Korte terugblik Regiodag 31 maart 2022
27 april 2022

Eind maart kwamen de wethouders, burgemeesters en DB-leden waterschappen uit de regio samen met de gedeputeerden bij elkaar op de Regiodag. De Regiodag van RNOB vindt elk kwartaal plaats.

delen

In de portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) Duurzame leefomgeving, Economie en Ruimte, Wonen en Mobiliteit is het concept-jaarplan 2023 van RNOB besproken. Het concept-plan ligt inmiddels bij alle gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen voor eventuele zienswijzen. Vóór de zomer van dit jaar stelt het Dagelijks Bestuur het jaarplan 2023 definitief vast.


Hieronder volgt een overzicht van andere belangrijke bespreekpunten uit de poho’s. 


Poho Duurzame leefomgeving
Medio 2021 is de bestuurlijk kopgroep Transitie landbouw gestart met het opstellen van de Koersnotitie ‘Transitie landbouw op dreef’. De koersnotitie vormt de basis voor een stapsgewijze, gebiedsgerichte aanpak om in Noordoost-Brabant tot een volhoudbare landbouw te komen. Het document is een leidraad en leidmotief voor de transitie naar kringlooplandbouw waarin lokale bestuurders en boeren in de regio samen optrekken. De aanpak biedt ruimte om mee te kunnen bewegen met eventuele crises; de landbouwsector staat immers onder grote druk. Afgesproken is dat de kopgroep Transitie Landbouw complexe vraagstukken signaleert en ervoor zorgt dat ze op de juiste tafels komen. En dat in het poho Duurzame leefomgeving wordt gerapporteerd over de uitvoering van de koersnotitie.

 

Poho Arbeidsmarkt
De wethouders hebben met elkaar gesproken over de kansen in de regio om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Er worden verdere verkenningen gedaan op onder andere onbenut arbeidspotentieel, internationale medewerkers en het betrekken van werkgevers. Vanuit de programmalijnen van Noordoost Brabant Werkt zijn verschillende acties uitgezet. Ook landelijk wordt een programma opgezet gericht om werkgevers en werknemers aan elkaar te koppelen (‘open hiring’, banenmarkten, leerwerktrajecten en ‘jobcarving’).. 


Kees van Geffen, voorzitter poho Arbeidsmarkt: “De doelgroep is breder dan de mensen in de uitkering. We moeten anders naar werk kijken. Weg van het denken in banen en uitgaan van competenties.” 


Andere onderwerpen:

  • Voorlopige resultaten 2021 social return en start van de pilot voor gezamenlijke invulling van de WMO-Oost.
  • Aanpak bevordering uitstroom en zelfstandigheid van 16-27 jarigen.
  • Scholing en werk voor Oekraïense vluchtelingen. 
  • De ontwikkeling van het 1-portaal voor alle inwoners en werkgevers die vragen over werk hebben.
  • Arbeidsmarktuitdagingen voor Noordoost Brabant Werkt richting 2030.

 

Poho Ruimte, mobiliteit en wonen 
De bestuurders discussieerden over het Verstedelijkingsakkoord voor de regio ’s-Hertogenbosch. Dat leidde tot een goede basis voor verdere uitwerking en mogelijkheden voor aanhaking van het Land van Cuijk. Brabant staat als tweede grootste verstedelijkte gebied voor grote uitdagingen, zoals woningbouw, klimaatverandering, toekomstperspectief landbouw, energietransitie, vitale kernen, mobiliteitstransitie en circulaire economie. Dat vraagt om afstemming en samenwerking, binnen het platform dat RNOB daarvoor biedt. Regio, gemeenten en waterschappen werken mee aan een verstedelijkingsstrategie voor heel Brabant en aan akkoorden voor een aantal regio’s met het Rijk. De bestuurlijke discussie is een van de tussenstappen in het proces tot besluitvorming in november 2022.

Andere onderwerpen:

  • Het regionaal mobiliteitsprogramma 2022 en prioritering van de verkeersveiligheidsprojecten.
  • Het proces om te komen tot een provinciaal beleidskader leefomgeving.

 

Poho Economie 
Deze maand gaan de Ondernemerstafels in de Noordoost-Brabant van start. Er worden drie bijeenkomsten georganiseerd met geselecteerde mbk-bedrijven uit de regio: op 18 mei CHV Noordkade in Veghel; op 23 mei bij Heijmans in 's-Hertogenbosch en op 2 juni bij Marel in Boxmeer. Tijdens de Ondernemerstafels gaan gemeenten en bedrijven met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor samenwerking in de regio.


Andere onderwerpen:

  • Verbinden van mkb-ondernemers aan Regio Deal projecten.
  • Oproep aan de gemeenten om mee te doen aan de Verspillingsvrije week in september.

 

Uit de Bestuurlijke Coördinatie Groep (BCG)
Onder leiding van Frederik van Dalfsen, adviseur van Berenschot, spraken de bestuurders in een speciale werksessie over de toekomst van onze regionale samenwerking. Wat zijn de ambities voor de regio en hoe kunnen we de uitvoeringskracht op de (lokale) opgaves beter gezamenlijk organiseren? Door alle gemeentelijke herindelingen is Noordoost-Brabant van 16 naar 11 gemeenten gegaan. Hoe borgen we bijvoorbeeld de samenwerking tussen de (nieuwe) gemeenten en waterschappen en hoe organiseren we de samenwerking met andere relevante partijen binnen en buiten de regio? Onderwerpen als bestuurssamenstelling en afvaardiging naar (regionale) samenwerkingsverbanden kwamen aan bod. In de werksessie werden ook de resultaten van het BRE-onderzoek (Berenschot) en de kansen van het regeerakkoord meegenomen. In vervolgsessies zullen de bestuurders dieper ingaan op de toekomst van de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant.


Meer over: Organisatie