Korte terugblik Regiodag 13 oktober 2022
25 oktober 2022

Tijdens deze Regiodag bespraken de bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere de prognose bedrijventerreinen, het Nationaal Programma Landelijk Gebied, de verstedelijkingstrategie en Brabant Leert. De belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's) en de Bestuurlijke Coördinatiegroep (overleg van burgemeesters en dijkgraaf) volgen hieronder.

delen

Poho Economie

Op de agenda stond de Brabantse prognose bedrijventerreinen. De prognose leidt tot één van de belangrijkste regionale opgaven voor 2023: het vinden en maken van afspraken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Tot en met 2030 heeft de regio 80 tot 130 hectare aan nieuwe terreinen nodig. Dit komt boven op de opgaven van het verduurzamen en intensiever gebruiken van de bestaande locaties. De uitbreiding is nodig om de groei van de al aanwezige bedrijven te faciliteren. De regio hoopt daarbij op de bijdrage van het te ontwikkelen bedrijventerrein Heesch West.

 

Verder is de regio Noordoost-Brabant nummer 2 geworden in de recent gepubliceerde landelijke ranking logistieke hotspots. Het regionale platform Vijfsterrenlogistiek (hyperlink) ondersteunt logistieke bedrijven in de regio en biedt gemeenten nu de mogelijkheid om laagdrempelig aan te sluiten. Erg zinvol, volgens de bestuurders van de gemeenten die al zijn aangesloten.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • voortgang van de regionale aanpak verduurzaming bedrijventerreinen;
 • uitbreiding expat center South-NL;
 • tijdelijke stop stroomaansluitingen doorzetten naar aanpak toekomstige tekorten; 
 • ondernemers in de regio beter laten aanhaken op de mogelijkheden van de Regio Deal;.
 • ervaringen van gemeenten met de Verspillingsvrije Week (12 t/m 18 september).Poho Duurzame Leefomgeving

De bestuurders zijn bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het Rijk wijst de provincies aan als verantwoordelijke voor de gebiedsplannen. RNOB heeft de provincie Noord-Brabant opgeroepen om gebruik te maken van bestaande, integrale ‘gebiedstafels’. Voorbeelden hiervan zijn: Maasheggen, Maashorst, Raamvallei, Bossche broek en De Moerputten. De ontwikkelingen in NOVEX De Peel zijn tevens kort toegelicht. 

 

Daarnaast is het startdocument Natuur en landschap vastgesteld. Hiervoor was op de vorige Regiodag bestuurlijke input opgehaald. Op basis van het startdocument wordt nu het programma Natuur en Landschap uitgewerkt.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • de benoeming van vijf bestuurlijke trekkers: 
  Regionale risicodialogen: Toine van de Ven, Vught
  Klimaatrobuuste Beekdallandschappen: Rien Wijdeven, Bernheze
  Klimaat- en schone luchtakkoord: Dolf Warris, Oss
  Groene gezondheid (incl. klimaatbewustzijn): Maarten Everling, Bernheze
  Natuur en Landschap: Désiré van Laarhoven, Boxtel

 • de vorming van twee nieuwe bestuurlijke kopgroepen:
  Kopgroep voor Klimaatadaptatie: voorzitter Toine van de Ven
  Kopgroep voor Natuur en Landschap: voorzitter Désiré van Laarhoven

 

Poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen

Het poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen stond in het teken van samenwerking en samenspel met rijk en provincie. Met de verstedelijkingsstrategie willen we voor de langere termijn antwoorden geven op de vele ruimtelijke vraagstukken die er zijn voor de grote-, middelgrote steden, dorpen en wijken in Brabant en daarmee ook Noordoost-Brabant. Dat gaat om de lange termijn tot 2040. Rijk en provincies hebben op 13 oktober afspraken gemaakt over de realisatie van woningen. Deze worden uitgewerkt in regionale woondeals die tot 2030 lopen. Lees hier verder.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • een toelichting op de Regio Deal met daarin de stallenaanpak, door wethouder Jan van Burgsteden en programmamanager Karin van Meer;
 • de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught met daarin de brede mobiliteitsaanpak, door wethouder Roy Geers en programmamanager Gert Sanders;
 • Brabants Toekomstbeeld Fiets met daarin de ambitie van provincie, regio’s en gemeenten, door wethouder Sidney van den Bergh en projectleider Mathijs Ransijn. De bestuurders vragen de provincie of dit een opmaat kan zijn naar een bredere financiële bijdrage voor de vele fietsprojecten die nodig zijn om de ambities te gaan halen. De fiets kan goed bijdragen aan maatschappelijke opgaven (gezondheid, klimaat, schone lucht, files) en een duurzame verbinding tussen stad en land en kernen onderling. Dat vraagt om investeringen van iedereen, andere keuzes in mobiliteit en ondersteuning door werkgevers. Gemeenten rekenen erop dat dit terug te vinden is in het nieuwe provinciaal bestuursakkoord volgend jaar. Nu is de bijdrage nog beperkt tot snelfietsroutes; 
 • procesafspraken over het Regio Deal project ‘Internationale medewerkers’ en hun huisvesting, door wethouder Bouke de Bruin en projectleider Gerard Olthof.Poho Arbeidsmarkt

 Het poho is in het kader Leven Lang Ontwikkelen meegenomen op de ontwikkelingen van Brabant Leert. Brabant Leert helpt inwoners bij het vinden van hun weg naar een toekomstbestendige positie op de arbeidsmarkt door drempels weg te nemen naar om-/bij- of op- scholen. Dit gebeurt door het beschikbare aanbod van Brabants digitaal scholingsaanbod te ontsluiten en mensen te begeleiden naar het juiste aanbod. Brabant Leert is een samenwerking van onder andere de provincie met de arbeidsmarktregio’s, leerwerkloketten, werkgeversorganisaties, vakbonden en het onderwijs. 

 

Daarnaast werden tijdens het poho gemeentelijke kartrekkers op de thema’s van Noordoost Brabant Werkt vastgesteld.Gecombineerde poho Arbeidsmarkt en Economie

In het combinatie poho Arbeidsmarkt/Economie zijn meerdere onderwerpen besproken die een overlap hebben in beleid en uitvoering. Een hiervan was de Ondernemerstafel. Voor de zomer zijn ongeveer 90 ondernemers in drie sessies bij elkaar gekomen om de economische ontwikkelingen in de regio met elkaar te bespreken. Vanuit de opbrengsten zijn twee prioritaire thema’s naar voren gekomen: verbinden thema’s Economie & Arbeidsmarkt én verbinden van thema’s verduurzaming bedrijventerreinen en energie-opwekking/gebruik/opslag. 

 

Andere agendapunten waren onder andere:

 • terugkoppeling van de ZZP Boost bijeenkomst van 11 oktober jl.;
 • één-portaal gericht op werk voor inwoners en werkgevers vanuit Noordoost Brabant Werkt.Bestuurlijke Coördinatiegroep

 • Marieke Moorman, voorzitter van de RES Noordoost-Brabant, gaf een terugkoppeling uit de stuurgroep RES. Het bod om 1,5 TWh op te wekken in Noordoost-Brabant wordt niet gehaald (bijdrage van Noordoost-Brabant aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord). Een bod van 0,9-1,2 TWh is eerder haalbaar. 
 • Projectleider Gerard Olthof van het Regio Deal project 'Van internationale medewerkers naar Nieuwe Nederlanders,' heeft tijdens het overleg bestuurlijke input opgehaald over het deelonderwerp Veiligheid, Toezicht en Handhaving. 
 • Onder leiding van Peggy Hurkmans, gemeentesecretaris Bernheze, volgen de burgemeesters een traject als een vervolg op het BRE-onderzoek. De burgemeesters bespraken tijdens deze sessies hoe de gemeenten, waterschappen en partners gezamenlijk (meer) verantwoordelijkheid kunnen nemen op een aantal specifieke thema's. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de burgemeesters met elkaar delen wat er leeft en speelt in de eigen gemeenten en waterschappen. 

 


Meer over: Organisatie