Regionaal samenwerken is elkaar ontmoeten
24 oktober 2022

Er zijn maatschappelijke opgaven die te groot, te duur of te complex zijn voor gemeenten en waterschappen om alleen op te pakken. Wat is er nodig om regionaal samen te werken, wat brengt het de medewerkers, maar ook: wat zijn de uitdagingen? 

delen

Samenwerken begint met elkaar kennen en kennis en ervaringen (durven) delen. Dat was het doel van de Ambtelijke Regiodag die deze maand werd georganiseerd.

 

Zo’n 80 medewerkers van de gemeenten, waterschappen en de provincie Noord-Brabant kwamen op 4 oktober jl. bij elkaar in Meeters in Uden. Onder leiding van samenwerkingsexpert en dagvoorzitter Maarten Hageman gingen ze aan de slag met regionale samenwerking in het algemeen en in Noordoost-Brabant in het bijzonder. In een werksessie bogen ze zich over de lokale coalitieakkoorden en de regionale Samenwerkingsagenda. In een tweede werksessie gingen de deelnemers in op het combineren van lokaal werken met regionaal werken. 

De samenwerking in ontwikkeling

René Peerenboom schetste de historie van RNOB. Sinds de start ontwikkelt de regionale samenwerking zich steeds verder tot een steeds breder hechter samenwerkingsverband. Daar hebben de afgelopen jaren de complexe en grensoverschrijdende opgaven en de Regio Deal zeker aan bijgedragen. 

Coalitieakkoorden

De huidige Samenwerkingsagenda kent in totaal vijf hoofdopgaven en tien deelopgaven. Onder leiding van de programmaregisseurs gaven de deelnemers voor alle deelopgaven aan wat er uit de lokale coalitieakkoorden samen opgepakt zou moeten worden, hoe en wat er hiervoor van wie nodig is. 

 

Schakelen

Regionaal samenwerken geeft nieuwe energie, verruimt de blik op lokale thema’s en levert nieuwe contacten op. Maar het vraagt ook flexibiliteit en schakelen in de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers van gemeenten en waterschappen. Hoe om te gaan met lokale versus regionale taken, wat zijn de dilemma’s? De deelnemers gaven elkaar tops en tips. 

Kernboodschap van de regio

Het programma werd afgesloten met de kernboodschap van de regio. De kernboodschap gaat over het DNA van Noordoost-Brabant en wat mensen, bedrijven en organisaties met elkaar verbindt. Aan de hand van enkele voorbeelden en uitkomsten van de ochtend werd zichtbaar gemaakt hoe de kernboodschap als kompas kan dienen voor de keuze voor regionale thema’s en de werkwijze van onze regionale samenwerking.

Prioritering Samenwerkingsagenda 2030

Op dit moment vindt een prioritering van de lopende Samenwerkingsagenda plaats. In het voorjaar van 2023 wordt in dit kader een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) voor alle gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen georganiseerd. De opbrengst van deze Ambtelijke Regiodag gaat mee in het ambtelijk-bestuurlijk voortraject van deze VVB.