Samenwerken op grondwaterbeheer
19 december 2022

Water en bodem zijn leidende thema’s bij de inrichting van de leefomgeving, kondigde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit najaar aan. Door water en bodem sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening, kunnen we in Nederland ook in de toekomst met een ander en grilliger klimaat blijven leven, wonen en werken. In een veilige omgeving, met een gezonde bodem, voldoende en schoon water. 

delen

Ook binnen het programma Klimaatadaptatie van RNOB is water een belangrijk thema. Daarom organiseerde de samenwerking Doelmatig Waterbeheer De Meierij op 15 november jl. een kennissessie over een (noodzakelijke) omslag in het grondwaterbeheer in Brabant.

 

Zonder water geen later

Twan Tiebosch, procesmanager Grondwater en Droogte van de provincie Noord-Brabant lichtte het adviesrapport Zonder water geen later toe over de aanpak van droogte in Brabant. Het is een advies van de Droogtecommissie 2040 onder leiding van oud minister Melanie Maas Geestranus. Een van de 12 aanbevelingen is om droogte te zien als een gedeelde verantwoordelijkheid. Dit sluit goed aan bij de werkwijze van de werkregio’s.

Grondwaterconvenant en gemeenten

Martine Beuken, procesmanager Strategisch Grondwaterbeheer van de provincie Noord-Brabant ging in op de uitvoering van het Grondwaterconvenant. Hierin staan afspraken over het op peil houden van het grondwater in Brabant. Het streven is dat in de zomer van 2023 ook de Brabantse gemeenten als volwaardige partner het convenant zullen ondertekenen. 

Via de werkregio’s worden de gemeenten betrokken bij het convenant. Een nieuw te vormen werkgroep gaat daarbij de belangen van de gemeenten vertegenwoordigen. Vanuit iedere Brabantse werkregio neemt een contactpersoon namens die werkregio deel aan deze werkgroep. Voor werkregio Doelmatig Waterbeheer De Meierij (DWDM) zijn dit Maurits van der Stappen, adviseur Water bij MijnGemeenteDichtbij, en William Peters, beleidsmedewerker openbare ruimte van de gemeente Heusden. Wethouder Jan van Burgsteden van de gemeente Meierijstad is de bestuurlijke vertegenwoordiger.

Het Grondwaterconvenant wordt naar verwachting in de zomer van 2023 ook door de gemeenten ondertekend.

Meer hergebruik van water

Toon van den Heuvel, kwartiermaker Effluent hergebruik van water bij Waterschap De Dommel vertelde over hergebruik van gezuiverd afvalwater. Het waterschap onderzoekt onder meer hergebruik van water vanuit de rioolwaterzuivering en de herinrichting  van de afvalwaterketen. Het waterschap kijkt hiervoor onder andere naar een betere samenwerking met de industrie.

 

Waterbesparing noodzakelijk

Onze drinkwaterbronnen staan onder druk en er is een stijgende watervraag. Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening en de watertransitie zijn dus belangrijke wateropgaven. Eric van Griensven, manager Zakelijke Markt van Brabant Water vertelde over de mogelijkheden van waterbesparing:

  • Robuuste bronnen; minder water winnen en/of meer water vasthouden
  • Alternatieve bronnen; bv brakwater, zeewater
  • Waterbesparing; verminderen van de watervraag
  • Robuuste assets; benutten capaciteit assets binnen vergunning

 

Naast het beperken en terugwinnen van spoel- en spuiwater en alternatieve waterbronnen voor de industrie, wordt ook ingezet op educatie en bewustwordingscampagnes voor de consument. Ook bij woningbouw worden waterhergebruik, hergebruik hemelwater en grijswaternetten (techniek) steeds belangrijker.

 

Tijdens de bijeenkomst is er veel kennis gedeeld en kwamen veel praktijkvoorbeelden langs. De leden van de werkregio hebben veel inspiratie en ideeën opgedaan om vanuit de eigen praktijk een omslag te maken in het grondwaterbeheer in Brabant.

Over Doelmatig Waterbeheer De Meierij

Er zijn in Nederland 45 werkregio’s waarin gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en andere partijen samenwerken aan klimaatadaptatie. Deze werkregio’s werken samen aan een klimaatbestendig en waterrobuust ingericht Nederland in 2050. 

Een van deze samenwerkingsverbanden is Doelmatig Waterbeheer De Meierij (DWDM). Hierin werken de gemeenten Best, Boxtel, Haaren, 's-Hertogenbosch, Heusden, Meierijstad, Oirschot, Sint Michielsgestel en Vught, drinkwaterbedrijf Brabant Water en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel nauw samen aan klimaatadaptatieprojecten. De samenwerking verloopt in de vorm van een netwerkorganisatie op basis van een  samenwerkingsovereenkomst. DWDM zet projecten op met de nadruk op klimaatadaptatie  en voert deze uit. Daarnaast organiseert zij regelmatig inhoudelijke kennissessies.


Meer over: Klimaatadaptatie