Uit de Klankbordgroep Raadsleden
21 januari 2022

Op 12 januari jl. kwam de Klankbordgroep Raadsleden (online) bij elkaar. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten.

delen

Nieuwsbrief
De RNOB nieuwsbrief is bestemd voor gemeenteraden, Algemene Besturen van de waterschappen, bestuurders en ambtelijke organisaties in Noordoost-Brabant. De Klankbordgroep vindt het een goed communicatiemiddel. De tip is om goed te kijken naar wat echte nieuwswaarde heeft. Ook moeten de artikelen begrijpelijk zijn voor minder goed ingewijden.

 

iBabs
RNOB gaat zich aansluiten bij iBabs zodat alle stukken van de Klankbordgroep voortaan in iBabs beschikbaar komen. IBabs is een online documentatiesysteem waarin alle relevante stukken voor vergaderingen en bijeenkomsten opgeslagen worden. Binnen de regio staat het behoud van de regionale iBabs ter discussie. De griffiers zullen zich hier binnenkort over buigen. De Klankbordgroep wil graag met iBabs doorgaan. Andere regio-organen zoals ODBN en GGD zitten ook op iBabs en dat zorgt voor eenduidigheid. De Klankbordgroep zal via een brief aan de griffiers (via adoptiegriffier Meierijstad) pleiten voor behoud van de regionale iBabs. 


BRE onderzoek*

Een verschuiving in de publieke waarde-behoefte (brede welvaart) vraagt om een andere ‘regio’. De uitkomst van het recente BRE onderzoek door Berenschot biedt een basis voor een volgende fase van de regionale samenwerking. Gemeenten en waterschappen moeten wel overtuigd zijn van nut en noodzaak van regionaal samenwerken. Steeds meer vraagstukken kunnen niet binnen de eigen grenzen opgelost worden. Het vraagt lef om over de eigen gemeentegrenzen heen te kijken en met elkaar de discussie aan te gaan over een gezamenlijke aanpak van deze vraagstukken. Het is goed dat het BRE onderzoek in de raadsvergaderingen aan de orde komt.

 

Kansen Regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord biedt veel kansen voor onze regionale samenwerking (veel fondsen voor maatschappelijke opgaven als klimaat, transitie landbouw, innovatiekracht bedrijfsleven en onderzoek). Het akkoord sluit goed aan op de RNOB Samenwerkingsagenda. 


Dit was de laatste Klankbordgroep bijeenkomst in de huidige samenstelling. De volgende bijeenkomst is na de gemeenteraadsverkiezingen (20 april, 19.30 - 21.00 uur) in wellicht een andere samenstelling. Voorzitter René Peerenboom dankt alle deelnemers voor hun inzet voor de klankbordgroep en wenst iedereen die het betreft succes toe bij de komende verkiezingen.

 

*BRE-onderzoek
In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt Berenschot landelijk welke factoren van invloed zijn op het realiseren van meerwaarde voor inwoners. Ofwel: de publieke waarde. De resultaten van dit ‘BRE-onderzoek’ (BRE = Bestuurlijke Regionale Ecosystemen) helpen regio’s om succesvoller te zijn in regionaal samenwerken. Lees Voor meer achtergrondinformatie het artikel 'BRE onderzoek schijnt licht op de regio'.

 


Meer over: Organisatie