Regionaal mobiliteitsprogramma 2023 vastgesteld
25 mei 2023

Het portefeuillehoudersoverleg (poho) Mobiliteit ging op 8 mei jl. akkoord met het regionaal mobiliteitsprogramma (RMP) voor 2023. Het RMP is het werkprogramma van de gemeenten van Noordoost-Brabant in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, politie en Rijkswaterstaat om onze regio duurzaam bereikbaar te houden. De provincie draagt 2,8 miljoen euro bij aan de deelprogramma’s van het RMP. 

delen

Slimmer, efficiënter, robuuster

In het RMP staan in totaal 27 projecten om in de regio de verkeersveiligheid te verbeteren, de mobiliteit slimmer en efficiënter te maken, verkeersnetwerken robuust in te richten én om stad en platteland bereikbaar en vitaal te houden.

Het regionaal mobiliteitsprogramma geeft uitvoering aan de opgave ‘Duurzaam Bereikbaar’ en aan versterking van de vitale leefomgeving en klimaat binnen ‘Vitale Leefomgeving” van RNOB. 

 

Vijf deelprogramma's

Het mobiliteitsprogramma omvat de volgende deelprogramma’s:

  1. Robuuste netwerken (bereikbaarheid: MIRT-trajecten)
  2. Slimme en efficiente mobiliteit (Regionaal Datateam, Regionaal Verkeerskundig Team, Smartwayz.NL)
  3. Veilige mobiliteit (invulling geven aan het Brabantsverkeersveiligheidsplan en de ambitie Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers)
  4. Versterken vitale leefomgeving: Gedeelde mobiliteit, Brabants Toekomstbeeld Fiets
  5. Versterken verstedelijkingsstrategie en regionale woondeal (regionaal mobiliteitspakket)

Risicogestuurde aanpak

Het deelprogramma veilige mobiliteit is geprioriteerd. Een risicogestuurde aanpak staat centraal. Risicogestuurd betekent preventief te werk gaan: ongelukken voorkomen is beter dan genezen. Hoe groter het effect op de verkeersveiligheid hoe hoger een project scoort in de afweging. De projecten met de hoogste scores worden uiteindelijk geprogrammeerd. 

Veiligheid

Op gebied van verkeersveiligheid zetten alle gemeenten onder andere in op gedragsmaatregelen, zoals met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel, Totally Traffic en de plannen van de Veilig Verkeer Nederland-afdelingen. Zo worden afleiding (bijv. door mobiel telefoongebruik), alcohol en drugs in het verkeer aangepakt en jongeren met projecten van VVN Nederland en Team Alert. 

 

Daarnaast worden fietspaden en wegen veiliger gemaakt. Ook komt er een heldere visuele boodschap om inwoners en bezoekers aan de regio te vertellen over het belang van de mobiliteitstransitie ( = naar een slimme, schone, gezonde en veilige manier van reizen) en de keuzes die samenwerkende partijen in Noordoost-Brabant daarop gaan maken. 

 

Multimodaal

In het programma gedeelde mobiliteit is ruimte voor flexibele oplossingen en experimenten voor bereikbaarheid van platteland en wijken in steden. Ook vanuit de MIRT Trajecten A2 en A50 werken de RMP-partners aan mobiliteitspakketten. Zo is een breed multimodaal regionaal mobiliteitspakket voor de ruimtelijke en woonopgaven in voorbereiding. Met dit pakket maakt RNOB afspraken met rijk en provincie om de bereikbaarheid en mobiliteit van steden en dorpen te verbeteren. Tegelijkertijd werken we aan belangrijke maatschappelijke opgaven als klimaat en schone lucht.

Keuzes maken

“Samenwerken vraagt om keuzes maken en elkaar iets gunnen. Er is weer een mooi programma samengesteld om te komen tot een toegankelijk, schoon, gezond en veilig mobiliteitssysteem in de regio”, aldus Jan van Burgsteden, voorzitter van het poho Mobiliteit. “De komende jaren komt het accent te liggen op de mobiliteitstransitie, verkeersveiligheid, fietsen en bereikbaarheid van het platteland." 

Het is belangrijk dat gemeenten daar zelf ook op anticiperen. "Met de beperkte middelen die er bij alle overheden beschikbaar zijn en de toenemende kosten worden kiezen en samen organiseren de komende jaren nog belangrijker. Met ondersteuning van RNOB proberen we de regelingen die er voor zijn zo goed mogelijk te benutten.”