Duurzaam bereikbaar

Robuuste verkeersnetwerken

Optimaal verbinden via weg, water en spoor

Een goede bereikbaarheid van de regio is van groot belang voor economische groei en een goed woon- en werkklimaat. Dat vraagt om een robuuste netwerken met krachtige verbindingen over de weg, het spoor en het water. 

 

Uitdagende puzzel
Het toenemende verkeer en nieuwe mobiliteitsvormen, maar ook klimaatverandering stellen steeds hogere eisen aan de infrastructuur van onze regio. De robuustheid van het verkeersnetwerk wordt bepaald door de manier waarop deze uitdagende puzzel wordt gelegd. 


Duurzaam bereikbaar 
Om Noordoost-Brabant optimaal te verbinden met de andere sterke economische regio’s in binnen- en buitenland, werken we aan een stevig netwerk van hoofdwegen in en rond de regio. Slimme technologieën zorgen daarbij voor een goede doorstroom. Knelpunten lossen we op en we bouwen een fijnmazig, hoogwaardig openbaar vervoersnetwerk dat aansluit bij de regionale mobiliteitshubs. 

 

Robuuste verkeersnetwerken dragen ook bij aan andere opgaven in onze regio. De infrastructuur is beter bestand tegen extremere weersomstandigheden. Daarnaast maken bijvoorbeeld gebruik van geluidswallen die tegelijkertijd zonne-energie kunnen opwekken. Bij werken aan weg en spoor zorgen we meteen voor de aanpak van klimaatadapatie, zoals buffers voor water en het ontkoppelen van regenwater van het riool. En met een goede laadpaalinfrastructuur stimuleren we elektrisch rijden. Het realiseren van robuuste netwerken doen we samen met het rijk, provincies, politie, ondernemers en maatschappelijke partners als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland.

 

Bestuurlijk trekker
Jan van Burgsteden, gemeente Meierijstad

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg

Poho Ruimte, mobiliteit en wonen

Nederland kent een fijnmazig netwerk. Robuust betekent dat het netwerk tegen een stootje kan, pieken op een acceptabel niveau kan opvangen en veilig is. De samenhang met de onderliggende wegen, fietspaden, vaarwegen, spoor en stations vormt het netwerk van de regio. ’s-Hertogenbosch is voor de regio het regionale knooppunt hierin.

Projecten

Robuuste netwerken

 

Er lopen de komende jaren verschillende MIRT-trajecten waar we als gemeenten en regio een bijdrage aan leveren:

  • A2 Deil-Den Bosch-Vught (verkenning bijna afgerond, breed programma quick wins)
  • A2 SmartwayZ Randweg Eindh-Veghel (pre-MIRT  
  • A50 Bankhoef-Paalgraven (start MIRT verkenning en brede strategische mobiliteitsagenda (corridoraanpak Eindhoven-Nijmegen), 
  • N65 Vught (start realisatie) 

 

Projectleider
RNOB is hier geen projectleider van, maar legt zoveel mogelijk verbinding met programma’s binnen de regio

Een goede strategie ontwikkelen om de mobiliteit voor deze locaties te verbeteren: robuust, duurzaam, slim en veilig te organiseren.

 

Een vitaal platteland én sterke steden, dat is de ambitie. Uit de economische analyse bleek  dat de agglomeratiekracht van de regio versterkt moet worden. Daarnaast zetten we in op verduurzaming, bereikbaarheid en talentontwikkeling. De vraag is op welke locaties de focus moet komen te liggen en wat daar de opgaven voor zijn. De analyse moet inzicht geven in de multimodale bereikbaarheid van deze locaties. We zetten in op betere bereikbaarheid van toplocaties, reistijdenwinst, betrouwbare reistijden, reductie van autoritten, reductie van CO2, toename van fiets- en OV-ritten


Projectleider
Naam: Rian Snijder
E-mail: rian.snijder@rnob.nl