Terugblik Regiodag 21 maart 2024
29 maart 2024

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere het nieuwe samenwerkingsconvenant, het regionaal mobiliteitsplan 2024, programmering van bedrijventerreinen, kwartiermakerschap voor versterking van het startup ecosysteem en activiteiten in het kader van leven lang ontwikkelen.

delen

Besproken in alle portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) en Bestuurlijke Coördinatiegroep (BCG):

 • Jaarplan RNOB 2025 
  Het jaarplan 2025, inclusief begroting, heeft in alle poho’s van RNOB een positief advies gekregen. Nadat het DB heeft ingestemd met het jaarplan, wordt deze voor het eventueel indienen van een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden en AB-waterschappen. 

 • Vernieuwing convenant en samenwerkingsafspraken RNOB
  Stan van de Laar (& Van de Laar) en leden van het betrokken ambtelijk kernteam gingen in op de voortgang van stappen en tussentijdse resultaten op weg naar een nieuw samenwerkingsconvenant en samenwerkingsafspraken. De bespreking tijdens deze Regiodag maakt deel uit van een proces waarin raadsleden, waterschapsbestuurders, colleges en ambteljjke ondersteuners samenwerken aan een nieuw samenwerkingsconvenant en – afspraken. De uitkomst van deze Regiodag wordt samen met de uitkomsten van andere gespreksrondes verwerkt tot een concept-convenant die eind april ter besluitvorming aan de gemeenteraden en Algemene Besturen van de waterschappen wordt voorgelegd. Het nieuwe convenant gaat in op 1 januari 2025.

 

Portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Mobiliteit en Wonen

 • Samen investeren in mobiliteit
  De portefeuillehouders stelden het regionaal mobiliteitsprogramma voor 2024 vast. Hierin investeren de gemeenten binnen RNOB en de provincie samen in mensgerichte maatregelen op gebied van verkeersveiligheid en het regionale programma fietsstimulering. De provincie draagt € 1,1 miljoen bij en gemeenten investeren samen € 1,5 miljoen. Concrete projecten zijn o.a. het Brabants VerkeersveiligheidsLabel, Totally Traffic, Groen Licht, de lokale VVN-plannen en regionale acties van Team Alert en VVN. De gemeenten zorgen voor de uitvoering, RNOB coördineert en ondersteunt. 

 • Betekenis van het integrale zorgakkoord voor ruimte, mobiliteit en wonen
  Het zorgakkoord is relevant voor de uitdagingen op het gebied van ruimte, mobiliteit en wonen. Kijk hier voor een korte samenvatting.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • Onderzoek in 2024 naar mogelijke vervoersarmoede in relatie tot bereikbaarheid van kleine kernen 
 • De governance van de Regionale Woondeal en de raakvlakken met mobiliteit en ruimte
 • Het vervolgproces op het ruimtelijk voorstel RNOB (richting Nota Ruimte van het Rijk).

Portefeuillehoudersoverleg Duurzame leefomgeving

Wethouder Mark Janssen-van Gaal gaf een toelichting op het vervolg van het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG) en de samenwerking tussen de provincie en de regio. Hij benadrukte het belang van een efficiënt samenwerkingsproces tussen RNOB en de provincie Noord-Brabant, zoals bij het traject rond het Ruimtelijk Voorstel. Gedeputeerde Hagar Roijackers deelde deze visie en gaf aan dat inbreng van de regio wordt gewaardeerd. Op dit moment werkt de provincie aan een voorontwerp van het BPLG. Deze wordt later gedeeld met RNOB met de uitnodiging om hierop te reageren.

 

Portefeuillehoudersoverleg Economie

 • Programmering bedrijventerreinen 
  De programmering van nieuwe bedrijventerreinen in Noordoost-Brabant richting 2040 begint vorm te krijgen. De gemeenten in Noordoost-Brabant willen ruimte bieden aan bedrijvigheid die regionale meerwaarde heeft. Hierbij is in beginsel geen ruimte voor logistiek die geen binding met de regio heeft. Het is belangrijk om te sturen op kwaliteit, rekening houdend met de arbeidsmarkt, energiesysteem en circulaire economie. Vóór de zomer zijn de programmeringsafspraken tussen de gemeenten concreter. Deze afspraken zijn de basis voor lokaal beleid. 

 • Startup ecosysteem
  Het poho heeft groen licht gegeven voor de start van een kwartiermaker om het regionale startup ecosysteem in Noordoost-Brabant vanaf 2025  te versterken. De kwartiermaker maakt een ontwerp voor de ondersteuningsstructuur en een lange termijnplan. RNOB laat AgriFood Capital deze opdracht uitvoeren.  

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • Aanpak van netcongestie. De provincie wil samen met gemeenten sneller bouwen aan netverzwaring en de bestaande capaciteit slimme gebruiken.
 • Rapport van Decisio over internationale medewerkers in Brabant. Het rapport is af en biedt veel inzichten. In 2024 zet RNOB in op actieve communicatie richting expats, hun partners en mkb-bedrijven in de regio. 

 

Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarkt Noordoost Brabant Werkt

Leven lang ontwikkelen
Leven Lang Ontwikkelen – Keep on Learning – is het hart van de strategische WERKagenda van Noordoost Brabant Werkt. Tijdens de Regiodag werden de portefeuillehouders bijgepraat over de voortgang en actuele acties van het arbeidsmarktprogramma op de vier pijlers van de integrale aanpak Leven Lang Ontwikkelen: bewustwording, oriëntatie, ontwikkelaanbod en instrumentarium. Klik hier voor meer.

 

Andere onderwerpen waren onder andere:

 • Ontwikkelingen Noordoost Brabant Werkt in 2024
 • De toekomst van de arbeidsmarktinfrastructuur
 • WerkgeversService Punt Noordoost-Brabant: uitvoeringsplan en kosten uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Meer over: Organisatie