Meer huizen met behulp van data
19 december 2022

In het Regio Deal project ‘Inzet data voor vitale voorzieningen’ is een zogenoemd ‘data-exchange portal’ - voorlopig aangeduid als DEP – gebouwd. Dit portaal is bedoeld om betrouwbare, met data onderbouwde antwoorden te krijgen op beleidsvragen. Het dataportaal is klaar voor gebruik. 

delen

Er wordt nog wel verder gewerkt aan de gebruiksvriendelijkheid om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen met het portaal kunnen werken. Het DEP is niet alleen voor data-experts.

 

Proces

Het DEP is inmiddels met verschillende beleidsambtenaren en de gemeentesecretarissen in de regio besproken. Die eerste reacties waren positief. Maar omdat het DEP pas echt gaat leven wanneer het wordt toegepast, is afgesproken om met een eerste ‘user-case’ aan de slag te gaan. Vanwege de actualiteit en het regionale belang wordt het DEP daarom begin 2023 ingezet ter ondersteuning van de (regionale) woningbouwversnellingsopgave. Deze casus helpt gebruikers om met het DEP te leren werken. Het biedt bovendien de kans om samen te werken aan de realisatie van een dashboard.

 

Woningbouwversnelling: wie doet mee?

De projectleiders Juanita van der Hoek en Linda IJsseldijk willen in januari een bijeenkomst organiseren om de woningbouwversnellingscase op te pakken. In deze casus staat het koppelen van beleidsdoelen van woningbouw aan de monitoring centraal. Tijdens deze bijeenkomst wordt de sturingsvraag geformuleerd om op basis daarvan een dashboard te ontwikkelen. 

De locatie van de bijeenkomst wordt waarschijnlijk de Ideeënfabriek in Uden, de datum volgt. Belangstellenden kunnen zich al wel aanmelden door een mail te sturen naar linda.ijsseldijk@gemeentemaashorst.nl of juanita.vanderhoek@gemeentemaashorst.nl

 

Er zijn meerdere ICT- partijen die monitoring aanbieden in de vorm van een dashboard, waarvan één zelfs specifiek voor woningbouw. Er zijn nog geen partijen die deze monitoring kunnen koppelen aan beleidsvragen en zelf te kiezen data-bronnen voor de regionale en/of lokale dashboards. In dat laatste is het DEP uniek.

Data-ondersteunend werken

Het DEP is een instrument dat gebruikt kan worden in de beleidscycli van gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant. De invoer van bronnen en beleidsvragen wordt zo makkelijk mogelijk voor de gebruikers gemaakt. Aan de ‘output’ kant zorgt een gebruiksvriendelijk dashboard ervoor dat de uitkomsten overzichtelijk beschikbaar komen. Het dashboard maakt duidelijk of de doelstellingen van een project (of vraag) al behaald zijn of waar nog extra inspanning voor nodig is.

Uniforme werkwijze 

Het DEP zorgt voor 'de juiste combinaties' van data en voor een verwerking van die data naar eenvoudige of complexe analyses. Hiervoor kunnen de data beschikbaar worden gemaakt via datascience zoals Arcgis, Geoweb en SPSS. Doordat de verwerkingsvragen in het DEP blijven staan, kunnen de gebruikers eenzelfde analyse maken voor hun eigen gemeentes, eventueel voorzien van ‘couleur local’. Het DEP draagt bij aan een uniforme manier van werken. Bovendien maakt het portal vergelijkingen tussen gemeentes makkelijker. 

 

De voordelen van DEP op een rij:

  • één tool voor alle gemeenten en waterschappen, waardoor uitkomsten (beter) vergelijkbaar zijn en audits (van gebruikte applicaties, bronnen, verwerkersovereenkomsten) eenvoudiger worden; 
  • kostenbesparing op licenties
  • voorkomen van ”onrechtmatige” dataverwerkingen; 
  • koppeling tussen beleidsanalyses en monitoring, waardoor het mogelijk is om in de gehele PDCA-cyclus (plan-do-check-act-cyclus ) met dezelfde toepassing te werken; 
  • gegevens vergelijking tussen gemeente mogelijk
  • privacy-compliant werken: naast AVG voldoet het DEP ook voldaan aan de eisen van WOO (= Wet Openbaarheid Overheid, die sinds 1 mei 2022 van kracht is 
  • databeheer: geen “slingerende” databestanden; bovendien kunnen data alleen gedeeld worden onder gestelde voorwaarden.

 

Veiligheid en privacy

Het DEP zorgt dat elk beleidsvraagstuk - (dus ook Woningbouwversnelling:

  • is vastgelegd in de projectdocumentatie met bijbehorende verwerkersovereenkomsten vanuit de benodigde databronnen  
  • de data wordt vertaald naar een datacatalogus en voorzien is van juiste informatie-, risico- en eventuele privacy- classificaties
  • expliciete opgebouwde kennis wordt vastgelegd en dat deze kennis en onderliggende data (uit de data catalogus) eenvoudig gedeeld kan worden met betrouwbare partners

 


Meer over: Regio Deal Wonen