Behoud van talent

Wonen

Een fijn woonklimaat

Het leven is goed waar het fijn leven, werken én wonen is. De rijke cultuurhistorie en het afwisselende landschap van natuur en steden en dorpen met rijke tradities en bereikbare voorzieningen maken Noordoost-Brabant tot een aantrekkelijk woongebied. 

Ontwikkelingen in de regio
Tegelijkertijd blijft het aantal inwoners in onze regio toenemen. Ook verandert de leeftijd en samenstelling van de bevolking door vergrijzing en steeds kleinere gezinnen. Door een tekort aan goedkope en middeldure koop- en huurwoningen komen vooral starters moeilijk aan een eigen huis. Voor een vitale regio is het belangrijk dat we jongeren voor de regio behouden. Met de juiste woningen op de juiste plek, aantrekkelijke voorzieningen en een groot aanbod van banen, blijft de regio aantrekkelijk om in te wonen en werken. 

 

Regionale woonagenda
Om de juiste oplossingen te kunnen bieden, stellen de gemeenten samen met de provincie Noord-Brabant periodiek een regionale woonagenda op. Deze agenda wordt uitgevoerd door de gemeenten in onze regio. Op deze manier willen we het woningaanbod de komende jaren beter laten aansluiten op de behoefte in onze regio. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar voldoende betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen. En naar huisvesting en voorzieningen voor arbeidsmigranten. Want door een fijn woonklimaat te bieden, behouden we het talent voor onze regio en blijft Noordoost-Brabant aantrekkelijk voor bedrijven om te vestigen.

 

In maart 2023 ondertekenden het Rijk, de provincie Noord-Brabant, colleges van de gemeenten en de corporaties de Regionale Woondeal Noordoost-Brabant. Hierin is concreet vastgelegd hoeveel en welke woningen waar in de regio tot 2030 bijkomen. En hoe de gemeenten en andere betrokken marktpartijen gezamenlijk tot goede procesafspraken en inhoudelijke instemming komen. Elke gemeente in Noordoost-Brabant levert een bijdrage aan de deal. De regionale woondeal wordt ondersteund door de beide waterschappen in onze regio.

 

Bestuurlijke trekker

Jos den Otter, gemeente Vught

 

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg

Poho Ruimte, mobiliteit en wonen


Contactpersoon
Wonen
Saskia Wijkhuijs
Saskia Wijkhuijs