Vitale leefomgeving

Energietransitie

Noordoost-Brabant energieneutraal in 2050

Voor de huidige energievoorziening is onze samenleving voor een groot deel afhankelijk van olie, gas en kolen. De uitstoot van CO2 door verbranding van deze fossiele brandstoffen zorgt voor opwarmen van de aarde en heeft negatieve effecten op het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. Om dit te veranderen, zullen we moeten omschakelen naar schone en duurzame brandstoffen. Dit is de ‘energietransitie’. 

Duurzame energievoorziening 
Het rijk heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 bijna volledig duurzaam moet zijn opgewekt. Hiermee geeft ons land invulling aan de afspraken over het minder uitstoten van CO2 in het Klimaatakkoord van Parijs. Alle 30 energieregio’s in Nederland, dus ook de regio Noordoost-Brabant, moeten daaraan bijdragen.

 

Energieregio’s
Om in 2050 bijna volledig duurzaam te zijn, werken overheden en energiemaatschappijen en andere betrokkenen met elkaar aan oplossingen. Ons land is daarvoor ingedeeld in 30 energieregio’s. Deze regio’s stellen allemaal een eigen Regionale Energiestrategie (RES) op waarin keuzes voor de opwekking en opslag van elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen zijn opgenomen. En voor de realisatie hiervan. De eerste stap is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.

 

De energietransitie heeft grote gevolgen voor de manier waarop we wonen en werken in de regio. Windmolenparken, zonnevelden en voorzieningen voor bijvoorbeeld biogas en aardwarmte vragen om ruimte in ons landschap. De energiemaatregelen zijn ook van invloed op andere maatschappelijke opgaven in onze regio. Zoals het schoner maken van de mobiliteit en het emissiearm maken van de veehouderij. Het is daarom belangrijk om met alle betrokken partijen, waaronder ook inwoners, in gesprek te gaan over de energietransitie. 

 

In Noordoost-Brabant is de RES de verantwoordelijkheid van de Stuurgroep RES Noordoost-Brabant. Deze stuurgroep bestaat uit bestuurders van de provincie, energiemaatschappijen, de gemeenten, waterschappen en andere belanghebbende partijen. 


Bestuurlijk trekker 
Marieke Moorman, gemeente Land van Cuijk: voorzitter stuurgroep RES Noordoost-Brabant

Betrokken portefeillehoudersoverleg
Poho Duurzame leefomgeving

Het klimaatakkoord levert meer op dan alleen een lagere CO2-uitstoot. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler.