Gezamenlijke uitvoeringsprogramma’s regio, provincie en rijk
14 mei 2020

“Op gemeenschappelijke thema’s meer samenwerken en daarin zo veel mogelijk optrekken als één overheid. Dat is de inzet van de gezamenlijke uitvoeringsprogramma’s die Regio Noordoost Brabant, Provincie Noord-Brabant en het Rijk gaan opstellen”, zegt Linda IJsseldijk, programmaregisseur Ruimte.

delen

“Op basis van de Samenwerkingsagenda Richting 2030 en het nieuwe bestuursakkoord van Provincie Noord-Brabant maken we afspraken over waar regio en provincie gezamenlijk aan gaan werken. Daarnaast werken regio, provincie en rijk met elkaar aan een (regionale) Omgevingsagenda."

Een klankbordgroep met bestuurders van de vier poho’s gaat het proces ondersteunen. Er komt een uitvoeringsagenda die uit drie lagen bestaat: wat gaat de regio de komende jaren doen, wat doet de regio samen met de provincie en waar werken regio, provincie en rijk gezamenlijk aan. Het bureau Royal Haskoning/DHV begeleidt dit traject.

De uitvoeringsprogramma’s zijn een concretisering van de ‘Samenwerkingsagenda richting 2030’. Binnenkort wordt aan de bestuurlijke portefeuillehouders een procesaanpak voor de uitvoeringsagenda’s en de eerste inhoudelijke contouren gepresenteerd. De verdere inhoudelijke invulling vindt plaats tot oktober. Dan is duidelijk wie wat gaat doen en op welke manier.


Op steeds meer terreinen werken Regio Noordoost Brabant, de provincie en het Rijk vaker samen. Zo ook in de Regio Deal en in IBP Vitaal Platteland. Dat vraagt om goede en concrete samenwerkingsafspraken. “Een mooie stap voor de regionale samenwerking!”, sluit Linda af.