Vitale leefomgeving

Energietransitie

Noordoost-Brabant energieneutraal in 2050

Voor de huidige energievoorziening is onze samenleving voor een groot deel afhankelijk van olie, gas en kolen. De uitstoot van CO2 door verbranding van deze fossiele brandstoffen zorgt voor opwarmen van de aarde en heeft negatieve effecten op het klimaat en de kwaliteit van de leefomgeving. Om dit te veranderen, zullen we moeten omschakelen naar schone en duurzame brandstoffen. Dit is de ‘energietransitie’. 

Duurzame energievoorziening 
Het rijk heeft bepaald dat de energievoorziening in 2050 bijna volledig duurzaam moet zijn opgewekt. Hiermee geeft ons land invulling aan de afspraken over het minder uitstoten van CO2 in het Klimaatakkoord van Parijs. Alle 30 energieregio’s in Nederland, dus ook de regio Noordoost-Brabant, moeten daaraan bijdragen.

 

Energieregio’s
De energietransitie heeft grote gevolgen voor de manier waarop we wonen en werken in de regio. Windmolenparken, zonnevelden en voorzieningen voor bijvoorbeeld biogas en aardwarmte vragen om ruimte in ons landschap. Het is daarom belangrijk om met alle betrokken partijen, waaronder ook inwoners, in gesprek te gaan over de energietransitie.

Om in 2050 bijna volledig duurzaam te zijn, werken overheden en energiemaatschappijen en andere betrokkenen met elkaar aan oplossingen. Ons land is daarvoor ingedeeld in 30 energieregio’s. Deze regio’s stellen allemaal een eigen Regionale Energiestrategie (RES) op.  In de RES beschrijft elke energieregio haar eigen keuzes in de opwekking en opslag van elektriciteit en warmte uit duurzame bronnen. En de realisatie hiervan. De eerste stap is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten.


RES Noordoost-Brabant

In elke regio, dus ook in Noordoost-Brabant, wordt de RES opgesteld onder leiding van een Stuurgroep RES. Deze bestaat uit bestuurders van de provincie, energiemaatschappijen, de gemeenten en de waterschappen. Ook andere belanghebbende partijen worden bij het proces betrokken. In onze regio is de Stuurgroep RES Noordoost-Brabant verantwoordelijk voor de RES Noordoost-Brabant. RNOB biedt het platform voor de bestuurders voor nadere afstemming hierover. 


De energiemaatregelen die nodig zijn, zijn ook van invloed op andere regionale opgaven. Zoals het schoner maken van de mobiliteit en het emissiearm maken van de veehouderij. 


Bestuurlijk trekker 
Marieke Moorman, gemeente Bernheze: voorzitter stuurgroep RES Noordoost-Brabant

Verantwoordelijke poho
Poho Duurzame leefomgeving

Het klimaatakkoord levert meer op dan alleen een lagere CO2-uitstoot. Er komen nieuwe banen, steden worden schoner en stiller en huizen comfortabeler. 

Bekijk hieronder de film over het nationaal programma RES.