Regionaal samenwerken heeft meerwaarde voor onze inwoners
23 november 2023

“Samenwerken is complex. Het vereist inzet en investering, soms zonder dat meteen duidelijke resultaten zichtbaar zijn”, zegt Melanie Huurneman, Opgavemanager Regionale Samenwerking bij gemeente Land van Cuijk. “Maar juist door het samenspel van lokale ambities en het bundelen van de krachten op regionaal niveau bereik je uiteindelijk samen meer.” 

delen

Melanie gelooft sterk in de meerwaarde van samenwerken, tussen gemeenten onderling en op regionaal niveau. Het investeren in langtermijnrelaties en gezamenlijk de schouders zetten onder een opgave is de moeite waard, omdat dit uiteindelijk ten goede komt aan de inwoners. 

 

Proces en organisatie

Melanie is inmiddels ruim een half jaar werkzaam bij Land van Cuijk in een nieuwe functie. In een nieuwe functie is het altijd even zoeken, maar Melanie pioniert graag. Zij verbindt de lokale opgaven van haar eigen gemeente met de regio. Niet op inhoud, maar op het niveau van afstemming, strategie en samenwerking. Haar betrokkenheid is daardoor verspreid door de hele organisatie, want in iedere maatschappelijke opgave zit wel een vorm van samenwerking. “Ik jaag aan, denk mee en pak moeilijkheden op in processen rondom samenwerking. Zonder de inhoud over te nemen van mijn collega’s.” 

Op het juiste moment informatie binnen én buiten de gemeente ophalen en delen, draagt bij aan een effectievere communicatie tussen regio, college en gemeenteraad

Momenteel is Melanie betrokken bij vraagstukken in het ruimtelijk domein, bijvoorbeeld over verstedelijking en ruimtelijke voorstellen waaronder ook het Ruimtelijk Voorstel RNOB. “Ik richt me daarbij vooral op het proces en de organisatie van samenwerking. Ik denk mee over wat voor Land van Cuijk belangrijke aandachtspunten zijn; hoe willen we ons positioneren? Welke insteek kiezen we in een regionaal bestuurlijk overleg? Hoe kunnen we daarvoor aanhaken bij andere relevante overleggen, bijvoorbeeld bij een ambtelijk overleg over verstedelijking of bij ambtelijke collega's die al betrokken zijn op regionaal niveau. En vanuit mijn rol probeer ik de bestuurders daarin zo goed mogelijk te adviseren en ondersteunen.” 

 

Drs. P-en

Verbindingen maken. Dat is waar Melanie dagelijks mee bezig is. Het zogenaamde drs. P-en. “Door te halen en te brengen”, vult ze aan. Om die verbindingen te kúnnen maken, schuift Melanie zelf ook bij verschillende overlegtafels aan. Zowel binnen als buiten de gemeente. Zo vertegenwoordigt ze Land van Cuijk in het contactpersonenoverleg van RNOB, dat plaatsvindt vóór elke regiodag. “Ik denk mee over wat relevant is vanuit Land van Cuijk om in te brengen op regioniveau en ik haal belangrijke informatie op vanuit de regio om te delen met mijn ambtelijke collega’s en bestuurders. Niet alleen om onze bestuurders in positie te brengen, maar ook om de communicatie tussen regio, college en gemeenteraad effectiever te laten zijn. Ik vraag ook aan mijn collega’s om hun annotaties te delen, zodat zowel ambtelijk als bestuurlijk bekend is wie wat waar in gaat brengen. Wel zo efficiënt.”

Een volgende Regio Deal voor onze regio is van belang omdat de brede welvaart, ’t Goeie Leven, onder druk staat

Regio Deal vijfde tranche

Melanie is ook actief in de Werkgroep Regio Deal Vijfde Tranche. Hierin heeft ze bijgedragen aan het opstellen van de propositie die eind oktober is ingediend bij het Rijk. Een volgende Regio Deal is van belang omdat de brede welvaart, ’t Goeie Leven, onder druk staat. De sociale, economische en technologische structuren van onze samenleving veranderen ingrijpend waardoor er een groot beroep wordt gedaan op de veerkracht van onze inwoners. Noordoost-Brabant zakt op diverse lijstjes die de brede welvaart meten.

