Organisatie
Hoe werken we

RNOB is een samenwerking van en door de 11 gemeenten en 2 waterschappen in de regio Noordoost-Brabant.

Samenwerken is met elkaar afstemmen en weten wie waarover gaat

De afspraken hierover zijn vastgelegd in het samenwerkingsconvenant. Hoe we met elkaar samenwerken, wordt uitgelegd in onderstaande animatie. 


Gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen

De 11 gemeenteraden en de 2 algemene besturen van de waterschappen zijn de hoogste organen. Zij besluiten over de inhoud van de agenda en het bijbehorende geld. Daarnaast praten ze elk jaar mee over het jaarplan en de begroting. Een Klankbordgroep van raadsleden denkt mee over een goede afstemming en verbinding tussen de regionale samenwerking en de eigen gemeente.

 

Portefeuillehoudersoverleggen 

De wethouders van de gemeenten en de leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen besluiten in de portefeuillehoudersoverleggen, de poho’s, over programma’s en projecten. Voor én na deze besluiten schakelen ze met hun eigen gemeenteraden en algemene besturen. Tenminste 4 x per jaar komen de poho’s bij elkaar op de Regiodag. Regelmatig zijn daar ook gedeputeerden van de provincie Noord-Brabant bij.

 

Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks Bestuur stelt de jaarplannen en jaarverslagen vast, op basis van de Samenwerkingsagenda. In het Dagelijks Bestuur zitten de voorzitters van de poho’s, samen met de voorzitter en vice-voorzitter van de Bestuurlijke Coördinatiegroep. 

 

Bestuurlijke Coördinatiegroep 

De Bestuurlijke Coördinatiegroep bestaat uit alle burgemeesters en water- en dijkgraven uit de regio.  Zij zorgen voor de onderlinge verbinding.

 

Secretarissenteam

Het Secretarissenteam zorgt dat er voldoende mensen zijn voor de voorbereiding van de poho’s en voor de uitvoering van de programma’s. Dit team bestaat uit de secretarissen van de gemeenten en waterschappen. Een van hen neemt ook deel aan het Dagelijks Bestuur.

 

Regiobureau

Het Regiobureau, onder leiding van de Regiomanager, is een klein bureau met regisseurs die de samenwerking ondersteunen in de programma’s, boekhouding en communicatie. Daarnaast overlegt de Regiomanager met de contactpersonen van elke gemeente en waterschap.