Handvatten voor klimaatadaptieve bedrijventerreinen in praktijk
28 juni 2022

Bedrijventerreinen zijn een belangrijke motor voor de regionale economie. Ze zijn ook een bron van energie- en materiaalverbruik. En er is veel kans op hitte, droogte en wateroverlast door de hoge mate van verstening. Vanwege de klimaatverandering is het van groot belang om bedrijventerreinen te verduurzamen. 

delen

In het project ‘klimaatadaptieve bedrijventerreinen’ van het programma Klimaatadaptatie ontwikkelen overheden in Noordoost- en Zuidoost-Brabant gezamenlijk instrumenten en handvatten om bestaande bedrijventerreinen in Oost-Brabant klimaatbestendig maken. Noordoost-Brabant is pilotregio om deze instrumenten in de praktijk te testen en bij te schaven waar nodig.

 

Maatregelenpakket 

“We hebben al een heel pakket met klimaatadaptatiemaatregelen en financiële prikkels, waaronder subsidies en financiële regelingen, samengesteld”, vertelt Anita de Smit, programmaregisseur Klimaatadaptatie bij RNOB. “Daarnaast ontwikkelden we planologische en juridische instrumenten om bestaande bedrijventerreinen klimaatadaptief in te richten. Ook hebben we een communicatiehandleiding voor gemeenten en waterschappen gemaakt om over klimaatadaptatie in gesprek te gaan met bedrijventerreinen. Met dit maatregelenpakket kunnen gemeenten en bedrijven samen de noodzakelijke stappen zetten om bestaande bedrijventerreinen in onze regio te verduurzamen.” 

Het hele informatiepakket is te vinden op het Brabantse klimaatportaal

Bewustwording klimaatproblematiek 

De pilot in Meierijstad richt zich op bewustwording van de klimaatproblematiek bij de ondernemers. Ruimtegebrek, kosten en onvoldoende kennis over het probleem en mogelijke oplossingen blijken belangrijke barrières om tot actie over te gaan. Daarnaast worden hitte en wateroverlast nog niet altijd ervaren als risico’s waar rekening mee moet worden gehouden.

Het onderzoek werd gekoppeld aan een scan voor energiebesparende maatregelen. Daarnaast heeft de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar groenblauwe maatregelen zoals vergroening, infiltratie van regenwater in de bodem en waterberging. Niet voor iedereen is duidelijk wat een ‘klimaatrobuust bedrijventerrein’ is. Ook is er behoefte aan een plan vanuit een samenwerkingsverband van lokale overheden.

 

Daarnaast vormen kennisdeling, subsidies en meekoppelkansen – het koppelen met andere opgaven zoals energie en mobiliteit - een belangrijke stimulans voor bedrijven om in actie te komen. Bij deze pilot zijn o.a. de collectieve ondernemersraad ‘Platform Ondernemend Meierijstad (POM)', lokale overheden en verzekeraars betrokken. 

Aanpak hitte- en wateroverlast

Het bedrijventerrein De Beijerd en 't Riet in Cuijk doet in samenwerking met Parkmanagement en de bedrijvenvereniging en de gemeente Land van Cuijk mee aan een pilot gericht op vermindering van hitte- en hemelwateroverlast. Het project 'Vergroenen, Verkoelen en Verfraaien' heeft al tot mooie resultaten geleid zoals verbeterde (hemel)wateropvang, meer groen op het terrein en vier ‘vitaliteitsroutes’. 

Vieky Brands van de gemeente Land van Cuijk: “De flinke toename van het aantal medewerkers dat meedoet aan een lunchwandeling over of rondom het bedrijventerrein, is één van de grote successen.”

 

Vervolgtraject

De deelnemers aan de pilots in Noord- en Zuidoost-Brabant zetten samen een ‘community of practise’ op. Anita de Smit: “Het is belangrijk om kennis en ervaring uit te blijven wisselen en op het gebied van klimaatadaptatie zo veel mogelijk met elkaar op te blijven trekken. Bij deze community zal ook de provincie Noord-Brabant aanhaken, onder nadere vanuit het project ‘Grote oogst’.

 

De uitkomsten en resultaten van het project ‘Klimaatadaptieve bedrijventerreinen’ zullen worden meegenomen in het vervolgproject ‘Duurzame en klimaatadaptieve bedrijventerreinen’ binnen het RNOB programma Aantrekkelijk vestigen. Dit nieuwe project zal naar verwachten eind 2022/begin 2023 van start gaan.