Programma Klimaatadaptatie wordt vernieuwd
16 november 2023

De gevolgen van klimaatverandering worden overal, ook in onze regio, steeds zichtbaarder. Omdat klimaatverandering niet ophoudt bij de gemeentegrenzen zetten gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant samen met provincie de schouders onder klimaatadaptatie. De actualiteit van verdroging en vernatting vragen om een actualisering van het huidige programma Klimaatadaptatie van RNOB.

delen

Afgelopen jaren heeft de regio Noordoost-Brabant flinke stappen gezet op het gebied van klimaatadaptatie. Overheden werken samen met bedrijven, kennisinstellingen én inwoners om de regio klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Met partners uit waterschappen, gemeenten en andere organisaties werkte RNOB onder andere aan een klimaatwarenhuis, klimaatmaatregelen op bedrijventerreinen, het robuuster inrichten van beekdalen. Daarnaast hebben we regionale dialogen klimaatateliers en diverse conferenties georganiseerd. De projecten worden dit jaar (deels) afgerond of krijgen een ander vervolg. 

Koppelkansen 

Samen met RoyalHaskoningDHV werkt RNOB aan vernieuwing van de missie, visie en strategie om Noordoost-Brabant zo goed mogelijk te blijven inrichten op het veranderende klimaat. “De gemeenten en waterschappen staan positief tegenover een nieuw programma”, vertelt Joris Slotboom van de gemeente Oss. Hij is sinds januari 2023 Regisseur Klimaatadaptatie van RNOB en direct betrokken bij de voorbereiding van het volgende programma.

“We hebben in de regio de afgelopen periode een aantal mooie resultaten bereikt", vervolgt hij. "Maar deze waren, net als het programma, niet zo goed zichtbaar, zo bleek uit de evaluatie door RoyalHaskoningDHV. Daarnaast liggen er bijvoorbeeld koppelkansen met andere RNOB programma’s zoals Natuur en Landschap en Transitie Landbouw.”

Eenvoudige organisatie en concrete doelen

“De organisatie van het nieuwe regionale programma Klimaatadaptatie moet overzichtelijk en eenvoudig zijn”, vervolgt Joris. “Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de samenhang met andere samenwerkingen die in onze regio ook aan klimaatadaptatie werken. Denk bijvoorbeeld aan de werkregio’s en het Platform Zuid Nederland. Daarnaast is er behoefte aan concrete en meetbare doelstellingen. Die kunnen het vertrekpunt vormen voor een nieuwe regionale strategie.”

 

Begin 2024 gereed

Klimaatexperts van gemeenten en waterschappen van RNOB, de drie werkregio’s in Noordoost-Brabant en de provincie werken gezamenlijk toe naar een nieuw programma Klimaatadaptatie. Het streven is om het begin 2024 het programma aan de bestuurlijke kopgroep voor te leggen. Daarna wordt het programma nog eventueel aangescherpt en definitief gemaakt. 

Werkregio’s Ruimtelijke adaptatie

In Nederland werken in totaal 45 werkregio's aan het klimaatbestendig en waterrobuust maken van ons land. Ze richten zich op de zeven belangrijke doelen van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie om Nederland beter voor te bereiden op een toekomst waarin het klimaat blijft veranderen.

 

In de werkregio's werken gemeenten, waterschappen en andere partijen samen om de effecten van klimaatverandering aan te pakken. Elke werkregio is anders ingericht. Sommigen bestaan uit een hele provincie, anderen zijn een samenwerking tussen gemeenten en waterschappen. In Noordoost-Brabant werken drie werkregio’s samen met RNOB aan klimaatadaptatie: Meierij, Watersamenwerking As50+ en Land van Cuijk.