 

“Eind 2022 werd de werkgroep geformeerd. We hebben eerst gekeken naar het verhaal en de opgave van Noordoost-Brabant. Voor welke urgente brede welvaartsvraagstukken staat onze regio? Wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? We hebben gemeenten, kennisinstellingen en andere partners uit de regio in de gelegenheid gesteld om aan te geven welke lokale projecten zij op willen pakken om de brede welvaart in de regio te verbeteren. Dat is essentieel voor het eigenaarschap van projecten. Want je hebt mensen nodig om het waar te maken. Dat moet je tijdig met elkaar bedenken en regelen, zodat je direct aan de slag kunt, als we de deal ook echt sluiten.” 

 

In 12 programma’s, verdeeld over drie samenhangende pijlers, werken overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en inwoners samen toe naar een grotere sociale veerkracht, meer woon- en leervoorzieningen en een betere gezondheid: In de propositie staan de inwoners centraal, dat wil zeggen dat zij zelf een actieve rol vervullen in de uitvoering van de projecten. Als penvoerder van het programma Leefbaarheid in de dorpen schreef Melanie ook een voorstel voor de doorontwikkeling van dit project in de vijfde tranche.  

 

Mede dankzij de huidige Regio Deal kunnen inwoners van Boxmeer hun voortuinen vergroenen.

Reflectie op de regionale samenwerking

Door haar betrokkenheid bij onder andere het contactpersonenoverleg en de Regio Deal heeft Melanie goed zicht op de regionale samenwerking in RNOB. Wat haar opvalt, is de waarde van de Brabantse gemoedelijkheid. “Ik zie een grote bereidheid tot samenwerken in de regio. Het is een fijne werkomgeving waar het niet zo vaak botst”, vindt Melanie. Maar die gemoedelijkheid heeft ook een keerzijde. “Soms vereist een besluit meer zakelijkheid, meer duidelijkheid en scherpte. Concrete afspraken over wie wat doet en welke rol heeft. Om samen op te pakken of om iets juist niet meer te doen. Het elkaar ergens op aanspreken, is iets waar we aan werken in de regio.” 

 

Nieuw Samenwerkingsconvenant

Melanie draagt graag haar steentje bij om een goede balans tussen gemoedelijkheid en zakelijkheid te vinden en RNOB toch dicht bij zichzelf te laten blijven. “Ik denk graag mee over hoe we de regionale samenwerking kunnen verbeteren en slimmer inrichten.” Ze werkt momenteel in een ambtelijk kernteam aan een nieuw samenwerkingsconvenant. Want per 1 januari 2025 loopt het huidige convenant af.

 

“Het Dagelijks Bestuur van RNOB heeft onlangs ingestemd met een voorstel voor het proces hiervoor. De komende tijd wordt onder andere onderzocht welke overlegtafels er nodig zijn, met welke taak en mandaat. Ook wie waar aanschuift en waarom. Vanuit het ambtelijk kernteam faciliteren we dit proces.” Het nieuwe convenant gaat vóór de zomer van 2024 ter besluitvorming naar de gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen.  

 

De schaal van de regio

Volgens Melanie wordt ‘de regio’ en regionaal samenwerken steeds belangrijker. “De schaal waarop wordt gecommuniceerd en gewerkt, is steeds vaker op het niveau van de regio. Tegenwoordig werken Rijk en provincie veel in en met de regio’s. Kijk bijvoorbeeld naar de regio deals.” Om uitdagingen van de toekomst aan te gaan en daarbij de schaal van de regio effectief te benutten, is een goed samenspel tussen lokale ambities en regionale samenwerking essentieel geworden, volgens Melanie. Zij gelooft daarbij in de lange termijn. En dat RNOB ertoe doet. “Wanneer je dat samenspel goed beheerst, heeft regionaal samenwerken meerwaarde voor de inwoners”, sluit Melanie af.

Over Melanie Huurneman

Melanie Huurneman, geboren en getogen in de Achterhoek, studeerde bedrijfskunde en bestuurskunde in Nijmegen en bleef daar na haar studie wonen. Ze verrichtte jarenlang advieswerk voor gemeenten, waarbij ze betrokken was bij complexe vraagstukken rond samenwerking.  Ze was onder andere betrokken bij bestuurskrachtonderzoeken van gemeenten, voerde verkenningen naar hun bestuurlijke toekomst en begeleidde herindelingen van West-Betuwe en Purmerend (met Beemster).

 

Na een aantal jaren in het advieswerk voelde Melanie de behoefte om duurzamer verbonden te zijn met een gemeente. Ze was ruim drie jaar werkzaam voor de gemeenten Uden en Landerd als projectleider van de herindeling tot gemeente Maashorst en als directiesecretaris. Sinds april 2023 werkt ze voor de gemeente Land van Cuijk. Daar bekleedt zij de nieuwe functie van Opgavemanager Regionale Samenwerking en Public Affairs.