Delen is vermenigvuldigen
25 april 2022

Hoe zorg je dat gemeenschappelijke lokale opgaven met regionale samenwerking beter worden opgepakt? En hoe organiseren we samen voldoende capaciteit om ermee aan de slag te gaan? Dit is waar Marijke Wilms, gemeentesecretaris / algemeen directeur van gemeente Meierijstad, zich binnen RNOB mee bezig houdt. 

delen

“Delen, delen, delen”, antwoordt Marijke. “Vraagstukken, zoals veilig en goed vervoer en een goede bereikbaarheid, de woningnood of verduurzaming van de landbouw, houden niet op bij je eigen gemeentegrens. Buurgemeenten worstelen met dezelfde vraagstukken. Het zou vreemd zijn als we onze kennis, ideeën, ervaringen én menskracht niet zouden delen”. 

 

Regio Deal

Opgaven slimmer, beter en sneller realiseren. Dat vraagt om de juiste mensen op de juiste plek. Ook bij de uitvoering van de Regio Deal met het Rijk. Binnen Regio Deal Noordoost Brabant werken Rijk, provincie, regio, ondernemers en kennisinstellingen in 17 projecten samen aan de leefbaarheid en welvaart van Noordoost-Brabant.

 

Marijke: “Ik ben betrokken geweest bij de totstandkoming van de Regio Deal. Samen met de strategen en andere secretarissen van gemeenten en waterschappen kijk je dan op welke onderwerpen je goed samen zou kunnen werken. Je onderzoekt hoe de samenhang is tussen de verschillende projecten. En je zorgt dat de projecten goed verdeeld zijn over de regio. Als gemeentesecretaris ben je niet zozeer met de inhoud van een project bezig, maar vooral met hoe het georganiseerd gaat worden. Wij zijn de schakel tussen de Regio Deal en de gemeente. Op bestuursniveau worden besluiten genomen, maar de uitvoering van de besluiten vindt plaats in de verschillende organisaties: bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten. Soms ook door burgerinitiatieven, zoals bij het project ‘Leefbaarheid in de dorpen’. Wie doet dan wat? Waar leg je welke taken neer? Zijn er voldoende mensen? Dat zijn soms ingewikkelde puzzels om te leggen. Vanuit mijn rol als gemeentesecretaris binnen gemeente Meierijstad heb ik hier veel ervaring mee en ben ik gevraagd om deze rol ook binnen RNOB (als penvoerder van de Regio Deal) te vervullen als coördinerend gemeentesecretaris voor de regio. Op deze manier is er ook een connectie met de andere secretarissen van de regio.”

"Als gemeentesecretaris ben je de schakel tussen de Regio Deal en de gemeente."

Efficiënt samenwerken

Best een uitdaging, want niet alleen het bedrijfsleven, maar ook gemeenten kampen met een tekort aan personeel. Marijke: “Efficiënt samenwerken is belangrijker dan ooit tevoren. We kijken daarom vooral naar de ambtelijke capaciteit die gemeenten al in huis hebben. Wie is waar goed in? Als je een nieuw project bij een gemeente belegt die daar nog geen ervaring mee heeft, kost het heel veel tijd en energie. Dan voelt het als iets extra’s, dat werkt meestal niet motiverend. Als er een gemeente is die dat onderwerp al op de agenda heeft staan en de kennis en expertise al in huis heeft, dan gebruik je je capaciteit optimaal. Als één gemeente al bijvoorbeeld een bestemmingsplan heeft om een leegstaand winkelcentrum om te zetten naar woningbouw, dan kunnen we zo’n voorbeeld met andere gemeenten delen. Gemeenten hoeven dan niet zelf het wiel uit te vinden, maar je creëert juist een vliegwiel door samen te werken. Samenwerken maakt je minder kwetsbaar. En saamhorigheid geeft meer energie.”

 

Verrijking persoonlijke ontwikkeling

De ambtenaren die naast het werken in de eigen gemeente of het waterschap ook werken in een regionaal netwerk, kunnen zich hierdoor verder bekwamen in hun vaardigheden en hun inhoudelijke kennis. Ze leren samen te werken met collega’s die met hetzelfde onderwerp bezig zijn. Hierdoor worden ze uitgedaagd om het onderwerp van meerdere kanten te bezien. Een andere gemeente heeft te maken met andere stakeholders en een ander politiek klimaat. Ook de sociale of fysieke structuur kan verschillen waardoor dit om een andere benadering vraagt. Al deze verschillende invalshoeken zorgen vaak voor een betere oplossing. Marijke: “In alle opzichten is het een verrijking voor hun persoonlijke ontwikkeling. Dat wordt ook zo ervaren. We horen dat de mensen graag voor de regio werken. Het is natuurlijk ook inhoudelijk interessant, omdat je het ankerpunt van lokale opgaven voor de hele regio bent!”

"Werken voor de regio leert je onderwerpen van meerdere kanten te benaderen. Verschillende invalshoeken zorgen vaak voor een betere oplossing."

Secretarissenteam

Als gemeentesecretaris heeft Marijke een scherp oog voor ieders kracht. Zij weet ook welke gemeente waar goed in is. En Marijke weet de verbindingen te leggen tussen gemeenten. “Ik doe dat natuurlijk ook niet alleen”, vult Marijke aan. “De secretarissen van de gemeenten en waterschappen vormen samen het secretarissenteam binnen RNOB. Samen zorgen we ervoor dat de uitvoerende capaciteit binnen RNOB op orde komt en dat projecten bijvoorbeeld niet stil vallen als een gemeente de capaciteit (tijdelijk) niet heeft. Wij komen tenminste vier keer per jaar bij elkaar tijdens de regiodagen, net als de wethouders van de gemeenten en de leden van het dagelijks bestuur van de waterschappen dat doen. Om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen, organiseert het secretarissenteam ook vier keer per jaar eigen themadagen.” Marijke neemt daarnaast deel aan het Dagelijks Bestuur van RNOB. Hierin vertegenwoordigt zij alle secretarissen van de regio. 

 

Marijke neemt daarnaast deel aan het Dagelijks Bestuur van RNOB. Hierin vertegenwoordigt zij alle secretarissen van de regio. Haar boodschap: “We willen allemaal een succes maken van onze lokale ambities, dus laten we zoveel mogelijk met elkaar delen in de regio, dan vermenigvuldigen we onze impact. En pak die opgaven op waar je lokaal het meeste belang aan hecht, ervaring mee hebt en/of kennis van hebt. Daarmee bundelen we onze krachten en verdelen we de capaciteit evenredig.” 

Over Marijke Wilms
Marijke Wilms startte haar carrière als registeraccountant. Na zeven jaar maakte zij de overstap naar de overheid. Ze begon als afdelingshoofd bij gemeente Lith en daarna gemeente Maasdriel. In 2010 werd ze directeur bedrijfsvoering bij gemeente Veghel. In 2012 werd ze in Veghel benoemd tot gemeentesecretaris/algemeen directeur. In 2017 fuseerden gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode tot gemeente Meierijstad. Marijke is tevens operationeel leider van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Binnen RNOB is Marijke lid van het directeurenoverleg Regio Deal Noordoost Brabant en neemt zij deel aan het Dagelijks Bestuur.