Van de Klankbordgroep Raadsleden 5 oktober 2022
28 oktober 2022

Op 5 oktober jl. kwam de Klankbordgroep Raadsleden bij elkaar in het gemeentehuis in Oss.  René Peerenboom blijft vooralsnog voorzitter. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste bespreekpunten.

delen

iBabs

Op 12 oktober vindt een regionale raadsledenbijeenkomst plaats over het nieuwe beleidsplan van de Veiligheidsregio Brabant Noord en de Toekomstvisie van de GGD Hart voor Brabant. Omdat 'Grip op de regionale samenwerking' ook op de agenda staat, zal de klankbordgroep aandacht vragen voor het behoud van iBabs voor de informatievoorziening van de raden.

 

Jaarverslag 2021 en Jaarplan 2023 RNOB

De klankbordgroep vraagt voor zowel het jaarverslag als het jaarplan van RNOB aandacht voor:

  • een goede duiding van de rollen van RNOB, de gemeenten, de provincie en/of het rijk en een duidelijke afbakening en betrokkenheid van de raad;
  • de meetbaarheid van de resultaten: wat willen we bereiken en hoe kunnen we dat het beste meten (indicatoren);
  • een zichtbare koppeling tussen gemeenten en betrokken waterschappen;
  • concreetheid, minder tekst en meer heldere figuren.

 

Actualisering Samenwerkingsagenda RNOB 

In het voorjaar van 2023 wordt een Verenigde Voorbereidende Bijeenkomst (VVB) voor raads- en AB-leden georganiseerd over de prioritering van de huidige Samenwerkingsagenda. De ambtelijke voorbereiding hiervoor is in volle gang. Voor de prioritering worden de huidige bestuursakkoorden tegen het licht gehouden ten opzichte van de Samenwerkingsagenda 2030. De uitwerking hiervan komt in december op de Regiotafel en daarna in de VVB. Over de rol en betrokkenheid van de raden in dit traject stelt de klankbordgroep het volgende spoor voor:

1.      beeldvormende bijeenkomsten in de regio in januari 2023

2.      indienen van eventuele wijzigingsvoorstellen tijdens de VVB in voorjaar 2023

3.      opiniërende avond

4.      besluitvorming in de eigen raad.

 

Ondernemerstafels

in de afgelopen periode heeft RNOB drie ontbijtsessies in de regio georganiseerd waarbij de gemeenten in gesprek gingen met mkb ondernemers, binnen en buiten de agrifood sector. De opbrengsten van deze 'Ondernemerstafels' worden gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuwe economische agenda. De klankbordgroep adviseert om daarbij speciale aandacht te hebben voor start-ups en scale-ups. Ook voor bedrijven die op andere manieren bijdragen aan de regio, niet alleen economisch.

 

‘AgriFood Capital in Bedrijf’

AgriFood Capital wil aan de hand van bedrijfsbezoeken in de regio een toelichting geven op haar activiteiten en de betrokkenheid van de gemeenten hierbij. Deze bezoeken worden voorbereid samen met de griffier, de wethouder en een beleidsambtenaar economische zaken van elke gemeente. Op 18 november gaat de tour van start. 

 

De volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Raadsleden staat gepland op 11 januari 2023.


Meer over: Organisatie