Regionale woondeal in voorbereiding
27 januari 2023

Tot en met 2030 komen er in Noordoost-Brabant bijna 34.000 woningen bij. Hiervan zijn ca. 22.270 ‘betaalbare woningen’ waarvan 30% sociale huur: ca. 10.000 woningen. Dat is de doelstelling van de regionale woondeal Noordoost-Brabant die gemeentes, woningcorporaties, de provincie en het Rijk in maart met elkaar willen gaan sluiten. 

delen

Met deze regionale woondeal geven de partijen in Noordoost-Brabant uitvoering aan de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk die is opgesteld om de huidige woningcrisis aan te pakken. De agenda heeft als doel om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te verbeteren. Tot en met 2030 moeten er in Nederland in totaal 900.000 huizen bijgebouwd worden.

 

De problemen op de huidige woningmarkt zijn groot. Dat is dagelijks in het nieuws te lezen en te zien. Er is niet alleen een tekort aan huizen voor starters en doorstromers. De bouw zit ook op slot vanwege bijvoorbeeld de stikstofcrisis en de gestegen bouwkosten. Daarnaast zijn ook de huizenprijzen de afgelopen jaren sterk gestegen. In heel Nederland is het daardoor vaak erg moeilijk om een huis te vinden.

Bestuurlijke afspraken

Het Rijk heeft in oktober 2022 met alle provincies bestuurlijke afspraken gemaakt. Voor Noord-Brabant betekent dat er gestreefd wordt naar de bouw van ca. 130.600 woningen tot en met 2030. Deze bestuurlijke afspraken worden uitgewerkt in regionale woondeals. Een regionale woondeal bevat afspraken over de opgave, zowel kwantitatief als kwalitatief. Maar ook bijvoorbeeld afspraken over aandachtsgroepen en het versnellen van de woningbouw.

Van Rijk naar regio

In onze regio hebben de afgelopen periode het Rijk, de provincie, de gemeenten en de woningcorporaties samen de concept regionale Woondeal Noordoost-Brabant voorbereid. Het vertrekpunt hiervoor waren de bestuurlijke afspraken tussen provincie en rijk. Deze provinciale afspraken worden vervolgens in vier regionale Woondeals uitgewerkt: West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. De opgave voor Noordoost-Brabant is tot en met 2030 33.425 nieuwe woningen, waarvan 2/3 betaalbaar (ca. 22.270 woningen) waarvan ca 10.020 sociale huurwoningen (30%).

 

Van regio naar gemeenten

De uitwerking van de afspraken uit regionale woondeal zal per gemeente plaatsvinden in o.a. de lokale woonzorgvisies. Door samen te werken in de regio ontstaat een goede afstemming, uitwisseling en kennisdeling. Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met andere regionale opgaven zoals de Verstedelijkingsstrategie om steden en kernen te versterken.

Om alles in goede banen te leiden, maken de betrokken partijen proces-  en inhoudelijke afspraken over de nieuw te bouwen woningen. Wonen is in vrijwel alle bestuursakkoorden van de gemeenteraden en colleges een belangrijk onderwerp. De regionale woondeal is dus in feite een uitwerking van deze bestuursakkoorden.

 

Sneller meer betaalbare woningen

Het was én is de afgelopen maanden hard werken voor alle betrokken bestuurders en ambtenaren in onze regio. In een hele korte periode moesten landelijke afspraken vertaald worden in regionale woondeals. Maar dit gebeurt vanuit de volle overtuiging dat er snel meer (betaalbare) woningen moeten komen die voorzien in de behoeftes van de verschillende doelgroepen.

Intensievere samenwerking

“We zien de Regionale Woondeal Noordoost-Brabant als een start van een meerjarige intensieve(re) samenwerking tussen alle overheden van Rijk, provincie tot gemeenten en woningbouwcorporaties”, licht Rik Compagne, wethouder Wonen van de gemeente Meierijstad, toe. Samen met Franko van Lankvelt van de gemeente Maashorst trekt hij het regionale proces namens de gemeenten. 

“We willen de woningbouw versnellen en zorgen voor de juiste woning op de juiste plek. Het aandeel betaalbare huizen moet omhoog. Daarvoor is het belangrijk om de regionale ambities door te vertalen naar lokaal beleid.”

 

In samenhang en inclusief

Rijk en provincie gaan de gemeenten en corporaties helpen om de doelen te gaan halen. Wat nieuw is, is dat met de regionale woondeal de samenwerking tussen alle partijen geïntensiveerd wordt. Dit komt nu al de samenwerking tussen de partijen ten goede. Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de uitdagingen in samenhang en inclusiever kunnen worden aangepakt.

Webinar voor de raden

In de regio Noordoost-Brabant hebben de colleges de raden eind vorig jaar via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de aanleiding, de inhoud en proces van de regionale Woondeal Noordoost-Brabant. Op 17 januari jl. is speciaal voor de raden een webinar over deze  regionale woondeal georganiseerd door provincie, gemeenten en corporaties. Het webinar is hier terug te kijken.

Van links naar rechts: gedeputeerde Eric Ronnes (provincie Noord-Brabant), Harry Windmüller (Brabant Wonen), Rik Compagne (Meierijstad), Franko van Lankvelt (Maashorst) en Barbara van Hoek (provincie Noord-Brabant).

Meer over: Wonen