Hart voor de regio zal blijven kloppen
25 februari 2021

Vanaf 2005 is hij dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas. Per april 2021 legt hij zijn ambt neer en daarmee ook zijn rol binnen Regio Noordoost Brabant (RNOB). Lambert Verheijen is vanaf het begin betrokken geweest bij RNOB. Hij is al ruim zes jaar voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving. Daarnaast is hij lid van het dagelijks bestuur van RNOB. Hij kijkt met trots terug op de ontwikkelingen die hij heeft mogen begeleiden in de regio.

delen

Gezamenlijke ambities voor de regio

“Gemeenten en waterschappen hebben samen grote ambities voor de regio Noordoost-Brabant”, vertelt Lambert. “We willen de omgevingskwaliteit verbeteren, de economische groei stimuleren en ervoor zorgen dat het fijn wonen, werken en recreëren is in onze regio. De ambities van ons waterschap sluiten hier goed bij aan. Daarom zijn we vanaf het begin (2011) aangesloten bij RNOB. Want deze opgaven zijn gewoonweg te groot om alleen op te pakken.”

Klimaatverandering

Waterschap Aa en Maas onderhoudt en inspecteert beken en dijken, zuivert 300 miljoen liter oppervlaktewater per dag en zorgt voor veilig, voldoende en schoon water. Dit doet het waterschap voor zo’n 745.000 inwoners en bedrijven in heel Oost-Brabant. Daarnaast is het waterschap continu bezig met innovaties om duurzaam waterbeheer mogelijk te maken.

“Zowel onze leefomgeving als het klimaat veranderen", vertelt Lambert. "Als waterschap nemen we een voortrekkersrol om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Denk aan het dalende grondwaterpeil of wateroverlast. Deze voortrekkersrol hebben we ook binnen de regionale samenwerking van RNOB gepakt. We werken aan een klimaatbestendig en robuust watersysteem, dat opgewassen is tegen weersextremen. Deze extremere weersomstandigheden treffen ons allemaal. We werken daarom volop samen met andere waterschappen, overheden, bedrijven, onderwijsinstellingen en inwoners.”  

 

Sleutelrol
Lambert is een doorgewinterde bestuurder en verbinder. Door zijn jarenlange ervaring in de landelijke én provinciale politiek weet hij precies hoe je moet samenwerken met verschillende partijen. Lambert: “Als voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Duurzame Leefomgeving van RNOB, lid van het dagelijks bestuur en dijkgraaf hoor en zie ik wat er in de verschillende gemeenten gebeurt. Door deze sleutelrol kan ik snel verbindingen leggen, zoals met provincie, Rijkswaterstaat en het Rijk. En afstemming zoeken over zaken die in het belang van Noordoost-Brabant zijn.”

 

Transitie landbouw

De afstemming tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs was er niet altijd. Lambert: “Toen ik begon als dijkgraaf bestonden er nog geen afstemmingsoverleggen waar deze partijen op regioniveau bij elkaar kwamen. Het regionale overleg is gestart tussen de overheden. Later werden we bewust dat we voor een aantal economische en maatschappelijke opgaven ondernemers en onderwijs nodig hadden.”

 

Daar werd AgriFood Capital voor opgericht, waar Lambert ook bij betrokken was. In AgriFood Capital werken gemeenten en waterschappen in de regio samen met ondernemers en kennisinstellingen aan het verduurzamen van de landbouw en voedselverwerking in een schone en fijne leefomgeving. Ook de provincie en het rijk zijn daarbij betrokken. Lambert: “Met AgriFood Capital versterken we niet alleen het organiserend vermogen van onze regio maar ook de innovatiekracht.”

 

Sterkere positie van de regio

In de afgelopen 15 jaar is binnen RNOB het bewustzijn gegroeid van het belang en de kracht van samenwerken vindt de dijkgraaf. “Doordat we dit bewustzijn in daden hebben omgezet, zijn we als regionale samenwerking sterker geworden. Dat heeft de positie van de regio ten opzichte van de provincie en andere regio’s zeker sterker gemaakt. We zitten er aan tafel en praten mee over de transitie van de landbouw, klimaatadaptatie, de energie transitie, economische ontwikkelingen en nog veel meer. Hierdoor hebben we Noordoost-Brabant op de kaart gezet en kunnen we meer profiteren van rijksbudgetten en kennis van anderen. Regio Deal Noordoost Brabant is hier een mooi voorbeeld van.”

 

Tijd voor andere dingen

Per april 2021 legt Lambert zijn ambt neer. En daarmee ook zijn rol binnen RNOB. Lambert: “Het was een uitdagende baan, zeker met de klimaat vraagstukken. Deze opgaven kun je niet oppakken zonder regionale samenwerking.” De dijkgraaf gaat zeker niet stilzitten na april. Hij blijft zich inzetten voor de waterkwaliteit. Onder andere als Lid van de Raad van Commissarissen van onderzoeksinstituut KWR dat betrokken is bij de Covid-19 dna pilots. Maar eerst gaat hij genieten van zijn kleinkinderen en andere dingen in het leven. Daarbij zal zijn hart voor de regio zeker blijven kloppen!

CV Lambert Verheijen

1987-2003        lid Provinciale Staten van Noord-Brabant

1992-2005        lid Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

2005-heden      dijkgraaf waterschap Aa en Maas

2015-2019        lid Eerste Kamer der Staten-Generaal