Klaar voor de banen van nu en de toekomst!
26 januari 2023

De economie van Noordoost-Brabant kenmerkt zich door veerkracht en diversiteit. Een regio met veel mkb-ondernemingen en een mix van sterke traditionele sectoren zoals agrifood, maakindustrie en logistiek, en ‘nieuwere’ sectoren zoals ICT / data. Veel mensen die hier wonen, werken ook in de regio*. 

delen

Maar net als in de rest van Nederland, hebben we in onze regio te maken met toenemende vergrijzing en daardoor meer arbeidskrapte. Daarnaast vragen transities zoals digitalisering en de energietransitie om andere vaardigheden van werknemers. Het goede nieuws is dat het gros van de mensen die willen en kunnen werken in Noordoost-Brabant ook echt aan de slag is. Tegelijkertijd maakt dat de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar nijpender. Hoe maakt Noordoost-Brabant zich klaar voor de banen van nu en de toekomst?

 

Extra inspanningen

“We hebben in de regio relatief veel banen voor het aantal inwoners”, vertelt Véronique Scharenborg, programmamanager van arbeidsmarktprogramma Noordoost-Brabant Werkt. ”Noordoost-Brabant kent een hoge arbeidsparticipatie. Volgens het CBS horen we zelfs tot de regio’s met het laagste percentage onbenut arbeidspotentieel.“  

De diverse economie met veel mkb-ondernemingen maken onze regio veerkrachtig. “Maar snelle veranderingen in de wereld, het werk en de daarvoor benodigde competenties vragen om extra inspanningen van bedrijven – vooral het mkb – en mensen”, vervolgt Véronique. “Bovendien zijn er niet zoveel mensen die niet aan het werk zijn waardoor de krapte in onze regio extreem groot is. In sommige sectoren zoals ICT zijn er maar liefst 16 vacatures op één werkzoekende.”

Aanpak van krapte 

Aanpak van arbeidskrapte is een van de ‘knoppen’ om de veerkracht in onze regio te vergroten. In het najaar van 2022 presenteerde Noordoost Brabant Werkt haar regionale arbeidskrapte-aanpak. De samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen, overheden, werkgevers- en werknemersverenigingen, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders in Noordoost-Brabant zetten samen in op drie doelgroepen om meer mensen aan het werk in onze regio te krijgen én houden: 

1.     Onbenut arbeidspotentieel, zoals mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt;

2.     Internationale medewerkers, zoals arbeidsmigranten, statushouders en expats;

3.     Jongeren, met name kwetsbare jongeren

 

Op de vraag aan welke concrete acties daarbij gedacht moet worden, antwoordt Véronique: “We maken het bijvoorbeeld mogelijk om jobcoaches in te zetten om jongeren uit het praktijk- en speciaal voortgezet onderwijs te helpen bij een goede ‘landing’ in een bedrijf. Op deze manier ondersteunen we de jongeren en ontzorgen we de werkgevers.”

 

Anders denken 

Véronique: “Prognoses van Arbeidsmarktinzicht.nl laten zien dat de arbeidsmarkt alleen maar krapper wordt. Richting 2027 verwachten we dat de arbeidsmarkt zo krap is dat het de economie gaat bepalen. Misschien zelfs wel eerder.”

Zowel aan de werknemers- als aan de werkgeverskant moet daarom het nodige gebeuren. “Het is belangrijk dat werkgevers anders gaan denken. Meer vanuit skills en competenties. Er loopt bijvoorbeeld een pilot ‘skills in de installatietechniek’ om te verkennen hoe we als bedrijfsleven, overheden, onderwijsinstellingen en andere stakeholders in Noordoost Brabant Werkt meer skills-gericht kunnen samenwerken. En ook hoe we onze dienstverlening op dat vlak beter kunnen laten aansluiten. Daarnaast is er sinds begin dit jaar één loket voor werkgevers en inwoners in Noordoost-Brabant waar ze terecht kunnen voor vragen op gebied van werk: 1Werkcentrum.” 

 

Integrale aanpak 

Volgens Véronique moeten we zuinig zijn op de mensen die in Noordoost-Brabant aan de slag zijn of hier gaan werken. “De krapte op de arbeidsmarkt gaan we de komende jaren in het arbeidsmarktdomein alleen niet oplossen. Om talent voor onze regio te behouden, zijn passende huisvesting, goede woon-werkverbindingen, onderwijs en een fijne woon- en leefomgeving minstens zo belangrijk. Maar ook op de woningmarkt is het crisis. Voor een goede toekomst van onze regio moeten we deze maatschappelijke opgaven integraal oppakken. Daarom is het belangrijk dat Noordoost Brabant Werkt en RNOB de krachten bundelen.“ 

 

Regio Deal Noordoost Brabant

Vooral omdat de arbeidsmarkt in de nabije toekomst de economie gaat bepalen, is een stevige en duurzame basis onder de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken nodig. “De arbeidskrapte was al een issue vóór corona”, vertelt Véronique. “Dat is na de pandemie alleen maar verder toegenomen."

 

De Regio Deal geeft een impuls aan de duurzame structuur en lijnen in Noordoost Brabant Werkt om opgaven als arbeidskrapte structureel te kunnen oppakken. Dat gebeurt in het Regio Deal project ‘Samen Klaar voor de banen van nu en de toekomst’. "Dit gaat ons ook helpen om vraagstukken over behouden, ontwikkelen en benutten van talenten integraal op te pakken. Op deze manier kunnen wij meer ondernemers en inwoners stimuleren en ondersteunen in leven lang ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid. Dat is nodig om belangrijke transities als de energietransitie en digitalisering in de regio mee mogelijk te maken. En om onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven te verbeteren. De Regio Deal levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de veerkracht van mensen en bedrijven in Noordoost-Brabant.”

 

*Staat van de Regio Noordoost-Brabant: 64% van de mensen die in Noordoost-Brabant wonen, werken er ook.


Meer over: Regio Deal Wonen