Korte terugblik Regiodag 2 december 2021
23 december 2021

Begin deze maand kwamen de wethouders, burgemeesters en DB-leden waterschappen uit de regio samen met de gedeputeerden bij elkaar op de Regiodag. De Regiodag van RNOB vindt elk kwartaal plaats, deze keer volledig online.  

delen

Poho Duurzame Leefomgeving


Netwerkcongestie
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil samen met RNOB prioriteiten stellen op het elektriciteitsnet. Het is belangrijk dat iedereen hierbij betrokken is. ‘Netwerkcongestie’ lijkt soms alleen te gaan over de energietransitie, maar het raakt uiteindelijk alle regionale opgaven (wonen, mobiliteit etc.).


De provincie heeft adviesbureau RoyalHasKoningDHV onderzoek laten doen naar oplossingen. Op de korte termijn moeten we de huidige capaciteit zo nuttig mogelijk inzetten. De huidige wetgeving staat daarbij wel in de weg, maar daarvoor gaat de gedeputeerde lobbyen in Den Haag.

 

De wethouders stemden in met de aanpak van de gedeputeerde om te gaan programmeren en prioriteren. Anne-Marie Spierings: “De netwerkschaarste is groot, daarom moeten we nú inzetten op het zo nuttig mogelijk inzetten van onze capaciteit.”

Andere onderwerpen

  • De projecten in Puzzelen met Ruimte komen op stoom. In de hele regio (en daarbuiten) worden projecten aangejaagd waaronder bij het Aa-dal, het Laar en De Margriet.
  • De terugblik op de afgelopen bestuursperiode leverde een goede discussie op. Hierbij gave de wethouders aangaven te worstelen met het invullen van de eigen ambtelijke capaciteit en die van de regio. Dit blijft de komende periode een aandachtspunt.
  • Het Schone Lucht Akkoord is aan het werkplan 2022 toegevoegd en vervolgens is het werkplan vastgesteld; op 10 maart 2022 vindt de Schone Lucht-bijeenkomst met Bouwend Nederland plaats.

 

Poho Arbeidsmarkt


Verkenning arbeidsmarktkrapte
Afgelopen anderhalf jaar zorgde de coronacrisis voor een turbulente en onzekere arbeidsmarkt. Met tijdelijke personeelsoverschotten in sectoren als horeca, reis- en evenementenbranche en een oplopende werkloosheid. Medio 2021 ebben de effecten weg en is de situatie in Noordoost-Brabant snel omgeslagen. De arbeidskrapte doet zich in steeds meer sectoren voor en is nog nooit zo groot geweest als nu. 

In het poho is verkend hoe de komende jaren gewerkt moet worden in reactie op de arbeidskrapte in onze arbeidsmarktregio. De aanpak gaat breder dan alleen de arbeidsmarkt, namelijk ook in relatie tot trends en ontwikkelingen op het vlak van economie, demografie, woningmarkt, duurzaamheid, bedrijventerreinen, ruimtelijke omgeving, etc. (brede welvaart). 

De verkenning werd ingeleid met een korte toelichting op de ontwikkelingen en kansen op de arbeidsmarkt door voorzitter Kees van Geffen. Marcel Michon van Buck Consultants International presenteerde de ruimtelijk-economische positie van de regio Noordoost-Brabant. 


Andere onderwerpen 

  • Beleids- en uitvoeringsregels social return gemeenten 2022: de huidige set van beleids- en uitvoeringsregels dateert van eind 2019 en zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. De regels zijn nu geactualiseerd en vastgesteld. 
  • Keep on Learning community ambassadeurs: een leven lang ontwikkelen is de rode draad in het regionale arbeidsmarktprogramma. Er is gesproken over welke activiteiten uitgedragen kunnen worden als goede voorbeelden.
  • Terugkoppeling Taskforce vervolg stap in de samenwerking: een taskforce is aan de slag om de dienstverlening voor inwoners en werkgevers die vragen hebben over werk, beter vindbaar te maken. 

 


Poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen


Concept regionale omgevingsagenda
De regionale Regisseur Ruimte Linda IJsseldijk (Uden) presenteerde de concept-omgevingsagenda. Deze agenda wordt als instrument van de Omgevingswet leidend voor de samenwerking tussen overheden in de fysieke leefomgeving. De hoofdopgaven zijn ‘duurzaam en vitaal landelijk gebied’ en ‘een concurrerend, toekomstbestendig en circulair stedelijk netwerk’.

De portefeuillehouders konden een laatste reactie geven; hierna gaat deze ter vaststelling naar de colleges van B&W, de DB’s van de waterschappen en Gedeputeerde Staten. De regionale omgevingsagenda stelt regiogemeenten en provincie in staat om integraal te werken als één overheid voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers.


Andere onderwerpen

  • Presentatie van de ambitie gedeelde mobiliteit, door Erik van Daal (Mill en Sint Hubert). Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers.  
  • Presentatie van de Brabantbrede verstedelijkingsstrategie en het subregionale verstedelijkingsakkoord ’s-Hertogenbosch eo door wethouder Roy Geerts (’s-Hertogenbosch) en gedeputeerde Erik Ronnes (provincie).
  • Presentatie van het regionaal mobiliteitsprogramma 2022 door gedeputeerde Christophe van der Maat en Harry van Rooijen (Meierijstad als voorzitter). Het poho heeft ingestemd met het voorliggende RMP2022. 

 

Poho Economie
Het poho stelde de kaders vast voor de dialoog met het MKB in de regio over economische groeikansen. Gastspreker Marcel Michon van Buck Consultants lichtte het discussiestuk voor deze dialoog toe. Ook stelde het overleg het werkplan 2022 vast. Het werkplan bevat onder meer de deelname aan het onderzoek naar regionale voorzieningen voor startups onder leiding van AgriFood Capital. 


Combinatiepoho Ruimte, Mobiliteit en Wonen en Economie
In het combinatie-overleg stond het grootschalige (XXL) logistiek centraal. In opdracht van de provincie heeft Stec Groep onderzocht welke vestigingsmogelijkheden er zijn voor XXL-logistiek (> 3 ha) op bestaande bedrijventerreinen in onze regio. Gastspreker Hub Ploem van Stec lichtte het onderzoek toe. Vanwege de grote dynamiek in de markt voor logistiek is er op dit moment veel vraag naar grote kavels voor deze sector. Het onderzoek concludeert dat er planologisch ruime mogelijkheden zijn voor XXL-logistiek op een groot aantal bedrijventerreinen. De vraag is of meer sturing door de overheid wenselijk is. Gedeputeerde Eric Ronnes ging in gesprek met de aanwezige bestuurders over de mogelijkheden voor overheidssturing. Stec groep adviseert om in dit kader nieuwe regionale afspraken te maken over het toestaan van XXL-logistiek.

Stijn Altena (Sweco) presenteerde de resultaten van de analyse van vitale referentielocaties in de regio. Het onderzoek is gericht op verbetering van de duurzame bereikbaarheid van economisch en maatschappelijk waardevolle locaties. De analyse en inspiratiebundel bieden een goed handelingsperspectief om lokaal met partners aan de slag te kunnen. 


Meer over: Organisatie