Vitale locaties duurzamer bereikbaar
20 december 2021

Noordoost-Brabant is een vitale regio en wil dat ook blijven. De vitaliteit van een regio wordt in belangrijke mate bepaald door de bereikbaarheid van vitale locaties. Dit zijn locaties die voor gemeenten en regio economisch en maatschappelijk waardevol zijn, zoals een ziekenhuis, een stadscentrum of een bedrijventerrein.

delen

Onder aanvoering van gemeente Meierijstad en de Regisseur Mobiliteit onderzocht RNOB hoe vitale locaties in de regio duurzaam bereikbaar te maken. Vanuit de regio is het traject begeleid door een ambtelijke begeleidingsgroep met een brede samenstelling vanuit mobiliteit, economie, ruimte en duurzaamheid. De onderzoekers van Sweco en Stec Groep presenteerden op de Regiodag van 2 december jl. hun bevindingen en adviezen. 

Duurzaam bereikbaar
Duurzaam bereikbaar betekent op tijd en milieuvriendelijk ergens naar toe kunnen reizen. Dit kan door verplaatsingen minder vaak en minder lang te maken of door zoveel mogelijk lopend of met de fiets te reizen. Of met het openbaar vervoer of elektrische of schone auto. Het stimuleren van ketenmobiliteit en het gebruiken van deelmobiliteit kan ook bijdragen aan duurzame bereikbaarheid. 

Volop kansen
Het onderzoek geeft een goed overzicht van de vitale toplocaties van onze regio en de mate van duurzame bereikbaarheid. Voor 18 locaties zijn kansrijke maatregelen uitgewerkt. Regio en gemeenten gaan die met partners op de locaties vertalen in concrete projecten.

“Het resultaat biedt volop kansen om met de partners op locaties aan de slag te kunnen gaan vanuit belangrijke opgaven als het klimaatakkoord, schone luchtakkoord, mobiliteit, vestigingsklimaat en behoud van talent”, aldus Harry van Rooijen, bestuurlijk trekker klimaat en voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Mobiliteit en Wonen. “Een handige inspiratiebundel geeft daarnaast ook inzicht voor allerlei vergelijkbare locaties in onze gemeenten. Het is mooi dat het handelingsperspectief vanuit meerdere invalshoeken is benaderd. Dat helpt ons bij opgavegericht werken.”

De referentielocaties

De 18 onderzochte locaties zijn ingedeeld in drie categorieën: gemengd (binnen)stedelijk, clusters van hogere milieucategorieën of logistieke bedrijvigheid en bijzondere (kennis)clusters. Zoals het centrum van Uden, het ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch of Boxmeer, De Dubbelen in Meierijstad, Ladonk in Boxtel en het Pivot Park in Oss. Voor vergelijkbare locaties, zoals andere centra of bedrijventerreinen biedt de inspiratiebundel kansrijke maatregelen.

Maatregelen uit het onderzoek
Sommige maatregelen zijn makkelijk uitvoerbaar binnen de begroting. Voor andere maatregelen moet eerst gespaard worden. In andere gevallen moet nog onderzocht worden moeten of de maatregelen ingepast kunnen worden in andere, lopende programma’s. De volgende aanbevelingen geven richting:

  • Verbetering van duurzame bereikbaarheid kan overal.
  • Pak de verbeteringen locatiespecifiek aan.
  • Stel prioriteiten op basis van verbeterpotentieel en kosteneffectiviteit. 
  • Zet nieuwe maatregelen in of benut lopende projecten.
  • Betrek naast de aanbodzijde ook de vraagzijde.
  • Betrek partijen op de locatie in de aanpak.
  • Blijf ontwikkelingen monitoren, elke stap vooruit is er één.

 

Rian Snijder, Regisseur Mobiliteit: “RNOB en de gemeenten gaan nu eerst in gesprek met partners op de locaties. We gaan zoveel mogelijk concrete projecten maken op basis van de analyse. Ook ga ik samen met de andere programmaregisseurs onderzoeken hoe de onderzoeksresultaten andere opgaven kunnen versterken, zoals klimaat, energie en schone lucht.“


Lees hier de eindrapportage 'Duurzame bereikbaarheid referentielocaties'


Bekijk hier de inspiratiebundel 'Duurzame bereikbaarheid van locaties'