NOVEX De Peel

Samen voor een duurzame en gezonde toekomst in de Peel

In de Peel komen veel maatschappelijke en ruimtelijke opgaven bij elkaar. Denk aan de transitie van de landbouw, de energietransitie, economische bedrijvigheid, natuurontwikkeling en wonen. Door al deze opgaven staat de leefbaarheid van het gebied flink onder druk. Het Rijk helpt alle betrokken overheden bij het leggen van deze ingewikkelde puzzel in de Peel te leggen door het gebied het predikaat ‘NOVEX gebied’ te geven. NOVEX staat voor Nationale Omgevingsvisie-Executie.

Ontwikkelperspectief 2050

NOVEX De Peel ligt in de provincies Noord-Brabant en Limburg. In een gebiedsgerichte aanpak werken twee provincies, vier regio’s van samenwerkende gemeenten, drie waterschappen en meerdere ministeries er als één overheid samen aan een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het gebied. Hoe deze partijen dit doen en wat ze met elkaar willen bereiken, is vastgelegd in het Ontwikkelperspectief 2050.


De Peel in 2050 is een regio waar het grondgebruik in balans is met water en natuur. Waar een goede boterham te verdienen valt met voedselproductie en waar ook ruimte is voor nieuwe bedrijvigheid. Een prachtige groene streek waar geleefd wordt in vitale dorpen. Waar de streek zelf aan zet is en richting geeft aan onze toekomst.


Impulsregeling 

Om de beweging naar een duurzame en gezonde toekomst van de Peel te stimuleren, lanceert NOVEX De Peel de Impulsregeling NOVEX De Peel. Met deze subsidieregeling steunt NOVEX de Peel maatschappelijke initiatieven van samenwerkingsverbanden van ondernemers, overheden, inwoners en/of maatschappelijke organisaties uit het totale gebied van de Peel (Zuidoost- en Noordoost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg) die bijdragen aan de doelstellingen van het Ontwikkelperspectief 2050. RNOB voert deze regeling uit namens alle partners van NOVEX de Peel.

Voorwaarden en aanvraagformulier
Impulsregeling NOVEX De Peel

De eerste openstelling van deze subsidieregeling loopt van 3 juli tot en met 20 december 2024. In 2025 gaat de regeling nog een keer open.

 

Meer infomatie over deze subsidieregeling is ook te vinden op de website van NOVEX De Peel.

Bestuurlijk trekker

Franko van Lankvelt, gemeente Maashorst 

 

Verantwoordelijk portefeuillehoudersoverleg

Poho Duurzame leefomgeving


Contactpersoon
NOVEX De Peel
Joan van Dijk
Joan van Dijk