Vitale leefomgeving

Klimaatadaptatie

Klimaatbestendig wonen en werken in 2030

Het klimaat verandert. Wereldwijd. Het is een gevolg van de opwarming van de aarde door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen. De gevolgen van klimaatverandering worden ook in Noordoost-Brabant steeds zichtbaarder.

We hebben te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door fikse buien en hete zomers. Minder direct zichtbaar, maar even ingrijpend, zijn de dalende waterstanden van rivieren en in natuurgebieden. Op hoge en droge (zand)gronden dreigt daardoor een tekort aan water voor de landbouw.

 

Gevolgen beperken

Voor een goede toekomst voor inwoners en bedrijven, richten we onze samenleving in op het veranderende klimaat. Dat heet ‘klimaatadaptatie’. Want de gevolgen van klimaatverandering zijn niet allemaal te voorkomen. Wel kunnen we ze zoveel mogelijk beperken.

Omdat klimaatverandering niet ophoudt bij de gemeentegrenzen zetten gemeenten en waterschappen hier samen de schouders onder. Samen ontwikkelen we richtlijnen over hoe om te gaan met klimaatverandering. We realiseren onder andere slimme beeksystemen voor wateropslag- en afvoer en meer groen in de stad. Met ondernemers en kennisinstellingen werken we aan bodemverbetering, nieuwe productiemethoden in de landbouw, en klimaatadaptieve bedrijventerreinen. Ook vergroten we het klimaatbewustzijn van de inwoners.

 

Klimaatbestendige regio
De maatregelen voor klimaatadaptatie raken aan andere regionale opgaven zoals veiligheid, de transitie van de landbouw en de energietransitie. Door ook op die gebieden samen op te trekken, werken we aan een klimaatbestendig Noordoost-Brabant.

 

Bestuurlijk trekker

Toine van de Ven, gemeente Vught: voorzitter Kopgroep Klimaatadaptatie

 

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg
Poho Duurzame leefomgeving

 

Bekijk hier het Werkplan Klimaatadaptatie 2021-2023

Projecten

Het voeren van de dialoog over de kwetsbaarheid van gebieden voor klimaatextremen en hoe hier samen in op te trekken.

 

Hoe kwetsbaar zijn onze steden, dorpen en buitengebieden voor extreme neerslag, hitte, droogte en overstromingen? Inzicht hierin is de basis van ruimtelijke adaptatie. In een dialoog met gebiedspartners vergroot je het bewustzijn over de kwetsbaarheid van gebieden voor klimaatextremen. En bespreek je hoe je deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen kunt verkleinen. In regio Noordoost Brabant zijn regionale stresstesten gereed en eerste verkennende dialogen met belanghebbenden gevoerd. 

Mensen motiveren en inspireren anders te handelen en andere keuzes te maken.


Omgaan met klimaatverandering vraagt om gedragsverandering. We moeten allemaal, van inwoners tot bedrijven, andere keuzes maken en patronen doorbreken om beter om te kunnen gaan met de extreme weeromstandigheden. Met dit project ontwikkelen we activiteiten en handige tools om stap voor stap het klimaatbewustzijn in de regio te vergroten en de gewenste gedragsverandering in gang te zetten.


Projectleiders
Naam: Gisela Berkers / Martine Beuken - Greben
E-mail: Gisela.Berkers@cgm.nl / M.beuken@s-hertogenbosch.nl
Telnr: 0485 – 396 671

Inzichtelijk maken hoe beekdallandschappen kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie

 

We verkennen samen met gemeenten, waterschappen, provincie en onderwijs aan de hand van ontwerp-, gebiedsateliers en (afstudeer-) onderzoek wat beeklandschappen kunnen bijdragen aan klimaatadaptatie in de regio Noordoost-Brabant door middel van het inrichten van klimaatbuffers, het inzetten van beleidsinstrumenten zoals Omgevinsgvisies en betere benutting van het opvangen van effecten in het landschap zelf. Daarmee geven we zicht op het ontwikkelpad in de richting van een klimaatrobuust beeklandschap.


Projectleiders
Naam: Marlie van Santvoort en Marnix van der Kruis

E-mail: mvansantvoort@aaenmaas.nl / MvdKruis@dommel.nl 
Telnr: 06 – 42206579 /  06-54295187

Realiseren van klimaatadaptatie op bestaande bedrijventerreinen met het uitvoeren van pilots in Oost-Brabant en het bundelen en delen van informatie en instrumenten.

 

Overheden in Oost-Brabant werken samen aan klimaatadaptatie op bestaande bedrijventerreinen. Met concrete pilots doen we praktijkervaring op en geven we het goede voorbeeld. Naast de pilots, biedt het eindproduct een bundeling van inzichten, technieken, financiële prikkels, juridische en planologische instrumenten voor wateroverlast, droogte en hitte. Dit geeft handvatten voor overheden en bedrijven om op nog meer bedrijventerreinen aan de slag te gaan.


Projectleider
Naam: Roel Wouters
E-mail: rwouters@meierijstad.nl

Verkennen hoe de thema’s gezondheid en klimaatadaptatie elkaar kunnen versterken op gebied-, gebouw- en gebruikersniveau.


We verkennen in dit project hoe we een thema als gezondheid kunnen gebruiken om onze fysieke leefomgeving (onze gebouwen) en het gebruik hiervan gezonder te kunnen ontwerpen en inrichten. Bijvoorbeeld door het toevoegen van meer groen en blauw. Zodanig dat het klimaatadaptief ontwerp en inrichting alle gebruikersgroepen (van huurders tot scholieren) uitnodigt om zelf klimaatadaptiever te handelen.

Rapporten en infograhics