze beschikking, verbeterde infrastructuur en een betere bereikbaarheid van voorzieningen.” 

 

Toch is er nog genoeg te verbeteren”, vindt de wethouder. Uit het nieuwste rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt namelijk dat in grote delen van het land belangrijke voorzieningen (zoals ziekenhuis of onderwijsinstellingen) niet binnen een half uur met de fiets of het openbaar vervoer te bereiken zijn. Roy: “Dit rapport vormt een belangrijke basis voor onze mobiliteitsopgave. We moeten én de toenemende vraag naar mobiliteit faciliteren én recht doen aan andere belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals het schone luchtakkoord. Daarom zetten we in op verbinding tussen stad en land en de mobiliteitstransitie. Anders loopt het huidige mobiliteitssysteem steeds verder vast en komt de bereikbaarheid van vitale voorzieningen voor de gehele regio in het geding”, aldus de wethouder.

Bereikbaarheid is een recht

“Bereikbaarheid is namelijk een recht voor iedere Nederlander, of je nu in de stad woont of ver daarbuiten”, vervolgt hij. “Als overheid is het onze taak om te faciliteren dat iedereen gebruik kan maken van dat recht. Zonder samenwerking en afstemming in onze sterk groeiende regio lukt dat niet. Dan zouden we weer terug gaan in de tijd, weer binnen onze gemeentegrenzen gaan denken en aan onze eigen opgaven werken in plaats van aan onze gezamenlijke opgaven." 

RNOB heeft een coördinerende en faciliterende rol om die samenwerking mogelijk te maken. Roy noemt als voorbeeld de fietsbrug die gemeente ’s-Hertogenbosch samen met buurgemeente Vught aanlegde over een rotonde waardoor de verkeersveiligheid enorm verbeterde. “Dit werd mogelijk gemaakt door regionale samenwerking en financiering die vanuit RNOB werd georganiseerd.” 

 

Mindset veranderen

“We hebben die samenwerking nodig om de regio duurzaam bereikbaar te maken en te houden en mobiliteit slimmer, schoner en verkeersveiliger. Het mobiliteitspakket, dat in het najaar gereed zal zijn, bevat concrete mobiliteitsmaatregelen om aan de slag te kunnen. Denk daarbij aan harde maatregelen zoals een goede fietsroute of een knooppunt om multimodaal te kunnen reizen. Maar ook gedragscampagnes of stimulering om gezonder en schoner te kunnen reizen. Het zal een goede mix moeten worden. We zijn die maatregelen nu in beeld aan het brengen. Het is nog de grootste opgave om de mindset van mensen te veranderen; om niet onnodig te reizen, meer vanuit huis te werken of de fiets te pakken in plaats van de auto. Uiteindelijk willen we het beste pakket om de bereikbaarheid voor iedereen in de regio te verbeteren.”

Samenwerking is geen keuze maar een vanzelfsprekendheid

Poho Mobiliteit

Mobiliteit is een grote opgave. Daarom is er sinds kort een apart portefeuillehoudersoverleg mobiliteit. Met daarin de wethouders Mobiliteit van de 11 gemeenten, gemeenteambtenaren en de gedeputeerde van de provincie. Roy verklaart waarom deze poho Mobiliteit opnieuw in het leven is geroepen: “De bestuurlijke regiodagen die RNOB organiseert, zijn met name gericht op besluitvorming. Maar daaraan voorafgaand voer je het goede gesprek met elkaar. Niet alleen over infrastructurele maatregelen, maar ook over de mobiliteitstransitie als geheel. Daarom is het goed dat we als wethouders Mobiliteit vaker bij elkaar komen en daar extra tijd voor vrijmaken. Dan kun je meters maken.”

 

Hoe verdelen we de ruimte?

Naast de mobiliteitstransitie is een andere grote uitdaging de ‘beschikbare ruimte’, het meest schaarse goed in Nederland. Niet alleen de mobiliteitsopgave vraagt om ruimte, maar ook de energie-, klimaat-, groen-blauw en woonopgaven. “We krijgen de mobiliteitsopgave alleen goed ingericht als we al deze opgaven goed met elkaar verknopen. Gemeentegrenzen zijn daarbij niet meer relevant. Daarom is samenwerking geen keuze maar een vanzelfsprekendheid”, aldus Roy Geers.

 

Beam me up, Scotty!

Over Roy Geers

Roy Geers (1975) is geboren en getogen in de gemeente Mill en Sint Hubert, dat per 1 januari 2022 opging in de gemeente Land van Cuijk. Hij studeerde bouwkunde en volkshuisvesting in ’s-Hertogenbosch en noemt zichzelf daarom meer techneut dan politicus. Na zijn studie koos hij voor het ondernemerschap. Roy was 20 jaar ondernemer in de bouwregelgeving. Vanaf 2015 is hij gemeenteraadslid, en later fractievoorzitter, voor het Rosmalens Belang. In 2018 werd Roy wethouder voor Wonen, Ruimtelijke Ordening en Participatie in gemeente ‘s-Hertogenbosch. Sinds 2022 is hij verantwoordelijk voor de portefeuille Wijken, Dorpen en Bereikbaarheid. Binnen RNOB is hij lid van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Mobiliteit en Wonen en trekker van het Multimodaal Regionaal Mobiliteitspakket.