Aanpak A50 naar een nieuwe fase
20 december 2022

De A50 is voor Noordoost-Brabant een belangrijke mobiliteitsader. Deze ader slibt echter steeds meer dicht door het toenemende verkeer. In een langjarige aanpak pakken het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland, de gemeenten langs de A50 en het bedrijfsleven samen de files op de A50 tussen Eindhoven en Nijmegen aan. 

delen

Een van de onderdelen van deze aanpak is de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven. De eerste fase is afgerond met het ter inzage leggen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) met vijf mogelijke oplossingen om de doorstroming op de weg te bevorderen. Deze verkenning gaat nu een volgende fase in.

 

Naar een voorkeursalternatief 

In deze volgende fase gaat het Rijk de effecten van de vijf kansrijke oplossingen meer gedetailleerd in beeld brengen. Deze oplossingen hebben betrekking op het aantal en de locatie van nieuwe rijstroken en spitsstroken tussen de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven.

 

Met behulp van allerlei aanvullende onderzoeken wordt stapsgewijs toegewerkt naar een voorkeursalternatief. Verkeersveiligheid en stikstofuitstoot zijn hierbij belangrijke aandachtspunten. Van de meest kansrijke oplossingen wordt een milieueffectrapport opgesteld. Naar verwachting stelt de minister, na het doorlopen van de gebruikelijke inspraakprocedures, het voorkeursalternatief eind 2023 vast. 

Vaart maken

De aanpak van de A50 is een belangrijk speerpunt van de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van RNOB. “Ik ben blij dat de verkenning een nieuwe fase in gaat en dat stikstof en verkeersveiligheid belangrijke punten zijn voor de alternatieven. Hopelijk kunnen we ook snel vaart gaan maken met de Samenwerkingsagenda A50”, aldus wethouder Harold van den Broek, bestuurlijk trekker A50. 

“De stuurgroep heeft inmiddels een bijdrage van 50.000 euro toegekend aan de verkenning van de snelfietsroute Oss-Nijmegen. De Groene Metropoolregio gaat deze verkenning organiseren. De gemeente Oss en RNOB participeren hierin”.


Meer over: Verkeersnetwerken