Organisatienieuws januari 2021
19 januari 2021

Op 1 januari is een nieuwe periode van vier jaar regionale samenwerking officieel gestart. We pakken maatschappelijke en economische opgaven voor onze regio samen verder op.

delen

Aan de basis van onze samenwerking liggen de Samenwerkingsagenda 'Richting 2030' en de nieuwe samenwerkingsafspraken. Samen bouwen we verder aan een vitale en veerkrachtige regio waar het goed leven, wonen en werken is.


Jack Mikkers, voorzitter Regio Noordoost Brabant: "Regionaal samenwerken vraagt om over je eigen gemeentegrenzen heen durven te kijken. Maar ook om gunnen, elkaars sterkten en zwakten kennen, elkaar helpen en soms een stapje terug doen of juist je nek uitsteken. Dat is niet altijd makkelijk. Maar samenwerken doen we voor elkaar en met elkaar."

 

 • Vernieuwde organisatiestructuur
  Om zo goed mogelijk uitvoering te gaven aan de Samenwerkingsagenda, is de organisatie op een aantal punten aangepast. Kijk hier hoe we werken. Door de opsplitsing van de gemeente Haaren bestaat onze samenwerking nu uit 16 gemeenten en 2 waterschappen.

  De raden en de algemene besturen van de waterschappen zijn het hoogste orgaan. Er is een Klankbordgroep Raadsleden gevormd met een afvaardiging van twee raadsleden per gemeente en waterschap. Zij gaan er voor zorgen dat de raden en DB-waterschappen beter in positie worden gebracht.

  Het Dagelijks Bestuur krijgt een prominentere rol. Zij stellen o.a. de jaarplannen en jaarverslagen vast. Hierin zitten de voorzitters van de poho’s, samen met de voorzitter en vice-voorzitter van de Bestuurlijke Coördinatiegroep.

  In de Bestuurlijke Coördinatiegroep zitten alle burgemeesters en water- en dijkgraven uit de regio.

  Het Regiobureau, onder leiding van de Regiomanager, is een klein bureau met regisseurs vooral uit de deelnemende gemeenten en waterschappen, die de samenwerking ondersteunen in de programma’s, boekhouding en communicatie.

 • Vertegenwoordiging in AgriFood Capital
  Vanaf 2021 wordt Regio Noordoost Brabant formeel vertegenwoordigd in het nieuwe bestuur van AgriFood Capital door de burgemeesters Jack Mikkers (voorzitter), Wobine Buijs (vice-voorzitter) en Kees van Rooij. Voor het bespreken van strategische vraagstukken in een bredere platform van ondernemers, overheden en kennisinstellingen gaat AgriFood Capital een Strategisch Beraad instellen. 

 • Uitvoeringsplan 2021-2022
  Tijdens de Regiodag op 10 december jl. hebben de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten en waterschappen en de provincie Noord-Brabant, met enkele aanvullingen, positief geadviseerd over het UitvoeringsPlan 1.0 2021-2022. Daarna is het in het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Dit plan geeft uitvoering aan de opgaven uit de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ voor de eerste twee jaar. 

  Hieronder vallen ook de afspraken met de provincie Noord-Brabant over de eerste Regionale Omgevingsagenda voor Noordoost Brabant. Deze Regionale Omgevingsagenda omvat de belangrijkste samenwerkingsafspraken tussen provincie Noord Brabant en deelnemende partners over de duurzame inrichting van onze regio. Ook is het een bouwsteen voor afspraken met het Rijk en de provincies Brabant en Limburg over gezamenlijk op te pakken uitdagingen in de fysieke leefomgeving.

  Het UitvoeringsPlan is een instrument om slimmer en efficiënter te kunnen sturen op capaciteit en middelen om de regionale opgaven zoals op gebied van klimaatadaptatie en woningbouw te realiseren. In 2021 wordt de 1.0 versie van het UitvoeringsPlan nog concreter uitgewerkt. Monitoring van de vorderingen zal onderdeel van deze uitwerking zijn.


  Werkplannen 2021
  Wat we als regionale samenwerking concreet in 2021 doen, is vastgelegd in de werkplannen 2021. Deze zijn door de portefeuillehoudersoverleggen goedgekeurd.