Prioriteitennota geeft RNOB meer slagkracht
07 december 2023

Hoe de gemeenten en waterschappen in RNOB samenwerken, staat in het Samenwerkingsconvenant, op welke thema’s en programma’s in de Samenwerkingsagenda. Ontwikkelingen binnen en buiten onze regio hebben geleid tot een bijstelling van de huidige Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de Prioriteitennota ‘Prioriteren voor meer slagkracht’.

delen

In deze Prioriteitennota staat wat de gemeenten en waterschappen in RNOB de komende jaren wel - en hoe -  én wat niet meer samen oppakken. Aan deze nota hebben colleges, ambtelijke ondersteuners, gemeenteraden en algemene besturen (waterschappen) in een uitvoering traject samengewerkt. In mei van dit jaar gingen raadsleden en bestuurders met elkaar in gesprek over de nota tijdens een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst.

 

Inmiddels hebben alle raden en algemene besturen ingestemd met zowel de inhoud en de positie van de Prioriteitennota als de motivatie voor de gemaakte keuzes (lees hier de zienswijzen). 

Impact op de samenwerking

Waarom prioriteren? De lokale verkiezingen in 2022 brachten nieuwe coalitie- en bestuursakkoorden. Daarnaast hebben zaken als de ontstane energiearmoede en de woningbouwopgave impact op onze regionale samenwerking. Dat geldt ook voor mondiale ontwikkelingen zoals de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de toenemende klimaatverandering. 

Deze ontwikkelingen tezamen met het adviesrapport over Bestuurlijk Regionale Ecosystemen (BRE) én de beperkte capaciteit en middelen maakten scherpe keuzes maken en een nieuwe politiek-bestuurlijke focus noodzakelijk.

 

Wat doen we nog wel - in het kort?

Sneller en/of meer inzet op (hoofdopgaven):

  • Regionale regie op gebiedsgerichte aanpakken op gebied van stikstofreductie, natuurherstel en kringlooplandbouw
  • Vernieuwing van het programma Klimaatadaptatie
  • Actualisering van de regionale Omgevingskoers
  • Woningbouw (o.a. Regionale Woondeal)
  • Fiets, openbaar vervoer en verkeersveiligheid in de Mobiliteitsagenda
  • verduurzamen van bedrijventerreinen
  • Doorontwikkeling van AgroProeftuin de Peel
  • Gesprekken in Den Haag op gebiedsgericht aanpak, versnelling woningbouw en nieuwe regio deal

 

Lees de volledige Prioriteitennota voor meer achtergrondinformatie en de overige prioriteringsafspraken. 


Meer over: Organisatie