Uit de Klankbordgroep Raadsleden 5 juli 2023
12 juli 2023

De Klankbordgroep Raadsleden van RNOB kwam op 5 juli jl. bijeen in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode.  Een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten volgt hieronder.

delen

Evaluatie proces prioritering samenwerkingsagenda RNOB

De aanwezigen vonden de Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) op 10 mei jl. en het proces er omheen zeer geslaagd. De VVB nodigt uit om vooraf én tijdens de bijeenkomst met collega’s, ook uit andere gemeenten, samen te werken. Het helpt raadsleden en leden van de algemeen besturen in positie te komen op regionaal niveau.

 

Mede naar aanleiding van een onderzoeksproject van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, stelde gastspreker Laurens van Voorst, raadslid van Meierijstad, vast dat de VVB als instrument nog te weinig bekend is onder de raadsleden in Noordoost-Brabant. Hij pleitte ervoor om dit in de eigen raad te bespreken.

 

De aanwezigen koppelden hun ervaringen met de VVB terug, inclusief verbeterpunten voor de eigen gemeente/waterschap Het is een grote meerwaarde dat nu ook de Veiligheidsregio heeft deelgenomen aan de VVB. Als meer GR-en dit gaan oppakken, zal het instrument meer herkenbaar worden voor de raadsleden. 

De Klankbordgroep Raadsleden in de raadszaal van het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode

Samenwerken als één overheid aan ruimtelijke ordening

Het Rijk wil in 2024 een nieuwe Nota Ruimte vaststellen om alle ruimtevragen opgaven in Nederland zo goed mogelijk op te kunnen pakken. De provincies leveren hiervoor in oktober 2023 bouwstenen aan in de vorm van een Ruimtelijk Voorstel. 

Voor het Ruimtelijk Voorstel Brabant bereidt RNOB een bouwsteen voor in de vorm van het Ruimtelijk Voorstel RNOB. Hierin komen de uitgangspunten waarover we het in de regio met elkaar eens zijn (bijv. de verstedelijkingsstrategie en de regionale woondeal). Ook zullen andere voor de regio belangrijke uitgangspunten, uit de programma’s die in de regio worden uitgevoerd, worden benoemd. Komend najaar, waarschijnlijk begin oktober, worden de gemeenteraden en algemeen besturen in een extra regionale informatiebijeenkomst uitvoerig geïnformeerd over het Ruimtelijk Voorstel RNOB.

 

Jaarplan 2024 en Jaarverslag 2022

Het jaarplan 2024 is onlangs naar alle raden en algemeen besturen gestuurd. Concreet zijn, blijft een aandachtspunt. Dit heeft onder andere te maken met de cyclus; het jaarplan moet in februari al in procedure worden gebracht voor het jaar daarna. De jaarlijkse werkplannen zijn al concreter en worden ook naar de raden en AB-waterschappen gezonden. Verder kunnen gegevens uit de Staat van de Regio Noordoost Brabant (regionale monitor) helpen om meer context te geven. Raadsleden en AB-leden kunnen dit aspect intern ook altijd met de eigen bestuurders opnemen. 

 

Het definitieve jaarplan 2024, inclusief reactie op de ingekomen zienswijzen, wordt samen met het jaarverslag 2024 binnenkort naar alle raden en AB-waterschappen verzonden. 


Meer over: Organisatie