Noordoost-Brabant sluit woondeal met provincie en rijk
10 maart 2023

Tot en met 2030 komen er in Noordoost-Brabant 33.425 woningen bij. Hiervan zijn 22.270 ‘betaalbare woningen’ waarvan 10.020 sociale huurwoningen (30%). Dat is afgesproken in de regionale Woondeal die gemeentes, woningcorporaties, de provincie en het Rijk op 9 maart jl. met elkaar hebben gesloten in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.

delen

Op deze dag zetten de provincie, 56 gemeenten, 38 woningcorporaties en minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hun handtekening onder vier regionale woondeals voor Brabant: West-, Midden, Noordoost- en Zuidoost-Brabant. De woondeals worden ondersteund door de drie Brabantse waterschappen.

 

Woningbouw versnellen

“In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030”, vertelt minister Hugo de Jonge. “Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”  Gedeputeerde Erik Ronnes is trots op de wijze waarop alle partijen met elkaar tot afspraken zijn gekomen. "Natuurlijk hebben we te maken met zaken als rente- en prijsstijgingen en een tekort aan bouwmaterialen en arbeidskrachten. Juist daarom zijn deze regionale woondeals de weg om de woningbouw te versnellen, sámen.”

Alle ondertekenaars van de vier regionale woondeals in Brabant met Franko van Lankvelt 3e van rechts.

In praktijk brengen

Namens de regio Noordoost-Brabant ondertekende Franko van Lankvelt de deal als bestuurlijke trekker regionale woondeal RNOB.

Collega-bestuurlijke trekker Rik Compagne reageert: “De ondertekening van deze Woondeal laat zien dat we als gemeenten, woningcorporaties, regio, provincie en Rijk de neuzen dezelfde kant op richten om de grote woningopgave, het realiseren van voldoende betaalbare woningen en de versnelling daarvan voor elkaar te krijgen. Het is nu de uitdaging om te zorgen dat het niet alleen bij papier blijft, maar dat we de afspraken ook echt in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we elkaar hard bij nodig.”

Geplande woningen

Met de ondertekening geeft Noordoost-Brabant invulling aan de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk die is opgesteld om de huidige woningcrisis aan te pakken. De agenda is bedoeld om de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland te verbeteren. Tot en met 2030 moeten er in Nederland in totaal 900.000 huizen bijgebouwd worden. 

 

In Noordoost-Brabant zijn er 41.245 nieuwe woningen gepland. Dat is ruimschoots boven de doelstelling van 33.425 woningen. Ook zijn de aandelen betaalbare woningen en sociale huurwoningen hoger dan de doelstellingen uit de deal. De komende periode gaan betrokken partijen met elkaar aan de slag om te bekijken wat waar wanneer gerealiseerd kan worden. Hiervoor zal een regionale versnellingstafel worden ingericht. Door samen te werken in de regio ontstaat een versnelling.   goede afstemming, uitwisseling en kennisdeling en daardoor versnelling van de uitvoering. 

 

Woonzorgvisies

Wonen is in vrijwel alle bestuursakkoorden van de gemeenteraden en colleges een belangrijk onderwerp. De regionale woondeal is dus in feite een uitwerking van deze bestuursakkoorden. De afspraken zullen per gemeente worden uitgewerkt in o.a. lokale woonzorgvisies en woningbouwprojecten.  

 

Koppeling met andere opgaven

In de uitvoering van de regionale woondeal is het ook belangrijk om rekening te houden met andere maatschappelijke opgaven die van invloed zijn op de uitvoering. Te denken valt o.a. aan de verstedelijkingsopgave, klimaatadaptatie, de noodzakelijke transitie van het landelijk gebied en de mobiliteitsopgave. RNOB biedt het platform om deze opgaven met elkaar te verbinden.

Met dank aan de voorbereiders van de Brabantse Regionale Woondeals.

Meer over: Wonen