Korte terugblik Regiodag 1 december 2022
20 december 2022

Tijdens deze Regiodag bespraken bestuurders uit Noordoost-Brabant onder andere de XXL-logistiek, de Brabantse invulling van het NPLG, het regionaal Mobiliteitsplan 2023, de verstedelijkingsstrategie en de aanvraag voor een volgende Regio Deal. De belangrijkste bespreekpunten van de portefeuillehoudersoverleggen (poho's) en de Bestuurlijke Coördinatiegroep (overleg van burgemeesters en dijkgraaf) volgen hieronder.

delen

Poho Economie

XXL-logistiek
Tijdens het gecombineerde poho Economie & Ruimte, Mobiliteit en Wonen hebben de bestuurders ingestemd met het conceptbesluit rondom de regelgeving van grootschalige/XXL-logistiek. Deze regelgeving maakt vestiging van XXL-logistiek op ongewenste locaties onmogelijk. Provincie en gemeenten hebben afspraken gemaakt over de locaties waar grootschalige logistiek in de toekomst wel mogelijk moet blijven. 

Het nieuwe beleid wordt opgenomen in het provinciale Beleidskader Wonen en Werken dat medio 2023 wordt vastgesteld. In het poho Economie hebben de regiogemeenten besloten om onderzoek te laten doen om de Brabantse prognose voor bedrijventerreinen in de regio te verbijzonderen. Hierin worden lokale vraag en aanbod naast elkaar gelegd. Het resultaat vormt de basis voor de nieuwe programmering bedrijventerreinen in 2023.

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Vaststelling Detailhandelsvisie Noordoost-Brabant
 • Subsidiebijdrage ZZP-Boost
 • Vaststelling Werkplan Poho Economie 2023
 • Procesvoorstel programma arbeidsmigranten
 • Verkenning reshoring 2022
   

Poho Duurzame Leefomgeving

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en ‘startpakket’ van het Rijk
Gedeputeerde Elies Lemkes presenteerde het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). Dit is de concrete vertaling van het NPLG naar Brabant en de provinciale samenwerking. Belangrijk is dat de huidige gebiedsgerichte aanpak in de gebieden worden voortgezet. RNOB wil graag met de provincie samenwerken om dit te realiseren. De doelen, zoals die door het Rijk in het startpakket zijn aangegeven, gaan een rol spelen in de omgevingsvisies. Bodem en water worden daarin leidend. Dat moeten gemeentes en waterschappen in Brabant oppakken en goed organiseren. RNOB heeft een positionpaper opgesteld naar aanleiding van het BPLG. De gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant pleiten daarin voor opname van de gebiedsprocessen in het provinciaal gebiedsplan. Daarover gaat RNOB graag direct met de provincie aan tafel.

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Lobbystrategie landelijk gebied: na de voorbereidingen is het nu tijd om aan de slag te gaan en met agrariërs om tafel te gaan. Het gaat om verbinden, versnellen en vernieuwen. 
 • Stand van zaken NOVEX de Peel: Marnix Bakermans is benoemd tot nieuwe gebiedsmanager. Er wordt een ontwikkelingsperspectief voorbereid.

 

Poho Ruimte, Mobiliteit en Wonen

Regionaal mobiliteitsprogramma 2023 

De bestuurders hebben het Regionaal Mobiliteitsprogramma 2023 vastgesteld. Hierin spreken regio, gemeente en provincie af wat ze gaan doen en hoeveel de provincie financieel bijdraagt. Vanwege de mobiliteitstransitie, cijfers verkeersveiligheid en de samenhang met andere opgaven in de regio zullen in 2023 extra poho’s Mobiliteit plaatsvinden.

 

Verstedelijkingsstrategie
Gedeputeerde Erik Ronnes legde uit hoe Brabant de komende maanden de ruimtelijke puzzel moet gaan leggen in opdracht van het Rijk. De uitwerking vindt langs drie sporen plaats: klimaat & energie, verstedelijking en landelijk gebied. 

Vervolgens vond een bestuurlijk gesprek plaats over de verstedelijkingsstrategie, één van de bouwstenen voor de ruimtelijke puzzel. In juni 2023 moet de Brabantse verstedelijkingsstrategie op regionaal niveau uitgewerkt zijn. 

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Instemming over het Brabants Toekomstbeeld Fiets
 • Vaststelling werkplan 2023 voor het Poho;
 • Bespreking provinciale beleidskader wonen en werken en het Nationaal-, Brabants- en Regionaal Plan Landelijk Gebied (NPLG, BPLG, RPLG);
 • Terugkoppeling van de resultaten van BO-MIRT door de gedeputeerden Erik Ronnes en Suzanne Otters.

Zie sfeerverslag (hyperlink) voor meer achtergronden.

 

Poho Arbeidsmarkt

Voor de zomer is het rapport ‘Participatiewet in Balans’ uitgebracht door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit rapport geeft een overzicht van beleidsopties voor wijzigingen in de Participatiewet. De huidige wet zou ‘hard’ zijn, met weinig oog voor de menselijke maat en complexe problemen waar mensen in een uitkering mee kampen. De bestuurders zijn op hoofdlijnen meegenomen in het rapport en de richtingen waar de minister naar toe wil. 

 

Enkele andere onderwerpen waren:

 • Plusacties aanpak arbeidsmarktkrapte: de regio heeft 12 acties opgesteld om in te spelen op de arbeidsmarktkrapte.
 • Realisatie gemeentelijke banenafspraken: gemeenten (als werkgever) hebben een quotum om mensen uit het doelgroepenregister een baan te bieden. Onze regio voldoet aan de streefcijfers.
 • Social return: er is gesproken over een voorstel voor boetes bij de afronding van contracten jeugd en WMO met als doel: stimuleren van inclusief ondernemen en vergroten van het aantal banen voor mensen in het doelgroepenregister. 

 

Bestuurlijke Coördinatiegroep

De belangrijkste onderwerpen waren:

 

Oriëntatie Regio Deal vijfde tranche
De regio wil een nieuwe aanvraag indienen voor een Regio Deal. De openstelling van de vijfde tranche is na de zomer van 2023. Het Rijk stelt als eis dat een volgende Regio Deal vernieuwend moet zijn en geen ‘verlenging’ van de huidige Regio Deal.

Ter voorbereiding van deze aanvraag vindt momenteel een verkenning plaats bij alle partners van de huidige Regio Deal, zowel ambtelijk als bestuurlijk. In de BCG is een eerste verkenning gedaan naar de hoofdboodschap van de volgende Regio Deal aanvraag. 

 

Prioritering kansen Regeerakkoord
Het Dagelijks Bestuur van RNOB kiest vanwege de (beperkt) beschikbare capaciteit voor prioritering op drie kansen uit het Regeerakkoord: verstedelijking, transitie landelijk gebied en Regio Deal vijfde tranche. Daarmee wordt (voor nu) géén prioriteit geven aan de andere kansen uit het regeerakkoord en aan de aanbevelingen uit het BRE-onderzoek. De BCG geeft een positief advies over deze keuze.


Meer over: Organisatie